تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۳فریبا محمدی تاریختاریخخانه اصفهان کارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۳عطیهفتحیحسابداریصنعتیبلوار کشاورزکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲روشنککاظم زادهحسابداریحسابداریاصفهانکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲مهدیقضاویحسابداریمالیشهداي ستارحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲زهرهگلرنگ......حسابداریتالارکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲زهراحاجیورحسابداریحسابداریجيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲نرگسهوازادهحسابداریحسابداریپروينکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲محدثه رحیمیحسابداریحسابداریهفتونکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱حامدمنجمیحسابداریحسابداریحکيم نظاميکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰زهرامحمدیحسابداریمالیدروازه شيرازحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰مرضیه یزدانیریاضیریاضیخ جي - اريسونکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۶منیرهثقفیتكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعات تهران نو  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۳نوشاتراب آذریمدیریت جهانگردیمدیریت جهانگردی/کار درامور آژانس هواپیمایی/هتل اصفهانکارمند آژانس هواپيمايي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲محمدعلیمحمدی پورحسابداریمحضخ مصلي نگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲ناهید اشکاوند ......0خ جي خانه دار هتل رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲مسعودبراتی ادبیاتفرهنگ وادبخ جينگهبان مجتمع مسکونی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲بهنازجاوریفن آورری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامتهمدانيان مدارك پزشكي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۸مینا شیروانیان حقوق ملک شهر  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۶رضاسوریبرققدرتشهرک شهيد حيدريمهندس برق رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۶محمدرودباریبرقالکترونیکفرمانداريمهندس برق رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۵سعیدآذین مهرگرافیکگرافیکمنطقه4  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۵بنفشهباقریمامائیماماییخ. هشت بهشت شرقيماما رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۴جوادمومنی  شهرک وليعصربرقکار صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۳اعظمکیانی  جاده گاز  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰محمد تقیجعفری چرمهینیشیمیآلیفاز 2مدرس (مربي) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰مجتبیشاغولیعلوم انسانی0ملک شهر کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰محسن میرزائی مهربرقماشینهای الکترونیکیخورزوق کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰غزاله شهبازیمعماریمعماریشهر کرد منشی شركت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰مهردادترکان زمانیساخت و توليدساخت و تولیدخيابان فلاطوري  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰معصومهشهریاریمواد و متالورژیمواد پیشرفتهآتشگاهمدیر كنترل كیفیت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۰محمد حسین خسروی فارسانیعلوم انسانی0شهرکرد کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸امیر حسینکفیتیمکانیکسیالات و جامداتمنطقه 1 / لنبانمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸الههفروتنمدیریت فن آوری اطلاعات ( it) پروين معراجاپراتور كامپیوتر رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۵معصومهبشیریمترجمِی زبان عربترجمهخرم ابادمترجم زبان عربي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴محدثهرحیمیحسابداری هفتونحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۳زهراحاجیورحسابداریبازرگانیجي شرقيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۹فریدهحمزهحسابداریحسابداریخ وحيدحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۹مینامردیها  محدوده دروازه تهران  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸امین دانش مترجمی زبان انگلیسیمترجمی خ کمال حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸امیدحسین زاده  خيام  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۶عاطفه نورزوی فرعلوم و صنایع غذاییکشاورزیباغ غديرمنشی شركت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۵نسرینروستایی  تهران  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴علیرضاآقاباباییمکانیکحرارت و سیالاتمنطقه 15نقشه کش صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰علی محمد خوانساریمواد و متالورژیمواد ومتالورژیهزار جريبتكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰حکیمهابراهیمی تهرانی حقوقجزا وجرم شناسیخ چورياي ولي کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۶مهرانسلحشوریمعماریمعماریخ سجادبازرس جوش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۴مریماسلامی مشکنانیالكترونیکالکترونیک عمومیپروينمونتاژکار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۴الههشاهرضاییحقوققضاییاصفهان و نجف آبادکارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۴محمد گشتیکامپیوترنرم افزار بهارستان کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲عباستاتینا بلداجی......0خ جي شرقيمکانیک خودرو سنگين رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان