لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۸/۱۲/۶3512كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیل050خیرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۲/۵3511كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد 10 نفرخانم کارگر بسته بندیسیکل یا دیپلم ......زنمهم نیست8الی 17035نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۲/۵3510دفتر كارمیدان شهداکارمند اداری خانم ( 5 نفر ) لیسانسمشاوره و راهنمائی/ کامپیوتر و..زنمهم نیست8الی14035توان ارائه مشاوره به دانش آموزانقانون كاربعد از یکماه آزمایشی نداردندارد
۱۳۹۸/۱۲/۵3509دفتر كارخ وحید نصاب دوربين مدار بستهدیپلم / فوق دیپلمبرق والکترونیک مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاریتوافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۲/۵3508دفتر كارخ وحید برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 172350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۲/۵3507كارگاهخ بسیج کارگر فني ( جوشکار )دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135تسلط به جوشکاری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۲/۵3506كارگاهجبیب آباد حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17235تسلط کامل به امور حسابداریتوافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3505دفتر كارخ امام خمينيفروشندهدیپلم......زنمهم نیست8الي١٦040شرايط طبق اداره كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3504كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد خ 20خدماتی کارخانه دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه وعلاقمه مندی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3503كارخانهشهرک صنعتی جینقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17235مسلط به سالید وردبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3502كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس برق آقا ( گرایش مخابرات - الکترونیک)لیسانسبرقمردمهم نیست8الی 172350بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3501فروشگاهمحدوده قائمیهپشتيبان سايتلیسانسکامپیوترزنمجرد8الی 17035ترجیحان ساک محدوده قائمیهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3500دفتر كارچهار باغ بالا کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زنمجرد9الی 17035تسلط به ورود واکسلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3499كارخانهشهرک صنعتی سروش بادرانسرپرست انبار فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه سرپرستی انبارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3498كارخانهشهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 161350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3497كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارصنعتی دیپلم / فوق دیپلممرتبط مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135انبارداری با سیستم را بلد باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3496كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيت ( کارشناس شیمی)لیسانس یا فوق لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135داشتن سابقه کار در آزمایشگاه پلیمربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3495كارخانهشهرک صنعتی جیمدیر تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / مدیریت صنعتی مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3494كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی 17 پنجشنه تعطیل135داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3493كارگاهخ امام خمینی مکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلممکانیک ورشته های مرتبطمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3492شرکت پخش قهوهخ طیب کارمند دفتری خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8الی 17130روابط عمومی مناسبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3491مجتمع کشاورزی منطقه زیار کارشناس علوم دامی آقالیسانس یا فوق لیسانسعلوم دامیمردمهم نیست8الی 17237داشتن تجربه فعالیت در مجتمع کشاورزیبالاتر از قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3490مجتمع کشاورزی منطقه زیار حسابدارآقا فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17237تسلط به پارسیان وهلوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3489كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانمترجم زبان انگليسی خانملیسانس یا فوق لیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8الی 17025حتما مسلط به icedlقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3488كارخانه آجرحبیب آباد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17235آشنائی به نرم افزار ایلیاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3487كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمجرد8الی 17135تسلط به پارسیان بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3486دفتر كارخ مشیرالدله کمك حسابدارآقا /خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 16130نوع نرم افزار شرکت الیاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3485كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادانباردارفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17232مسلط به اکسل بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3484دفتر كارخ رباطکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط به تایپ - اینترنت - کامپیوتر وفتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3483دفتر كارخ سپهسالارمدير دفترخانم ( منشی مدیر عامل )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمجرد7/30 تا 15135تسلط با تایپ سریع - وکامپیوتر وروابط عمومی مناسب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3482دفتر كاربهارستان کمك حسابدارخانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16135ترجیحا ساکن بهارستان باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3481دفتر كاربهارستان کارشناس علوم دامی خانم /آقالیسانسعلوم دامیمهم نیستمهم نیست8تا 160350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3480كارخانهحبیب آبادکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمهم نیست8الی17135تسلط به امور اداری وکامپیوتر وترجحا ساکن زینبیهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3479كارگاهخ چهار باغمدير دفتر خانملیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمجرد8الی 16135تسلط به امور اداری وکامپیوتر وداشتن روابط عمومی مناسبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3478كارگاهچهار باغمترجم زبان انگليسی خانم /آقالیسانسمترجمی زبان انگلیسیهر دومهم نیست8الی 17135آشنائی به امور مکاتبات وتعامل با شرکتهای خارجی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3477كارگاهخ امام خمینی صندوقدارخانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنمهم نیست8تا 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۲۰3476فروشگاهخ لاهورفروشنده / صندوق دار( اقا وخانم)دیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 17 /یا 17 تا 23035داشتن انگیزه وعلاقه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۴3475سايراستان اصفهانبرقکار ساختمان دیپلمبرقمردمهم نیست7/30 الی 17230احتمال ساعت کاری بیشترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3474كارخانهشهرک صنعتی رازیکارمند فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن کارت پایان خدمت - برا آقایان - ماموریت خارج از اصفهان دارد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3473كارخانهشهرک صنعتی رازیانباردار سادهفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 16235داشتن سابقه کار انبار داری معمولیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3472كارخانهشهرک صنعتی رازیسرپرست تولیدلیسانس......مردمهم نیست8الی 16135داشتن تجربه سرپرست کارگاه - تولیدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3471كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر تولیدفوق لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی 16335داشتن سابقه کار بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3470دفتر شرکتنمایندگی بیمه اصفهان کارمند اداری بیمه سلامت 5 نفر لیسانس کامپیوتر / علوم اداری و..مردمهم نیست8الی 161032آموزش در تهران سپس در دفاتر نمایندگی اصفهان شاغل میشودقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3469كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ساده 10 نفردیپلم......مردمهم نیست8الی 161032ندارد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3468كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور دستگاه 5 نفر خانم دیپلم......زنمهم نیست7/30الی 17135شرکت آموزش لازم کار را ارائه می دهدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3467كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادانبارداردیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست7/30الی 17135سابقه کار با انبار داری سیستمیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3466كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس تضمين كيفيت آقالیسانسمهندس صنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3465كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر فني ( تراشکار - جوشکاربرق )دیپلم......مردمهم نیست7/30الی 17/30135داشتن تجربه وسابقه کافیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3464كارگاهخ کهندژتابلو ساز برقدیپلم......مردمهم نیست8الی 18135داشت سابقه کار تابلو سازی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3463دفتر كارمشتاق اول خدماتيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135انجام نظافت وامور خدمات دفتر شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3462دفترشرکتمشتاق اول کارمند اداری ، دفتری (آقا )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مردمهم نیست7الی 18135داشتن سابقه کار امور اداری وتسلط به تایپ وکامپیوتر- داشن ضامن معتبرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3461كارخانهزینبیهتكنسين عمرانفوق دیپلمعمرانمردمهم نیست8 الی 17235توانایی سرپرستی و اوپراتوریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3460سايرکل کشورکارشناس اتوماسیون و کنترل ابزاردقیقلیسانسبرقمردمجرد8 الی 16130اجرا و نصب تجهیزات ابزاردقیق-چک تجهیزات ابزاردقیق با هارت کامونیکیتور و میلی آمپر سورس- آشنایی با کالیبراسیون و برنامه نویسی PLC و زیمنس و استانداردهای IEC , IPS در بخش برق و ابزار دقیق-اجرای سیستم ارت -آشنایی با شیرهای صنعتی، کنترلی و فشارشکن -آشنایی با سیستم های PLC ،DCS،RTUو مانیتورینگ (HMI) و شبکه های صنعتی، تسلط به نرم افزار EPLAN وتابلو بندی MCC _ کنترلی بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3459كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زنمهم نیست8الی 170350بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3458كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه وتسلط به زبانبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3457كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمکانیکمردمهم نیست7/15تا 15/30235تسلط به سالید ورک - کتیا - اینونتوربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3456كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کافی وتسلط به زبانبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3455كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرانبارداردیپلم......مردمهم نیست8الی 17235 با سیستم انبار داری کار کرده باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۸3454كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8الی 17135توانائی لازم جهت کار در انبارقطعات خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3453كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار خانم مسلط به نوآورانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135مسلط به نوآورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3452دفتر كارخ سروش مهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمردمهم نیست8الی 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3451دفتر كارخ نیکبخت حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16135مسلط به نوآورانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3450دفتر كارخ نیکبخت کارمند امور بيمهلیسانسمدیریت بیمه / کامپیوترو..زنمهم نیست8الی 16135آشنا به صدور بیمهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3449كارگاهخ 24 متری 10 نفر کارگر فیروزه کوبدیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17035شرایط خاصی نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3448كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 16335تجربه کافی در امور مکانیک وتعمیرات صنعتی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۷3447فروشگاهاتوبان ذوب آهنحسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط به پارسیانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3446كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل 335تسلط به زبان وامور خرید وفروش بالاتر از قانون كار ( توافقی )دارددارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3445كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 16235تسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3444كارخانهمنطقه صنعتی شهرضادیپلم شیمی 12 نفر دیپلم / فوق دیپلمشیمیمردمهم نیست8الی 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3443كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانسمترجمی زبان انگلیسی / کامپیوترزنمهم نیست8الی 16135داشتن تجربه امور اداری ومنابع انسانی- تسلط به زبان در حد مورد انتظار - قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3442فروشگاهخ امام خمینی فروشنده محصولات شرکت نفت دیپلم / فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی 161350قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3441دفتر كارخ شیخ طوسیفتوشاب كارطراح خانم فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست9 تا 13 و 3 تا 9شب135مسلط به طراحی وفتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3440فروشگاهخ هاتف حسابدارخانم ( پاره وقت)فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 13035مسلط به پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3439فروشگاهخ احمد آبادفروشنده موبایل ( خانم )دیپلم / فوق دیپلم......زنمجرد9 تا 18135علاقمه مند به فروش ثابت در فروشگاه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3438فروشگاهخ احمد آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کار توافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۱/۵3437فروشگاهخ احمد آبادحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 18235مسلط به کلیه امور حسابداری- مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3436كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد10 نفرکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته035دیپلم فنی یا غیر فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3435كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك دیپلم / فوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار در زمینه لوازم خانگی در اولویت استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3434كارخانهشهرک صنعتی جی10نفرکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته035بعد از مصاحبه -طب پزشکی استخدام می شود - داشتن پیان خدمت - عدم اعتیاد - وقصد ماندگاری وعد ترک کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3433مغازهچهار باغ بالاکارگرفست فوت دیپلم......مردمهم نیست17 تا 22235حتما در فست فوت کار کرده باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3432كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار آقا بدون سابقه کارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17035تازه فارغ دالتحصیل و بدون سابقه کار باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3431دفتر كارخ آتشگاه کارمند دفتر خدمات الکترونیک لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمتاهل9 تا 13135حتما متاهل وچادری باشد - تسلط به کامیپوتر وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۵3430دفتر كارخ جی غربی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8-16030جهت یادگیری وکمک حسابدارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۵3429دفتر كاراصفهانکارشناس فروشلیسانساظهار نشدهمهم نیستمهم نیست8 الی 16135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۳3427كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادتراشکار ماهر یا نیمه ماهردیپلمتراشکاریمردمهم نیست8 الی 171400قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3426فروشگاهخ جیفروشندهدیپلم......مردمهم نیست8تا 16و 16تا 21035تحویل فرش به مشتری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3425كارخانهخ کهندژتابلو ساز برقدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه وآشنائی به جوشکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3424كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادآشپزدیپلم......زنمهم نیست7الی 16140طبخ غذا برا 10 نفر وامورخدمات کارکاخانهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3423كارگاهخ عاشق اصفهانی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8الی 17135تسلط به نرم افزار امین قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3422كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی وطراحی قالبهای صنعتیفوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 17135تسلط به سالدورد و...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3421دفتر كارشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8الی 17135حتما تسلط به کامپیوتر - ورود - اکسلقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3420فروشگاهملک شهر کارمند فروشگاه مواد غذاییلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8الی 17035تسلط به کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3419كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس آزمایشگاهفوق دیپلم /لیسانس......مردمهم نیست7/30الی 172350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3418كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردمهم نیست7الی 15/30130داشتن تجربهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3417كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست7الی 15/30235داشتن تجربه وگواهینامهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۱3416كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی با سه 3 ال سابقهدیپلم / فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 15335داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3415كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیدیپلم......مردمهم نیست7 الی 15335داشتن سابقه کار وتوانائ جوشکاریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3414كارگاهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 5545فرزکار منوال کار با دستگاه آلمان شرقیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3413كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8-5545تراشکار منوال حرفه ای بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۷3412دفتر كارخ باهنر نصاب تجهیزات اطفاء حریقدیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8 الی 16135توانائی نصب وتعمیر تجهیزات برق داشته باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۷3411كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمهندس برق / الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرقمردمهم نیست8الی14135آشنائی به دستگاه نساجی وتعمیرات مشکلات الکترونیکی دستگاهبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۶3410دفتر كارخ محتشم کاشانی کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8تا 12 یا 15 تا 19135تا حدودی تسلط به زبان داشته باشد وروابط عمومی خوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۶3409دفتر كارخ شمس آبادی حسابدار خانم 5 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمجرد8الی 16/30135حتما مسلط به سپیدارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۵3408کارخانهاتوبان ذوب آهن مهندس مکانیک سیالاتلیسانس یا فوق لیسانس مکانیک مردمهم نیست 7/30 تا 16135پنج شنبه ها تا ساعت 2قانون كارداردندارد0
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3407كارگاهخ امام خمینی مكانیك صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8الی 17240توانایئ تعمیر لیفتراک وجرثقیل بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3406کارخانهشهرک صنعتی اشترجان نیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -فرزکار )دیپلم......مردمهم نیست8الی 17240داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3405كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس آی تیلیسانستكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار در اولویت است بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3404كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشد خانملیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17335تسلط کامل به امور حسابدریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3403كارخانهشهرک صنعتی شماره 2مهندس مکانیک ساخت وتولید /جامداتلیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17135تسلط به کتیا - اینونتور بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3402كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زنمهم نیست8الی 17140داشتن تجربه کار در الویت استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3401کارخانهشهرک صنعتی اشترجان مهندس صنایع اقا /خانملیسانس یا فوق لیسانسصنایع مهم نیستمهم نیست 8 الی 17035داشتن تجربه در زمینه ایزو وکنترل کیفیت توافقی دارددارد دارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3400كارگاهخ کهندژ مونتاژکارالکترونیک 10 نفر خانمفوق دیپلم /لیسانسالكترونیکزنمجرد8الی 17135توانای کار با هویه ولحیم کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3399كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته135داشتن توانایی لازم قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3398فروشگاهدفاتر نمانیدگی اصفهانفروشندهفوق دیپلم......مردمهم نیست9 تا 13/30و16تا 21135مشتری مدار وروابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3397فروشگاهخ احمد آباد کارمند اداری ، دفتریدیپلمعلوم کامپیوترزنمهم نیست9الی 13035داشتن تسلط به کامپیوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3396كارخانهشاهین شهر.گزوبرخوارکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست7.30الی17.15145سالم.اهل دود دم نباشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3395كارگاهخ امام رضاراننده کامیوندیپلم......مردمهم نیست8الی 17235خودرو مسقف بدی داشته باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3394كارگاهخ امام رضامامور (مدير)خريدلیسانسبازرگانیمردمجرد8الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3393كارگاهخ امام رضا رویه كوب مبلدیپلم......هر دومهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کافی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3392كارگاهخ امام رضامدير سايتلیسانستكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتمهم نیستمهم نیست8الی 17135مدیریت سایت وشبکه های اجتماعی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۹3391كارخانهشهرک صنعتی اشترجان کارمند فروشفوق دیپلم بازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی16035سه ماه دوره آموزش + حقوق+ بیمه پس از استخدام نیاز به حضور فیزیکی در محیط کار ندارد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۹3390كارخانهشهرک صنعتی جیتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8تا17135داشتن تجربه کافی وترجیحا ساکن محدوده دروازه تهران ودروازه شیزار وچمرانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۹3389كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم ......مردمجردشیفت گردشی 8 ساعته030حتما مجرد باشد وساکن محدوده چمران - جی لاله قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۹3388كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست7/30الی 16035آشنایی با حسابداری داشته باشد خودمان آموزش می دهیمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۹3387كارخانهناحیه صنعتی حبیب آباد دو نفر کارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8الی 17130 قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۸3386كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر انباردیپلم......مردمجرد8الی 17125ترجیحا راننده لیفتراک قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۸3385كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر فني ( ریخته گر-تراشکار - نقاش )دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135توانائی در زمنیه ریخته گری - تراشکار - سنگ زنی - دریل کاری و....قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۸3384كارگاهخ امام جواد تابلو ساز برقدیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135توانائ ساخت اسکلت تابلو برق داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۸3383كارگاهخ دانش دریل کار /سنگ زنی دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135توانایئ فنی لازم در زمینه دریل کاری وسنگ زنیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۵3382كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني 10 نفردیپلم /سیکل......مردمهم نیست8الی 17030ترجحا ساکن محدوده چمران - لاله - جی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۵3381كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس الکترونیک 3 نفرلیسانس یا فوق لیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیست8الی 17035حتما مسلط به زبان و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبر باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۵3380كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس فیزیک 3 نفرلیسانس یا فوق لیسانسفیزیکمهم نیستمهم نیست8الی 17035حتما مسلط به زبان وفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبر باشد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۵3379كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمهندس صنایع 3 نفر لیسانس یا فوق لیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17035حتما مسلط به زبان وفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبرباشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۴3378دفتر كارخ میر دامادکارمند فروشلیسانسمترجمِی زبان عربمردمتاهل8 الی 17135داشتن تسلط به مکالمه زبان عربیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۴3377كارخانهسه کیلومتری حبیب آبادراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن گواهی رانندگی لیفتراکقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱۰/۴3376دفتر كارخ خیام طراح گرافیک خانمفوق دیپلم / لیسانسگرافیک و.زنمهم نیست8 الی 17130آشنائی به سایت هم داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۴3375دفتر كارخ خیام حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به پارسیان واشنا به امور مالیاتی وبیمه بطور نسبیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۴3374دفتر كارنظر شرقی کارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17130داشتن سابقه در اولویت است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۳3373كارخانهسه راه مبارکهکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست7/ تا 14/30135داشتن آشنایی به ریزی تولید یا کنترل پروژه یا تجربه کاری بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۳3372كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncفوق دیپلمساخت و توليدمردمهم نیست8 الی 17345آشنا به نرم افزارهای ماشین کاری cncبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۳3371كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادطراح صنعتيفوق دیپلمطراحی صنعتیزنمهم نیست8 الی 17340آشنایی با اتوکد و کتیا و ...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3370فروشگاهمیدان شهدامدیر فروشلیسانسبازرگانیزنمجرد8 الی 17135داشتن تجربه کافی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3369كارخانه خ عسگریهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در اولویت است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3368كارگاهخ امام خمینی کارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزنمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3367دفتر كارخ چمرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری در اولویت است بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3366كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135توانائی فنی بالای داشته باشد خصوصا دستگاه چاپ آشنا باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3365فروشگاهخ کاوهفروشندهدیپلم......زنمجرد8 الی 180350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3364كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ساده 5 نفردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ترجحا فنی باشند قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3363كارخانهشهرک صنعتی جی 5 نفرجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن توانائی لازم قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱۰/۲3362كارخانهمنطقه صنعتی کرچگانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135نیمه ماهر وماهر باشد ؛ اضافه کاری داردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۶3361كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمردمهم نیست8 الی 17545آشنایی کامل به نرم افزارهای ماشینکاری cnc و برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3360كارخانههشت بهشت کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035داشتن موتور سیکلت الزامی است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3359كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17040بعد از یک ماه بیمه میشود قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3358فروشگاهشاهپورجدیدکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الی 17135مسلط به پاسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3357كارخانهناحیه صنعتی دولت آباداپراتور تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035داشتن دیپلم وپایان خدمت وسلامت جسمی الزامی است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3356رستوراننجف اباد - کهریزسنگکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیست8 الی 17135شرکت پیمانکار گاز جهت اشتغال کارجو در رستوران به عنو ان کارشناس بهداشت قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3355دفتر كارشمس آبادیتحلییل محتوا وسئونویسلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:00335تجربه سئو نویسی ؛ وتحلی محتوا قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۵3354دفتر كارشمس آبادیطراح گرفیک حرفه ای لیسانس/ فوق لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:00330- مهارت و تسلط بر طراحی سفارش های گرافیکی توافقیداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۴3353دفتر كارسه راه سیمینخدماتيدیپلم......مردمهم نیست8الی 16/301350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۴3352كارخانهشهرک صنعتی خمینی شهر کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۴3351دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمجرد8الی 17135توانائ کار با کامپیوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3350دفتر كارخ باهنر آبدارچی وخدمات شرکتدیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 16140توانائی انجام نظافت وتهیه چای برای پرسنلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3349كارگاهسه راهی دنارت پرسکار دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 17137کارجو جهت استفاده از سرویس در محدوده مشتاق سوم باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3348فروشگاهبازار حکیمفروشنده صنایع دستی خانمدیپلم / زیر دیپلم......زنمهم نیست9تا 16 و 16تا 22035همراه با آموزشقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3347رستورانمرداویج کارگر ظرف شودیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 170390قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3346دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست6 صبح تا15/30035جهت تخلیه داروبه انبارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3345كارگاهخمینی شهر فتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8الی 16135مسلط به فتوشاپبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۲۰3344كارگاهخمینی شهر حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16135تسلط به نرم افزار امینبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۷3341كارخانهدولت ابادکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ترجیحا با سابقه تولید درب و پنجرهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۷3340دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الی 17135مسلط به مهارت های فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3339كارخانهشهرک صنعتی رازیمهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت235داشتن سلبقه کار الزامی است بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3338كارخانهشهرک صنعتی رازیمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاری الزامی استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3337سايرخ آپادانا اول نگهبان بازنشستهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت150عنوان شغلی صرفا نگهبانی است و فردحتما بازنشسته باشد 1تا 1/5 میلیونداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3336دفتر كارخ جی کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8 تا 13140تسلط به کامپیوتر وامور بیمهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3335كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادپرسکار10 نفرجهت سازه های گلخانه ای دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار پرسکاری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3334دفتر كارسه راه سیمینحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 17035آموزش حسابداری وجذب کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۶3333دفتر كارسپاهان شهر پیك موتوریدیپلم......مردمهم نیست18تا 22شب045جهت بررسی سلامت تابلوهای تبلیغاتی منصوب در داخل شهر 900 هزار تومانداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۳3332كارگاهجی- اللهیهحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 14137تسلط به کلیه امور حسابداری - مالیات- قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۳3331كارخانهشهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست 17 تا 8035.....قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۳3330كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مردمهم نیستشیفتی 8 ساعته135توانای کار شیفتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۳3329كارخانهشهرک صنعتی سجزیجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست 17 تا 8135سابقه کار داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۲3328كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید 3 نفردیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعته 035حداقل فنی باشند قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۲3327كارخانهشهرک صنعتی سگزیخدماتي / امور نظافت شرکت 3 نفردیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 16035جهت امور نظافت کارخانه جوان وتوانایی کار کرد باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۲3326دفتر كارخ سجادکمك انبار داردیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135ترجیحان رشته برق باشد وآشنا به قطعات برقیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۲3325كارخانهخ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135آشنا به نرم افزار الماس , وتسلط به امورحسابدار ی- حقوق ودستمزد - ارزش افزووده - مالیات و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۰3324كارگاهشهرک صنعتی جرقویهسرپرست کارگاه تولید قارچ "خانم "لیسانسعلوم و صنایع غذایی ورشته های مرتبط وترجیحا ساکن سپاهن شهر وبهراستان وزنمهم نیست8الی 17035حتما درآزمایشگاه سابقه کار داشته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۰3323كارخانهکوهپایهکارشناس مواد ومتالورژی گرایش سرامیکلیسانس یا فوق لیسانسمواد و متالورژیزنمهم نیست8الی 17135ححتما در امور آزمایشگاه سابقه کار داشته باشد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۱۰3322دفتر كارخ مهر کارمند فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 16135بیان خوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۱۰3321دفتر كارچهار باغ بالا آبدارچی دیپلم......مردمجرد7/30 تا 17/30030انجام امور خداماتی شرکت وآبدارچیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۹3320كارگاهخ عبدالرزاق خدماتيدیپلم......مردمهم نیست8الی 16135جوان وچابک جهت تمیز کاری وپاکردن شیشه های درب شرکت و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۹3319كارگاهخ عبدالرزاق کارگر سادهفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 16035اهل کار باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۹3318كارگاهخ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مردمهم نیست8 تا 16035قوی بینه باشد وچابک قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3316كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17135داشتن تسلط نسبی به حسابداریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3315كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17235تسلط به کلیه امور حساداری ومالی شرکتبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3314فروشگاهخ استانداری فتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزنمجرد8 الی 16135تجربه فتوشاپ وکارلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3313فروشگاهخ استانداری کارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانیزنمجرد8 الی 16135داشتن سابقه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3312فروشگاهخ هاتففروشندهدیپلم......مردمهم نیست8 تا 13/30 و16تا 18135داشتن تجربه بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3311فروشگاهخ هاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 تا 13/30 و 16تا 18135آشنائی با نرم افزار امین یا پارسیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3310فروشگاهدروازه تهرانکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست9تا 20 شب135داشتن موتورسیکلت جهت وصول مطالبات لازم است بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3309فروشگاهدروازه تهرانانبارداردیپلم......مردمهم نیست9تا 18145داشتن تجربه انبار داری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۷3308رستورانخ جیکمك آشپزدیپلم......مردمهم نیست8تا 22 شب135داشتن تجربه کافی در پخت غذابالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۹/۶3307دفتر كارخ علامه امینی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمجرد9الی 17135تسلط به زبان وکامپیوتر ورابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۶3306كارگاهپل چمران تعمیركار لوازم خانگیدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135فنی وآچار بدست باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۶3305كارخانهشهرک صنعتی منتظریه نیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -فرزکار )دیپلم......مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135داشتن تجربه کار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۵3304دفتر كارچهارباغ بالاکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست9تا 17030حتما مسلط به word- eXelقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3303كارخانهسپاهان شهرکارشناسی شیمی خانملیسانسشیمیزنمهم نیست7/30تا 17135ترجیحا فارغ التحصیل دانشگاه دولتی ؛ روابط عمومی بالا وعلاقه مند بکاربالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۹/۵3302كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد ومتالورژی 5 نفر لیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست7/30 تا 16/30135داشتن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3301كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتراشکار دیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 16/30130داشتن سابقه تراشکاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3300كارخانهشهرک صنعتی مبارکهپرسکار 10 نفردیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 16/30130داشتن سابقه پرسکاری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3299كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیک 5 نفر لیسانس مکانیکمردمهم نیست7/30 تا 16/30130اپراتور خط تولید قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3298كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور تولید 15 نفردیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 16/30030ترجحا مدرک فنی داشته باشندقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3297كارخانهشهرک صنعتی مبارکه20 نفر کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 16/30035ترجحا مدرک فنی داشته باشنندقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3296كارگاهخ بسیججوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 172400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3295كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17135تسلط به فتوشاپ ، راین آشنا به چوپ وطراحی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3294دفتر كارسعادت اباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وتوانائی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3293دفتر كارهشت بهشت کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۵3292كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارگر ريخته گريدیپلم......مردمهم نیست8 الی 171350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۴3291رستورانمشتاقآشپزدیپلم......مهم نیستمهم نیست11ظهر تا 23 شب2450بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۹/۴3290دفتر كارمشتاق دوم کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۴3289كارخانههشت بهشت کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 162350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۹/۴3288كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت آشپزدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235توانائی طبخ غذا برای 50 نفر کارگر شرکتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۹/۴3287كارگاهشهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ندارد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۹/۴3286كارخانهشهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زنمهم نیست8 الی 17230تسلط به امور اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۵3285فروشگاهخ امام خمینی راننده وانتدیپلم......مردمهم نیست8الی 17035سفته یا چک 100 میلیون جهت ضمانت تحویل خودرواخذ میشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۵3284كارخانهشهرک صنعتی اشترجانجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتنم تجربه وتسلط به کاربالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۵3283كارخانهشهرک صنعتی اشترجانجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کار وتسلط حرفه ا ی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۵3282كارخانهشهرک صنعتی جی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زنمهم نیست8 الی 16135داشتن تجربه کار امور اداری وبایگانی وامور دبیرخانهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۳3281دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارشناس کامپیوتر خانم لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8الی 16135تسلط به نصب ویندوز - واستمبل سیستم - ونصب قطعاتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۳3280كارگاهملک شهر نگهبان / انتظامات کارگاهدیپلم......مردمهم نیست7/30الی 17150حتما بازنشسته باشدیک میلیوننداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3279كارگاهشهرک صنعتی محمود آبادریخته گردیپلم......مردمهم نیست7.5-16118...بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3278كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور، cncدیپلم......مردمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3277كارخانهشهرک صنعتی جیتراشکار دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3276كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک آقا لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 162350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3275رستورانخ گلزار جنوبیکمک آشپز خانم / آقادیپلم......مهم نیستمهم نیست7/30تا 16240داشتن سابقه کارتوافقی دارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3274كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانآشپزآقا یاخانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمهم نیستمهم نیست8الی 17235طبخ غذا برای 50 تا 60 نفربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3273كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس نساجی آقا - خانم لیسانسنساجیمهم نیستمهم نیست8الی 161350بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3272كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسصنایع ورشته های مرتبطمردمهم نیست8 الی 16135دانش مدیریت ریسک- ایزو 14001وایزو 45001 - نداشتن معافیت پزشکی یا دانشجو - بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3271كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست كارگاهدیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8 الی 16135آشنابه جوشکار - ساخت سازه های فلزی - وتاسیسات قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۱3270فروشگاهآپادانافروشنده لباس ( آقا )دیپلممهم نیستمردمجرد9تا 13و16تا21125جوان باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۲۰3269كارخانهشهرک صنعتی شماره 2پرسکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135تسلط به پرس کاریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۰3268كارخانهشهرک صنعتی شماره 2 سرپرست انبار فوق دیپلم /لیسانسحسباداری ورشته ای مرتبطمردمهم نیست8الی 17235مسلط به آفیس وبرنامه حسابداری آسا بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۰3267كارخانهشهرک صنعتی شماره 2تراشکار CNCدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۲۰3266كارخانهشهرک صنعتی شماره 2دایکاست کاردیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17240داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3265دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17035آشنائی مختصر به حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3264كارگاهحبیب تراشکار فوق دیپلمتراشکاریمردمهم نیست8 الی 5550به صورت درصدی قرارداد بسته میشودبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3263دفتر كارپل تمدنراننده ایسوزودیپلم......مردمهم نیست8الی 17135150 میلیون وثیقه تحویل خودرو قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3262كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مردمهم نیست8الی 191350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3261كارگاهاصفهان5 نفر جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 19335تجربه وتسلط کافی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3260كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد مامور (مدير)خريددیپلم......مردمهم نیست8الی 17335کارشناس خرد داخلی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3259كارگاهخ مسجدسیدکارگر طلا سازيدیپلم......زنمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3258دفتر كارخ شمس آبادی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمجرد8 تا 13 و16 تا 19135آشنا به وظائف مدیر دفتر مدیر عامل قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3257دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس ماليلیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16235تسلط به نرم افزارهای حسابداری وفرایند آنبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3256دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8تا 13و16تا 19135آشنا به سیستم شبک فروش وای سی تی وروابط عمومی بالاوهمکاران سیستم بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3255كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۹3254كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17035نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3253كارخانهخ امام خمینیانباردارلیسانس......مردمهم نیست7.30الی4.30528-قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3252كارخانهشهرک صنعتی سگزیسرپرست امور مالی لیسانس یا فوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 175400بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3251كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار ایمنی شرکتها قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3250كارخانهشهرک صنعتی سگزیاپراتور دستگاه ضایعات دیپلم......مردمهم نیست8الی 17140فنی کار باشد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3249كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ساده وخدمات شرکتدیپلمبرقمردمهم نیست7/30 تا 16135ترجحا رشته برق واشنا به سازه های برقی باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3248دفتر كارخ شهیدان غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8الی 14/30135تسلط به زیان واموراداری وتایپ قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3247كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار حرفه ای دیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17235تراشکار وتجربه میل لنک تراشیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3246فروشگاهخ شریعتی فروشنده گلدیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 18135داشتن شرایط لازمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3245كارخانهخ امام خمینی حسابدار صنعتی خانم/ آقالیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17235حتما حسابداری قیمت تمام شده بلد باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3244كارگاهخ بسیجسرپرست تولیدلیسانس صنایع / مدیریت صنعتی / مکاینکمردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3243كارگاهخ بسیج ام دی اف كار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135تسلط به نصب نیز داشته باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3242سايرپل تمدنکارگر کارواشدیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 190350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3241كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگرسنگبری دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 17040قدرت بدنی مناسب داشته باشد برا ی سنگ چینی قانون كارواضافه کاریداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3240فروشگاهخ هشت بهشت غربی کارمند فروشفوق دیپلم......زنمهم نیست8تا 13و16تا 211350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3239كارخانهخ علامه امینیکارشناس تحقيقات بازارلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی 17535مسلط به نرم افزارcrmقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱۶3238كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱3236كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱3235فروشگاهزینبیهکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست9الی 180350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۸/۱3234فروشگاهسه را ه ملک شهرکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۹3233كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cnc سنگ تراشیدیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17130مسلط به پاور میل و cncقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۷/۲۹3232دفتر كارخ شیخ صدوق حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135مسلط به حسابداری وآفیسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۶3231كارخانهمنطقه صنعتی دولت ابادحسابدار خانملیسانسحسابداریزنمجرد۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰330مسلط به نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۶3230كارخانهمنطقه صنعتی دولت ابادطراح صنعتي خانملیسانسمکانیکزنمجرد۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰130آشنا به نرم افزار های طراحیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۳3229كارگاهخ امام خمینی تراشکاربا منوال 2 نفر دیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 16135تسلط به منوال قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۳3228دفتر كارخ جی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستنیمه وقت / پاره وقت135تسلط به امورمالیاتی - بیمه - دفتر نویسی ودارای تجربهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۳3227كارخانهشهرک صنعتی سگزی10 نفر جوشکار co2دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته140مسلط به جوشکاری بالاتر از قانون كارداردچمران - احمد آبادشام
۱۳۹۸/۷/۲۳3226كارگاهخ بابا گلی مهندس مکانیک مسلط به نقشه کشیلیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17135تسلط به کتیا قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۷/۲۳3225دفتر كارچهارراه ملککارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست9 تا 18 پنجشنبه تعطیل135روابط عمومی مناسبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۲3224كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17235تسلط به امور حسابداریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۲۲3223كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمهندس مواد ومتالورژی لیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۲۲3222كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادنگهبان بازنشستهزیر دیپلم / دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت140حتما بازنشسته باشداداره کارنداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۲3221كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17235نقشه خوانی مسلط باشدقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۷/۲۱3220كارگاهاردستاناپراتوردستگاه راسول حفاریدیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی18250به اپراتور دستگاه راسول جهت حفاری در معدن باریت با حقوق و مزایای خوب نیازمندیمبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۷/۲۱3219كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایع ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۰3218كارخانهشهرک صنعتی سگزی......لیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۰3217كارخانهشهرک صنعتی سگزیجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۰3216كارخانهشهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۰3215كارخانهشهرک صنعتی سگزینقاش صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۰3214كارخانهشهرک صنعتی سگزیتزریقکار دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی8ساعت135یک هفته صبحکار - یک هفته عصر کار - یک هفته شبکارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲۰3213كارخانهنجف آباد5 نفرراننده ایسوزو( بدون خودرو)دیپلم......مردمهم نیست8الی 16140ترجیحا ساکن تیران ونجف آبادقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۸3212كارخانهشهرک صنعتی جیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته1350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۸3211دفتر كاربلوار ارتشکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمهم نیست8الی 16 پنجشنبه تا 13135تسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۸3210كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار درالویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۸3209كارخانهشهرک صنعتی سگزیتراشکار- فرزکار - بویرینگ کار دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست7الی 15/30135حتما در یکی از رشته های فنی مهارت داشته باشدبالاتر از قانون كاردارداکثر نقاط مهم شهر به کارخانهدارد
۱۳۹۸/۷/۱۷3208كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست7الی 17 پنج شنبه تعطیل 140حتما مسلط به سالیدوردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۷3207كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای خانم /آقالیسانسصنایع ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست7الی 16/30 پنجشنبه تعطیل 135سرویس - دروازه شیراز - سه راه سیمین - دروازه تهرانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۱۷3206كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست7تا 16235حتما مسلط به پارسیان ودوسال سابقه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۵3205كارخانهشهرک صنعتی جی5 نفر کارگر ساده خانمدیپلم / زیر دیپلم......زنمهم نیست8الی 17135دوساعت اضافه کاری داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۵3204دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمهم نیست8الی 17135مسلط به کامپیوتر - تایپ - ورود - اکسلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۵3203كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۵3202كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار دیپلم......مردمهم نیست10 روز شبکار 10روز روزکار 5روز استراحت135آشنا به دستگاه بادکن قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۵3201فروشگاهپل فلزیفروشندهدیپلم......مردمهم نیست9تا 13و 16 تا21140گویش وفن بیان وپوشش خوب وظاهری آراسته ومناسب فروشگاهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۴3200کارخانه نرسیده به اردستان 40 نفر کارگر آقا / خانم دیپلم / زیر دیپلممهم نیستهردومهم نیست 8 الی 17035نداردقانون كارداردلاله - سه راه ملک شهر - چمرانندارد
۱۳۹۸/۷/۱۴3199دفتر كارعرضه کننده فولادهای آلیازیحسابدا خانملیسانسحسابداریزنمجرد8الی16350مهم نیستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۳3195فروشگاهفروش محصولات چینود4 نفرحسابدارخانم / آقافوق دیپلم /لیسانسحسابداریهر دومهم نیست8الی 17335مسلط به کلیه امور حسابداری- حقو وددستمزد - مالیات بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۳3194كارگاهفلکه دانشگاه صنعتیجوشکار co2دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 171350بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۱3193دفتر كارخ سعادت آباد کارشناس بازرگاني خارجي خانم لیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی 17135تسلط نسبی به زبان خارجی و وتجربه بازرگانیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۱3192كارخانهشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس مکانیک 3 نفر لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کار وشناخت از ابزار دقیق وطراحی قطعاتت صنعتی قانون كار+ بهره وری داردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۱3191كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر فنيدیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 18135داشتن سابقه در محیطهای صنعتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۰3189رستورانشهرک صنعتی جی کمك آشپزدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17030داشتن تجربه کاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۱۰3188كارگاهچهارراه رودکیکارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17030توانایی امور مربوط به اسانسورقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۰3187دفتر كارخ رودکی کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم / لیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زنمهم نیست8 ال 16/30135اشنابه کامپیوتر - امور اداری وروابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۱۰3186كارگاهدوراهی خمینی شهر - نجف آباد10 نفر کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17030تسلط ودقت در برش چوب جهت قطعات ریخته گریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۹3184كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانتكنسين برق آقا دیپلم / فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135جهت استفاده از سرویس حتما ساکن شاهین شهر باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۹3183كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس یا فوق لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمهم نیست8الی16/30130تسلط نسبی به زبان انگلیسی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۹3182كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی اصفهان5 نفر مونتاژکارخانم دیپلم......زنمهم نیست8الی 17130داشتن سابقه کار مونتاژ کاری - قطعات اپوتومکانیک قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۹3181كارخانهمنطقه صنعتی کوه کوچک10 کارگر ساده تولید ظروفدیپلم......مردمتاهل8الی 18035ترجیحا ساکن محدوده شرکت - ساکن خمینی شهر - نجف آبادقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۹3180فروشگاهخ مسجد سیدراننده آریسوندیپلم......مردمهم نیست8الی 17135عرضه محصولات به خریداران بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۹3179كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمکانیک ساخت وتولیددیپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 17130تسلط به تراشکاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۹3178فروشگاهشهرک صنعتی امیر کبیرخدماتيدیپلم......زنمهم نیست8الی 17140تمیز کار - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۸3177كارگاهاصفهانکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی18 پنجشنبه تعطیل332آشنا با جوشکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۶3176دفتر كارخ مصلی کارپرداز (تحصیلدار)فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۶3175دفتر كارخ مصلی مدير دفتر لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمجرد8الی 16135مسلط به آفیس وزرنگ قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۶3174دفتر كارخ مصلی حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16135تسلط به امور حسابداری ومایات وارزش افزودهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۶3173سايرداشگاه صنعتی اصفهان تایپیست / فارسی /لاتینفوق دیپلم......مهم نیستمهم نیستپاره وقت 135تسلط به تایپ1میلیون تا 1/5نداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۴3172دفتر كاراصفانکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلمکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8الی 14/30135تسلط به افیس وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۴3171كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس شیمی گرایش پلیمرآقالیسانس شیمی پلیمرمردمجرد8الی 1710تجربه کلر در آزمایشگاه وتست دستگاها بالاتر از قانون کاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۴3170كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کافیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۴3169كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردمهم نیست24شیفت 24 ساعت استراحت135داشتن تجربه کافیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۴3167كارخانهشهرک صنعتی جیخدماتي / امور نظافت شرکتدیپلم......مردمهم نیست8الی 17035نظافت محیط اداری کارخانه وپذیرایی از پرسنل اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۴3166كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط داشتن قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۴3165سايردانشگاهتایپیست / فارسی /لاتینفوق دیپلممهم نیستمهم نیستمهم نیستپاره وقت 135تسلط کامل به تایپ1300000نداردنداردندارد
۱۳۹۸/۷/۴3164كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادانبارداردیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 171350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۴3163كارخانهشهرک صنعتی سگزینقاش صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8الی 17140داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۴3162كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس برنامه ريزي تولید لیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه در دراستخدام موثر استبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۴3161كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان دیپلم......مردمهم نیست24 ساعت کار 24 ساعت استراحت0350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۲3160كارخانهشهرک صنعتی علوِیجهکارشناس صنایع خانملیسانسصنایعزنمهم نیست5/30 تا15 سه تا چهار روز در هفته135حتما مسلط به word - exel قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۷/۲3159كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 16135داشتن پایان خدمت - تسلط به اتوکد ومینی تببالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲3158كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135حداقل تسلط به یک مهارت : جوشکاری - تراشکاری - فرزکاری- دوزنده ..بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۷/۲3157كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17235با دستگاه بلغاری کار کرده باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۳۱3156كارخانهخمینی شهرسرپرست كارگاهلیسانسمدیریت اجرائیمردمهم نیست7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12540با جذبه کاری و سیاستمدار بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۳۱3155كارخانهخمینی شهرمدیر كنترل كیفیتلیسانسمکانیکمردمهم نیست7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12335آشنا به نرم افزار های طراحیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۳۱3154كارخانهخمینی شهرکارشناس برنامه ريزي لیسانسمدیریت صنعتیمردمهم نیست7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12335مسلط به نرم افزار های برنامه ریزیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۳۰3153دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی16135حضور در نمایشگاهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3152كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت15 نفر کارگر جوان 20تا 25دیپلم......مردمجرد8 تا 19025 یکماه روزمزد درصورت توافق قراداد بلند طبق قانون کاراداره کاربعداز یکماهدارددارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3151كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......زنمهم نیست7/30الی 17135آگاهی از تکنیکهای برخورد برای وصول مطالبات شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3150كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3149كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8الی 171354 ساعت اضافه کار داردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3148كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگی135داشتن سابقه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3147دفتر كارخ باهنر مترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربزنمهم نیست8الی 17135تسلط به زبان عربی وکامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3146كارگاهناحیه صنعتی دولت آباد10 نفرتراشکار دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 17140تسلط به ماشینهای لهستانی قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۶/۲۴3145دفتر كارجیکارمند كافي منلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی16135با ماموریت خارج از استان مشکل نداشته باشهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۴3144دفتر كارپروینحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی16235آشایی با امور دارائی و مالیاتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3143فروشگاهسپاهان شهر12 نفر فروشنده لوازم آرایشی خانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنمجردشیفت 9 تا 16/30 یا 16/30تا 23035روزهای تعطیل باز است1300+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3142سی سنتر سپاهان شهرسوپروایزرحراست دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي 8 تا 16 ؛ 16 تا 24؛ 24 تا 8 صبح135مسلط به زبان انگلیسی وتوانائی مدیریت بر نگهبانانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3141كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد5 نفر دیپلم یا فوق دیپلم عمراندیپلم / فوق دیپلمعمرانمردمهم نیست7الی 14135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3140موسسه حقوقیشهرک صنعتی محمود آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8 تا 14/30135نداردقانون كارطبق میزان کارکردداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3139دفتر كارخ توحید میانی کارشناس حقوقلیسانسحقوقمهم نیستمهم نیست8الی 16035انجام امور مشاوره اعم ارحضوری / غیر حضوریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3138كارگاهمیدان امامحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی13135نیاز به تسلط کامل به حسابداری نداردقانون كاربراساس ساعت موظف کار براساس ساعت موظف کاربیمه می شودنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3137كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار( دارای لسیانس حسایداری)لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی18135حتما لیسانس حسابداریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3136كارخانهشهرک صنعتی سگزی10نفرکارگرخط تولید ظروف دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8 تا 18/30040شرایط تحصیلی ندارد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۹3135دفتر كاراصفهانمترجم زبان عربيلیسانسزبان وادبیات عربیزنمهم نیست۸:۳۰ الی ۵:۳۰040مسلط به زبان عربی و اینترنتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3133كارخانهشهرک صنعتی رازی تكنسين مكانيكفوق دیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته145آشنائی به تعمیر قطعات تزریق - ترجیحا ساکن شهرضا - وآشنا به تزریقات - برق صنعتی وتمیر قالبهای تزریق بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3131فروشگاهصمدیهکارشناس فروشدیپلم......مردمتاهل8 الی 17040اخذ سفارش از مشتریان وتامین توسط شرکت بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3130مجتمع تجاریخ وحیدنگهبان سیکل یا دیپلممهم نیست مرد مهم نیست12 ساعت کار 12 ساعت استراحت235نگهبانی مجتمع تجاری وانجام امور نظافتیک میلیون 300 هزار تومان000
۱۳۹۸/۶/۱۴3129كارخانهشهرک صنعتی جیطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8الی 16235تسلط کامل به فتوشاپ وگرافیکقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3128كارخانهخ بسیج کارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه در زمینه کنترل کیفیت یا برنامه ریزی تولیدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3127كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17240تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3126كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17240تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3125دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست9الی 17135ترجیحادر زمینه نساجی اطلاعات داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3124دفتر كارخ پاسدارانکارشناس صنایع دستیلیسانسصنایع دستیزنمهم نیست8/30 تا 16/301350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3123شرکتمیدان انقلابکارمند اداری / دفتری(خانم )لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمهم نیست8/30تا 17/30135داشتن سابقه کاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3122دفتر كاراصفهانتکنسین معماریفوق دیپلممعماریزنمهم نیست8الی 17135*قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3121دفتر كاراصفهانطراح داخلي صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمعماریزنمهم نیست8الی17135*قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3120دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشلیسانسشیمیمردمجرد8-16.30137نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3119دفتر كاراصفهانطراح گرافیک خانم فوق دیپلم / لیسانسگرافیکزنمهم نیست8الی17135*قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3118كارگاهرازیبازرس جوش فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی17135*قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3117كارگاهجوزداناپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست8الی17335*قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3116كارگاهجوزدانتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست8الی14035*قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3115دفتر كارخ قائم مقامحسابدار خانملیسانس حسابداریزنمهم نیست٨:٣٠ الي ١٦:٣٠160اشنا ب نرم افرار حسابداري اساقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3114كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننگهبان دیپلم......مردمهم نیست8الی 171400قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3113كارخانهشهرک صنعتی اشترجانانبارداردیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8الی 17135تسلط به نرم افزار انبارداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3112كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیک خانم (کارشناس كيفي ) لیسانسمکانیکزنمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 2350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3111كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس ایمنی صنعتيفوق دیپلمایمنی صنعتی مردمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل 235دوره آموزش عمومی مسئول ایمین وشناسائی خطرات وارزیابی ریسک را گذارنده باشد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3110كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16/30235تسلط به نوآورانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3109كارخانهشهرک رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8الی 16/30135تسلط به کامپیوتر -وامور اداری وحداقل دوسال کار ترجیحا ساکن سپاهان شهر وبهارستان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۹3108كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار co2دیپلم......مردمجرد8الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۷3107كارگاهچهار باغفروشنده کفش( آقا )دیپلممهم نیستمردمهم نیست8تا 17130حتما سن کارجو 30 سال به پایین باشد قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3106کارگاهچهار باغ بالامسئول دفتر آشنا به امور اداری وتایپ لیسانسکامپیوتر / حسابداری / علوم اداریزنمجرد 8 الی 17130داشتن شرایط لازم وحداکثر 30 سال سن / روابط عمومی بالاقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3105كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس خوراک دام وطیورلیسانس/ فوق لیسانسکشاورزی/ علوم دامیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن شرایط لازم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3104كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه بازرگانی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3103كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمهم نیست8الی 17135آشنائی به امور اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3102كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ حسابداریزنمهم نیست8 تا 17135آشنا به امور حسابداری واداریقانون كاردارداکثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۸/۶/۷3100كارگاهچهار باغکارگر ساده 5 نفردیپلم......مردمهم نیست8الی 17030حداکثر سن 30 سال قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۶/۵3099كارگاهشاپور جدیدکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8الی17135-قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3098کارگاهچهارباغانباردار کارگاه کفشدیپلم/ فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 تا 17135مسلط به پارسیانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۴3097كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار دیپلمبرق - مکانیکمردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت235ترجحا سان بهارستان - سپاهان شهر ومحدوه شهرک رازیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار - اعتماد به نفس - آشنا به امور فروش قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3095فروشگاهشاهین شهر واصفهانحسابدار خانم / آقا لیسانسحسابداریهر دومهم نیست8الی 17135حتما لیسانس حسابداری غ آقایان حتما کارت پایان خدمتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3094كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3093دفتر كارمیدان بزرگمهر کنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3092كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزنمهم نیست8الی 16135داشتن ومهارت وسابقه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3091كارگاهبروان شمالی کارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135آچار بدست وفنی باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3090كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیمونتاژکارخانم وآقادیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای هر دومهم نیست8الی 17135سابقه کار فنی داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3089كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )لیسانس......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار حسابداریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3088كارگاهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 16235سابقه کاربا دستگاه منوال قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3087كارگاهخ بسیججوشکار co2 وبرقدیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17235تسلط به هردو مهارت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3086كارگاهخ بسیج برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار وتجربهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3085كارگاهخ بسیج ورقکار دیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کافی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3084فروشگاهخ آتشگاه حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردحق ناهار
۱۳۹۸/۵/۳۰3083كارگاهشهرک علی وتحقیقاتی اصفهان حسابدار نیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمتاهل8 تا 13135تسلط به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3082كارخانهشهرک صنعتی سگزینقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3081دفتر كارخ شمس آبادی مدير آموزشلیسانسآموزشمردمهم نیست9 تا 20235آشنا به امور اداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3080دفتر كارخ شمس آبادی مدیر فروشلیسانسبارزگانی مردمهم نیست9 تا 20135آشنا به امور بازاریابی وتبلیغاتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3079دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس امور بین للمل لیسانسروابط بین المللمردمهم نیست9 تا 20135تسلط به زبان وکامپیوتر الرامی است قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3078دفتر كارخ شمس آبادی مسئول نشر وپژوهشلیسانسگرافیکزنمهم نیست9 تا 20135تسلط به کامپیوتر وفتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3077دفتر كارخ استانداری طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8الی 16235داشتن سابقه کار مرتبط با شغل الزامی استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3076كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3075كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3074كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردارفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17535مسلط به نرم افزار ن آورانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3073كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3072كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربمردمهم نیست8الی 17235تسلط به عربی اعم از مکالمه وقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3071كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مردمهم نیست8الی 17235داشتن گواهینامه مهم نیست قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3070كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراک دیپلم......مردمهم نیست8الی 17035داشتن گواهی مهم نیستقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۷3069دفتر كاراصفهانحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی1702525 الی 40بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۷3068فروشگاهخ رباطفروشندهدیپلم......مردمهم نیست9 صبح تا 13 و16 تا 22 032ظاهر آراسته ومرتب ؛ انجام امور تخلیه و اداری وثبت اسناد در سیستم قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3067كارگاهخ جهاد گران حسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 20135آشنا به نرم افزار آسا ؛ ترجحا ساکن امام خمینی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3066كارخانهشهرک صنعتی رازیبرنامه نويس وبلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8الی 17535آشنائی کامل به پایگاه داده - سرور وهمکاران سیستم بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3065دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانس......زنمجرد8 الی 16:30235کارشناس فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3064كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17335ایزو 14001 و18001 کارکرده باشد حتما ساکن بهرستان یا سپاهان شهربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3063دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمجرد8 الی 16:30235کارمند فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3062دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دومجرد8 الی 16:30235آشنا به مباحث فروش و بازاریابی-مسلط به مذاکره تلفنی-پر انرژی و مسئولیت پذیرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3061كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135آشنا به نرم افزار پاورمیلقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3060كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17130داشتن تجربه کار فنیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3059دفتر كارخ پروین مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8الی 17135تسلط به کامپیوتر +فتوشاپ + امور اداری + تایپ قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3058سايرشهرک سلامت تایپیست / فارسی /لاتیندیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنمهم نیست10الی 14135تسلط به تایپ سریعقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۰3057كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کنترل پروژه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3056كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتپیستوله کار دیپلم......مردمهم نیست8الی 18135داشتن کارت پایان خدمت - سکونت در محدوده گز - برخوار - شاهین شهر واصفهانبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3055فروشگاهخ کاشانی پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمجرد8الی 16135توانائی پشتیبانی سایت وتولید محتوا قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3054كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیستمهم نیست8الی 17135توانائی مونتاژ dip- smdقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3053كارخانهشهرک صنعتی جیخدماتي شرکتدیپلم......زنمهم نیست8الی 17035توانایئی وعلاقممندی انجام امور خدماتی محیط شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3052فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مردمهم نیست8الی 12140داشتن سابقه فروش - دورزو درهفته ساعت کار 8 تا 16قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۴3051دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الی 4عصر00ترجمه ،مکالمه ،نوشتن زبان انگلیسی عالی باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۴3050دفتر كارخ سجادمهندس الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرق والکترونیک مردمهم نیست8الی 17235طراح دیجیتال -آنالوگ وریز پردازه - arm-abr - تسلط به بردهای smdبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۳3049كارگاهاتش نشانیکارمند فروش خانم دیپلمبازرگانیزنمهم نیست8الی14235توافقیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۳3048كارگاهاتش نشانیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی17240توافقیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۲3047دفتر كارخمینی شهرکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزنمهم نیست8الی 17:30330.قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3046دفتر كارشیخ صدوق شمالیحسابدار خانمفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8الی 16135اضافه کاری با حقوق داردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3045كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادجوشکار co2سیکل یا دیپلم مهم نیستمردمهم نیست8الی 17237داشتن تجربهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3044كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتجوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته235ساعت کارشیفتی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3043كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم فنیدیپلم فنی مردمهم نیست8الی18135داشتن دیپلم فنی ویک سال سابقهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3042كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتراننده لیفتراکدیپلم فنیفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17335داشتن مدرک فنی وگواهینامهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3041كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور cncفوق دیپلم مکانیک......مردمهم نیست8الی 18335حرفه ای وحداقل سه سال سابقه کار با مدرک فوق دیپلم فنی وتسلط به نرم افزار پاور میلبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3040سايردرچهمکانیک خودرو سبکدیپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 18135داشتن تجربه در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3039دفتر كاردرچهانباردارفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 18135داشتن سابقه انبار داری در نمایندگیه در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3038نمایندگی خودرودرچهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 18135داشتن تجربه کاری د راولویت است ترجیحا ساکن محدوده درچه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3037فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار( کار پرداز)دیپلم......مردمهم نیست9الی 13 و17تا 20135داشتن مور سیکلت وگواهینامه جهت وصول مطالبات وتحویل اجناس به مشتریانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3036دفتر كارخ اتشگاهراننده ایسوزو دیپلم......مردمهم نیست7الی 14135سپردن چک یا سفته 30 تا 50 میلیون + داشتن ضامن معتبر کارمند یا کاسب + گواهینامه وکارت سلامت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3035دفتر كارپروین -شیخ طوسیخدماتي / امور نظافت شرکت خانم دیپلم......زنمهم نیست8الی13 و 16.30الی20.3000با ظاهری مناسب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3034كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ريسندگي 10 نفردیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135داشتن مدرک دیپلم قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3033كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارلیسانس......مردمهم نیست8الی 17135داشن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3032كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کافی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3031كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 17135آشنا به انگلیسی وتسلط به کامپیوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3030كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 17240مسلط به کامپیوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3029كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17140مسلط به نقشه کشی صنعتی و ترجیحا آشنا به تراشکاری یا فرزکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3028كارگاهاستان اصفهانراننده پایه 2دیپلم......مردمتاهل8الی 16232استخدام راننده با وانت (پراید، آریسان، مزدا) که اتاق عقب محفوظ باشد - هزینه خودرو جدا پرداخت می شودبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3027كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۷3026كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمکانیک صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 335داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۷3023دفتر كارپل شهرستانکارمند اداری آشنا به حسابداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زنمهم نیست8الی 17235کارند دفتری آشنا به حسابدار وپیگیر امور اداری شهرداری -قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3022كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235حتما مسلط به پارسیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۶3021كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انبارو تسلط به رانندگی لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه انبار داری و لیفتراک قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۶3020كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمفنی وحرفه ای مردمتاهل8الی 17135حتما متاهل - 35 سال سن - داشتن کارت پایان خدمت- حتما ساکن خ امام خمینی یا شاهین شهر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۳3018دفتر كاربرنامه نویسیپشتيبان نرم افزارلیسانسکامپیوترمردمجرد7:30 الی 19030دارای مزایابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲3017كارخانهدولت ابادکارمند فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8تا5135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱3016دفتر كارخیابان امام خمینیکارشناس فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیستاداره کار240اداره کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۳۱3015دفتر كارهشت بهشتبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17000قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۳۱3014كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای.مردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار الزامی استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۳۰3013كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارشناس کنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست7/45 تا 16/45140داشتن سابقه کار در زمینه کنترل پروژهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۳۰3012كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني 10 نفردیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست7/40تا 16/30030داشتن مدرک فنی + کارت پایان خدمت +قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۹3011كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ماهر کارتن سازیدیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135ترجحا ساکن خوراسگان باشند جهت استفاده از سرویسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۹3010فروشگاهخ باباگلیفروشندهسیکل یا دیپلم مهم نیستمردمهم نیست8الی 17140داشتن خودرو شخصی اعم از سواری یا وانت جهت توزیع روغن صنعتی به مشتریان ثابت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۹3009كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8الی 17035ترجحا ساکن خ امام خمینیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3008دفتر كارخ امام خمینی کارشناس خرید خارجيلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8الی 16/30235تسلط به زبان الزامی استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3007دفتر كارخ امام خمینی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانی - عمران - معماری و..مهم نیستمهم نیست8الی 16/30235فارغ التحصیل در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی - عمران - معماری _mbaقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3006دفتر كارخ اما خمینی حسابدار خانم / آقافوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل 135تسلط به کلیه امور حسابداری ارزش افزوده - مالیات و... ونرم افزازر آسا وآرابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3005كارخانهچمران - خ اشراقحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیستپاره وقت135تسلط به نو آورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3004دفتر كارخ شمس ابادی دونفرحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداری زنمهم نیست8الی 16235تسلط به کلیه امور حسباداری - ارزش افزوده - مالیات - خزانه داری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3003كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارخانم لیسانسترجیحا فارغ لتحصل مواد و متالورژیزنمهم نیست8الی 16/30134ترجیحا فارغ التحصیل رشته مواد ومتالورژیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3002دفتر كارخ کاوه مراقب بیمار/ سالمند دیپلم......مهم نیستمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135دارای بیمه مسئولیت -1تا 1/5 میلیونداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3001كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 16/30135تسلط بخه جوشکاری ونقشه خوانی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3000كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتانتظامات کارخانهدیپلم......مردمهم نیست24 ساعت کار 24 ساعت استراحت135داشتن پایان خدمت - عدم اعتیاد - داشتن دیپلم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۲۵2999كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی /16/30134داشتن مدرک فنی وحرفه ایقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2998كارخانه40 کیلومتری یاصفهانمهندس برق - کنترل لیسانس یا فوق لیسانسبرقمردمهم نیست8الی 17235حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی باشد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2997كارگاهخ طالقانی تكنسين الكترونيك دیپلمالكترونیکزنمجرد9تا 13 و 5تا 20130مجرد + داشتن مدرک الکترونیکقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2996كارخانهخ بسیج مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17335مسلط به نقشه کشی با اینوینتورقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2995كارخانهخ بسیج انبارداردیپلم / فوق دیپلمحسابداری/ بازرگانی و..مردمهم نیست8الی 17235تسلط به انبارداری با سیستم + حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۱2994كارخانهاصفهانتكنسين برقلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17030دانش آموخته دانشگاه های معتبر دولتیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۹2993كارخانهاشترجانمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست7-4145پاره وقتبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۹2992كارخانهریخته گری کارشناس كنترل كيفيتلیسانسمدیریت تکنولوژیمهم نیستمهم نیست7-4145تو زمینه ریخته گری اشنایی داشته باشد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2991كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط کامل به کلیه امور حسابداری با نرم افزار پارسیان : امور بیمه ؛ ارزش افزوده ؛ مالیات ودارائی و..بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2990كارخانهشهرک صنعتی سگزیتزریقکار سیکل یا دیپلم ......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135ترجحا جهت استفاده از سرویس ساکن محدود خ جی وخوراسگان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2989كارگاهشهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 7صبح تا 7 شب وبلاعکس135کار جویان ترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان باشند قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2988سايرچهار باغ بالا پشتيبان كارتخوانفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمردمهم نیست8الی 17035علاقمندی به پشتیبانیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2987فروشگاهگلزارجنوبیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 تا 22135توانائی بدنی جهت حمل وچیدمان کالا د رقفسه هاقانون كار+ اضافه کارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2986كارخانهدولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستروزکار026سلامت جسمانی کامل- عدم سو پیشینه قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2985شرکت تولید نرم افزارخ شیخ صفاییبرنامه نویس تحت وب لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 تا 17135سلامت جسمانی کامل وتسلط به php- پایگاه داده - توسعه مدیر محتوا -جملا - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2984دفترکارشرکتدخ بعثتمهندس کامپوتر نرم افزار آقا لیسانس کامپیوترمردمهم نیست8 تا 14130سلامت جسمانی کامل نداشتن سوئ پیشینهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2983كارخانهدولت آبادکارگر سادهدیپلم / فوق دیپلممکانیک ؛ برق مردمهم نیست6 تا 14- 14 تا 22- و22 تا 6 صبح دورزو استراحت026سلامت جسمانی کامل وداشتن پایان خدمت قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2982كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان حسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا 18035سلامت جسمانی کامل ؛ وتسلط به کلیه امور حسابدار بجز مالیات قانون كاردارددارد0
۱۳۹۸/۴/۱۵2981كارخانهصنعتیتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست06:30 تا 18:00235اضافه کار دادردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۱2980دفتر كارخمینی شهرکارشناس فروشلیسانسمهندسی شیمی مهم نیستمهم نیست8الی 17:30540روابط عمومی بالا-آشنایی کامل با ICDL- اشنایی با شبکه های اجتماعیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2979كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادراننده لیفتراک تسلط به انبار داریدیپلم......مردمهم نیست8الی 17140داشتن گواهی نامه رانندگی و انجام امور انبارداریتوافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2978كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده{چیدمان سنگ تزئینی)دیپلم......هر دومتاهل8الی 19132چیدن مان سنگ های تزئینی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2977كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت فوق دیپلمعلوم کامپیوتر , کامپیوتر و....زنمجرد8الی 17132تسلط به امور اداری واپراتوری کامپیوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2976كارخانهشهرک صنعتی جیپیستوله کار( نقاش صنعتی ) دیپلم......مردمهم نیست8الی 18340نقاش صنعتی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۶2975كارخانهشهرک صنعتی رازی برق صنعتی دیپلم / فوق دیپلمبرق صنعتی مردمجرد8الی 17 135شناخت از برق سه فاز - مجرد - عدم اعتیاد به سیگار وسلامت جسمیقانون كارصفه - فلاورجان سه راه سیمیندارددارد
۱۳۹۸/۴/۶2974كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-کارشناس ایمینی صنعتیلیسانسبهداشت حرفه ایمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235داشتن سابقه کار در اولویت استخدام است قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۶2973كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-نقشه کش صنعتی لیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235تسلط به نرم افزار سالید ورد؛ کتیا و...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2970كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235آشنا به امور صادرات و مسلط به زبان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2969كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی کارگر آبکاری فلزات 5 نفر دیپلم......مردمهم نیست8الی 17140ترجیحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2968كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيتلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی 17235حتما گرایش پلیمر ودارای تجره کنترل کیفی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۵2967كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تا13235داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2966كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 16235آشنا به برنامه نویسی وزیمنس وپاورمیل قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2965كارخانهشهرک صنعتی نجف ابادخدماتي وآبدار چی کارخانهدیپلم......مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 1350قانون كاردارداز پل چمران به نجف آبادندارد
۱۳۹۸/۴/۴2964كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتسرایدارونگهبانی شرکت ( بازنشسته )دیپلم......مردمهم نیست8الی 17150حتما بازنشسته باشد1500000نداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2963كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135تسلط وتجربه کافی داشته باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2962كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 17135مسلط به تعمیر سیستمهای هیدرولیکی وجکهابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2961كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط به نرم افزار پارسیان کلیه امور حسابدار ی- معاملات فصلی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2960كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8-17235آشنایی به مفاهیم ایزوقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2959كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای هر دومهم نیست8-17235دو سال سابقه کار تتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲2957كارگاهخمینی شهر - میدان صنعتبرشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ای و..مردمهم نیست8الی 17235برشکار cnc وهوا برش وجوشکاری تسلط داشته باشد وترجیحا ساکن محدوده قائمیه وسه راه سیمین وخ کشاورز باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲2956دفتر كارخ پروین تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8الی 17240توانائی سرویس انواع وسایل سرمایشی وگرمایشی ( پکیج - کولر آبی یا گازی -اسپیلت و..)را داشته بشدبالاتر از قانون كاریا درصدیداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲2955كارخانهخ امام خمینی تعمیر كار الکتروموتوردیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17 پنجشنبه تا 13135داشتن تجربه کار در زمینه تعمیر انواع الکتروموتورها وشناورها وسیم پیچی الزامی اسبالاتر از قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2954كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارآقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17535تسلط به کلیه امور حسابداری ومالیاتی وپارسیان بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2953كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهان10 نفر کارگر سادهدیپلممهم نیست مردمهم نیست8الی 17135جهت استفاده از سرویس حتما ساکن محدوده شمال اصفهان خیابان چمران باشد( خ کاوه - ملک شهر و.. قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2952دفتر كارخ مفتح حسابدار مسلط به پارسیان فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست9لی 19135تسلط به حسابداری ونرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2951دفتر كارخ مفتح کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسحقوق و...مردمهم نیست9الی 19135ترجیحا آشنا به امور انبارداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2950كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مواد ومتالورژی لیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 ال16/0 پنچشنبه تعطیل335داشتن حداقل سه سال سابقه کار در زمینه ریخته گری الزامی - ترجیحا سکن محدوده خ کشاورز- سه راه سیمن - دروازه شیرازبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2949فروشگاهمیدان امام فروشندهدیپلم......مردمهم نیست8تا 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2948فروشگاهخ کاوهفروشنده آقا دیپلم......مردمهم نیست9تا 16/30 یا 16/30تا 23135ساعت کار نوبت کاری / انتخاب یکی از دو تایمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2947دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیست9 الی 600آشنا با زبان برنامه نویسی C و نرم افزار Code Vision ، و پروگرام کردن میکروهای AVRقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2946دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیست9 الی 600آشنایی با نرم افزارهای Altium , Protel و طراحیPCB مدارهای چاپیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2945دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیستمهم نیست9 الی 600پردازش تصویر آشنا به با matlab و open CVقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2944دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیستمهم نیست9 الی 600آشنایی به زبان های برنامه نویسی ++C# , C , Cقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۹2943كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فنیدیپلم......مردمهم نیست8الی 17130داشتن سابقه کار فنی وترجیحا اشتغال در واحدهای تولیدی فوم وابر اسفنجیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۹2942كارخانهشهرک صنعتی مبارکهلمینت کار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن آشنائئ به لمینت و سابقه کار در واحدهای تولیدی داشتن سابقه کار در تولید ظروف یکبار مصرف قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2941كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرشكارسنگ دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن قدرت بدنی جهت برش سنگقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2940فروشگاهخ احمد آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9الی19135تسلط به حسابدار ی خرید وفروش قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2939كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیربرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135آشنائی با برنامه نویس cnc وتابلوی برق قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2938كارخانهشهرک صعتی جیاپراتور تولیدفوق دیپلمکامپیوترمردمهم نیست8الی 17135جهت کار بسته بندی ودستگاه نخقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2937دفتر كارمیدان امام علی مدیر روابط عمومیلیسانسروابط عمومی مردمهم نیست8الی 173300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2936دفتر كارمیدان امام علی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8تا 17230تسلط به ÷ارسیان کلیه امور مالیاتی وارزش افزوده و... قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2935دفتر كارمیدان امام علی مدير فنيلیسانسمکانیکمردمهم نیست9 الی 17140شرایط خاصی نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2934كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 17130نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2933كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 17130نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2932دفتر كارخیابان شمس آبادیاپراتور فروش لیسانس......زنمجرد8الی 5 130روابط عمومی خوب آشنا به کامپیوتر واینترنتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2931دفتر كارمیدان عتیقطراح گرافیک اقا دیپلم / فوق دیپلمگرافیکمردمهم نیست9 الی 17135تسلط کامل به طراحی گرافیکقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2930دفتر كاررباط اولکارمند اداری ، دفتری خانم فوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمهم نیست9 تا 14135آشنا به کامپیوتر وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2929كارگاهخ عبد الرزاقکارگر طلا سازيدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمردمهم نیست8الی 18035داشتن انگیزه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2927دفتر كارخ میر کارشناس بازرگاني خارجي/ برقلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانی ویا برق مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135تسلط به زبان ؛داشتن سابقه کار ؛بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2926دفتر كارشیخ صدوق جنوبیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..مهم نیستمهم نیست8الی 16135اشنائی با امور اداری وپذیرش ماموریت خارج از استان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۳2925كارگاهاصفهانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17533ندارمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۲2924كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده آجر نسوزدیپلم......مردمجرد8الی 17130علاقه مند به در زمینه پرس وبسته بندی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۲2923كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی 17135حتماگرایش شیمی پلیمر باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۱2922كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ای و..مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگی130داشتن پایان خدمت - عدم معافیت پزشکی - قبولی در طب صنعتی - توانائییهای فنی وحرفه ای قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۱2921كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامیبوتر - علوم اداری ورشته های مرتبط زنمهم نیست8الی 17125داشتن تسلط به امور اداری - کامپیوتر - ورود - اکسل - پاور پوینت و روابط عمومی خوبقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۱2920كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمردمهم نیست8الی 16135داشتن سابقه فروش لوازم خانگیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۰2919كارگاهمبارکهکارگر مرغداریدیپلم......مردمتاهلشبانه روزی 045کارگر جهت مرغداری به صورت شبانه روزی با جای خواب وغذاقانون كارنداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۸2917كارخانهشهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 16:301354 نفر مکانیک حرفه ای جهت ریخته گریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۸2916كارخانهشهرک صنعتی سجزیبرقکار صنعتی فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 16:30135نیروی برقکار حرفه ای جهت کوره القایی در ریخته گریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۸2915دفتر كارخ احمد آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانس یا فوق لیسانسمترجم زبان روسی / عربی / ترکیزنمهم نیست8الی 17135حتما مسلط به یکی از زبانهای مورد نیاز قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2914كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک جامداتلیسانسمکانیکمردمهم نیست7تا 14/30135جهت اپراتور دستگاه قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2913كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک سیالاتلیسانسمکانیکمردمهم نیست 7تا 14/30135جهت اپراتور دستگاهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2912دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس توليد محتوالیسانسکامپیوترهر دومهم نیست8 الی 17135کارشناس و کارآموز دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا : علاقه به شبکه‌های اجتماعی و تسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا آشنا با مفاهیم برندینگ و بازاریابیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2911كارخانهشهرک صنعتی اشترجانریخته گردیپلمساخت و توليدمردمهم نیست7 الی 17135دارای سابقه کار با دستگاه دایکست قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2910كارخانهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلممکانیکمردمهم نیست7 الی 17135مسلط به کار با دستگاه فرز و فرز Cnc قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2909كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست7 الی 17135 آقا، دارای سابقه در حوزه تعمیرات برق، ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه تاسیسات و جوشکاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2908كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمردمهم نیست7 الی 17135نقشه کش صنعتی: آقا، دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2907دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمدير پروژهلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17135کارآموز برق الکترونیک: آقا، مسلط به سیستمهای کنترلی و هوشمندقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2906دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمعمارلیسانسمعماریهر دومهم نیست8 الی 17135کارآموز معماری یا طراحی شهری: علاقه مند به طراحی نورپردازیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2905دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیبرنامه نویس لیسانسکامپیوترهر دومهم نیست8 الی 17135کارشناس CRM : کارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع و IT، آشنا با زبانهای برنامه نویسی، وب و فرآیند CRMبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2904دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیطراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17135مسلط به نرم افزارهای گرافیکیبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2903دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس فروشلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 171355- کارشناس پروژه: کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق و مسلط به زبان انگلیسیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2902كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 17135دارای سابقه کار در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2901دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس صادراتلیسانسبرقهر دومهم نیست8 الی 17135کارشناسی مهندسی برق یا MBA ، مسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه صادراتبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2900دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیهر دومهم نیست8 الی 17135تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با امور گمرکی و وارداتبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۲2899كارخانهدولت ابادکارمند اداری ، دفتریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / ,..مرتبط باشغلزنمهم نیست8الی17:30335 ضریب هوشی بالا وترجیحا ساکن دولت آباد - محدوده چمران - آل محمد وبعثت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۲2898كارگاهچهارراه شریفحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمجرد8الی 16135حتما با نرم افزار سپیدار اشنا باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2897دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس تحقيقات بازارلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17135روابط عمومی بالا و دارای سابقه کار در حوزه فروش و بازاریابیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2896دفتر كارخ وحید فروشندگی اینترنتی مبل دیپلم / فوق دیپلم......زنمهم نیست9الی 17135تسلط به اینترنت - نداشتن لهجه - کاربا کامپیوتر- خوش بیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2895كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ريزي تولید لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه مدیر برنامه ریز تولیدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2894فروشگاهخ کهندژ حسابدارنیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 تا 12135تسلط به ارزش افزوده - مالیات - جهت چهار ساعت کارطبق قانون کار داردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2893كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید لوله دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135جهت مونتاژ قطعات پی وسی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2892كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 17- پنج شنبه تا 12235تسلط به منوتاژ هم داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۸2891كارخانهشهرک صنعتی رازی مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست3 شیفت438با تجربهقانون كارداردداردهزینه ناهار
۱۳۹۸/۳/۸2890كارخانهشهرک صنعتی رازی حسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دومهم نیست07.40-16 به غیر از پنجشنبه237آشنایی به حسابداری صنعتی و انبار و اموالقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۸2889كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مونتاژکارخانم دیپلمبرق / فنی زنمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار درواحدهای تولیدی الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۸2888كارخانهانتهای زینبیهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمردمتاهل8الی 17235داشتن تجربه قابل قبولقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۷2887كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردمتاهلشیفتی - گردشی 24 ساعت140داشتن سابقه کار متناسب ؛ پایان خدمت ؛ منظم و خوش برخوردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۷2886كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمتراشکاریمردمتاهل1140داشتن سابقه کار متناسب در تراشکاری کاسه چرخ کامیون پایان خدمتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۷2885كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ريخته گريدیپلممواد و متالورژیمردمتاهل8 الی 17140داشتن تجربه کاری متناسب با نشاط عدم اعتیاد به هرگونه دخانیات و مواد مخدر پایان خدمت نه هر نوع معافیت باهوش و یادگیری مناسب اهل کار و منظمبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۷2884كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکوره باندیپلممواد و متالورژیمردمتاهلشیفتی140داشتتن سابقه کار متناسب بانشاط یادگیری و هوش مناسب پایان خدمت نه انواع معافیت اهل کار و تلاشبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۵2883كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار/ بویرینگ کار / فرزکار دیپلم / فوق دیپلمدیپلم فنی مردمهم نیست7/30 تا 18/30335داشتن سابقه کار 3 تا 4 سال الزامی استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲2882دفترشرکتمیدان احمد آبادراننده ایسوزو دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 16135چک 50 میلیون + سفته 50میلیون به امضای ضامن کارمند جهت تحویل خودرو لازم است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲2881كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردمهم نیست7شب تا 7 صبح140باز نشسته یا غیر بازنشسته فرق ندارد یک میلیون وپانصدداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱2880كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 16335داشتن سه سال سابقه + تسلط به نقشه کشی تخصصی ونرم افزارهای مرتبطتوافقیدارداکثر نقاط مهم شهر به کارخانهدارد
۱۳۹۸/۳/۱2879كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس برق قدرتلیسانسبرق - قدرت مردمهم نیست8الی 16435داشتن سابقه کار وتسلط به نرم افزار های تخصصی توافقی دارداکثر نقاط مهم شهر به کارخانهدارد
۱۳۹۸/۳/۱2878دفتر كارخ شیخ صدوق جنوبی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 16235تسلط به زبان و آشنا به امور بازرگانی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱2877دفترشرکتخ شیخ صدوق جنوبی حسابدارخانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16135تسلط به امور حسابداری - ورد واکسلقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۲/۳۱2876كارخانهاصفهانمكانیك صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8الی17535سابقه کار در کارخانه اجرقانون