تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۹جمشیدرحمانی......اشپزیکيچيآشپز رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۸علیلشنی زندحسابداریحسابداریبلوار زينبيه کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۸زهرهحاجیانحسابداریحسابداریارغوانحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۵امیر درستکار...... فاز3آبدارچی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۲سعیدجدیمترجمی زبان انگلیسیترجمهتهرانمترجم زبان انگليسی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۷عباسسلیمیمهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفتتهرانپارس منطقه?مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۴فاطمه مشهدی علوم تربیتیمدیریت آموزشی خ شيخ مفيد مدیر روابط عمومی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۴زهرا هادیان حسابداریحسابداری خ سروش کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۴زهرا الفته ...... خانه اصفهان پرستار بیمار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۴حبیب طماسبی ورزنه......0آبشارخدمات پس از فروش ( نمايندگي ) رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۴سید مسیح رضوی مواد و متالورژیصنعتیمجتمع شهيد کشوري مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۹مرضیه حبیبی حسابداری کاوهحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۹علیرصالطیفیبرقبرق الکترونیکفقيه ايمانيمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱محمدداوریمهندسی شیمی پلیمردولت آباد مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۳۰سید محمودصانعی موسویبرقالکترونیک رباط سوم مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۳۰عباس بهرامیمهندسی آبآبیاری وزهکشیکاوه مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۳۰نگار شرکت العباسیهحسابداریحسابداری هاتف کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۳۰نعمت الله کمالی......فنی وحرفه ایخميني شهر - مدرس انباردار صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۳۰محمد حسین قانعیان علوم تجربیتجربی کاوهکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۳۰عطاللهذیلاب پور ...... روشن دشتنگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۸اسماعیل رومانی عمران آبعمران وکشاورزیاصفهانمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۵رضاامینیعلوم کامپیوتر خ امام خميني   رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳آرزو_حسابداریحسابداریفدککارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۲فاطمهمحسنیحسابداریحسابداریخانه اصفهانحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۱حمید رضاهاشمی نیامدیریت دولتیمنابع انسانیسه راه سيمينکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۶نیناهاشمی زنوزمخابراتسیستممحله سي4مدیر منابع انسانی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۴رسول هادیان حسابداریمالیمنطقه 4. مشتاق سوم کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳راضیهمحمدیفیزیکهواشناسیرزنکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳انیسه سادات امیرشاهکرمیحسابداری منطقه 2حسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۶احمدرضاشرقیمکانیکساخت و تولیداتوبان آقابابايي  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲احمد مختاری ...... خ پروين ...... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲رضا نصیری فرد ...... بازارچهکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲محمد رضا یختیار وند حیدر آبادی علوم تجربی0لاله شمالي کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱لیلاعباسیادبیاتانگلیسیبزرگراه رسالت خ شهيد کردکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱محمد حسین جویجریزیست شناسیژنتیکنهضت ابادتایپیست / فارسی /لاتین رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵مسعودجعفریبرققدرتصادقيه  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵جوادنیکروایمنی وبهداشتhseسودرجان و کليشادکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۱مجیدآقاباباییکامپیوترنرم افزارشهرک گلديس  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۹میتراشیخمدیریت جهانگردیگردشگریبلوار کشاورز منطقه ??کارمند بيمه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸حسینآقائیبرقکنترل و ابزاردقیقميرزاطاهراتوماسيون صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶امیناحمدوندمعماری دورودآرشيتكت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶نرگسارکیان بروجنیزیست شناسیعلوم سلولی و مولکولیبلوار کشاورزبيوتكنولوژي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۵پریساگلی زفره ییحسابداریحسابرسیچهار راه باهنر حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸مهرداد صفریحسابداری کليشاد بهیار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸محمداحمدیعمرانعمران10تكنسين عمران رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸امیر حسین رضائی جوچی صنایعبرنامه ریزی تولید فلاورجان - پيربکران کارشناس برنامه ريزي تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۷امیرحسین عباس زاده برقکنترلقهنويه...... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۷حورا چرم دوز معماریمعماریخ جي طراح داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۷مهردادجوانیادبیات ابن سينا  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴مریم حقیقیبهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ایخ جي - شهروند کارشناس بهداشت حرفه ای رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان