شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل:
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۱3533فروشگاهبازاراپراتور كامپیوترلیسانس......زن۹الی۵زرنگ وفعال علاقه مندبه کاروفعالیت های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳3534كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانکارگر سادهدیپلم......مرد7:30 الی 17:30نیروی مورد نظر در کارگاه اسکان دارد و 24روزکار و 6 روز استراحت، اضافه کاری دارد.قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳3535كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانراننده بیل مکانیکیدیپلم......مرد7:30 الی 17:30اسکان در معدن 24 روز کار و 6 روز استراحت دارد.وعده های غذایی داردبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۰3536دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زن9 الی 18نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3537كارخانه آجرمنطقه صنعتی دولت آباد نگهبان حتما بازنشستهدیپلم / زیردیپلم......مرد6صبح تا 18حتما بازنشسته باشد1میلیون و800هزارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3538كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریزن8 تا17تسلط کامل به حسابدار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3539كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کتابداریکامپیوترزن8 تا17تسلط به امور اداری وکامپیوتروروابط عممومی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3540كارخانهشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كار خانمدیپلم......زن8 تا17توانایی امور نظافت کارخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3541كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين برق- تاسیساتفوق دیپلمبرق - تاسیساتمرد8 تا17عدم اعتیاد - سلامت جسمانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۳3542دفتر كاراصفهان مدير فنيلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زن8الی 14نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۳3544دفتر كاربزرگمهربازاریاب فوق دیپلممدیریت بازاریابیزن8:30 الی 16:30نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3545دفتر كارخ بزرگمهرکارشناس فروش خانم لیسانسبازرگانیزن8/30 تا 16/30دارای سابقه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3546دفتر كارخ بزرگمهرکارمند دفتری خانم لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8/30 تا 16/30تسلط به امورسایت واینترنت وفضای مجازیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3550كارگاه شهرک صنعتی محمود ابادتراشکار دیپلمساخت و توليدمرد۸۰۵تا۱۸۰۵نقشه خوان و علاقه مند به کار فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3551كارگاه شهرک صنعتی محمود اباداپراتور تولیدلیسانساظهار نشدهمرد۸۰۵تا۱۸۰۵ نیروی فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3552كارگاهشهرک صنعتی محمود ابادفرزکار لیسانساظهار نشدهمرد۸۰۵تا۱۸۰۵علاقه مندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵3553كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتسه رزو کار - سه روز شبکار- سه روز استراحت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵3554كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهینامه الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵3555دفتر كاراصفهانمنشی شركتفوق دیپلمبازرگانیزن8 الی 14مسلط به کامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3556كارخانهمحمودآباداپراتور فروش فوق دیپلممدیریت بازاریابیمهم نیست8 الی 17فعال متعهد پیگیر با انگیزهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3557كارخانهمحمودآبادفروشندهدیپلم......مهم نیست8 الی 17متعهد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3558كارخانهمحمودآبادبازاریاب دیپلم......مهم نیست8 الی 17متعهدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3559كارخانهمحمودآبادمدير بازار يابيلیسانس......مهم نیست8 الی 17فعالبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3561كارگاهشاهپور جدیدبرقکار صنعتی آشنا به الکترونیکلیسانسالكترونیکمرد8الی17.5ترجیها اشنا به جوشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3562كارخانهمحمودآبادمنشی شركتدیپلم......مهم نیست8 الی 17پیگیرقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3563كارخانهمحمودآبادتكنسين مكانيكدیپلم......مرد8 الی 17فعالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3564كارخانهمحمودآبادتكنسين برقفوق دیپلم......مرد8 الی 17فعالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۰3565سايراصفهان ویزیتور كالالیسانسبرقمهم نیست9 تا 13 4تا 20قدت کلامقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۰3566سايراصفهان اپراتور كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیست9 تا 13 4تا 20اشنایی با طراحی وب و شبکه های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۰3567فروشگاهسه راه درچهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری فروش بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3568دفتر كارخ نظر شرقیحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3569دفتر كارخ نظر شرقی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17داشتن تجربه کار در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3571كارگاهخ بسیجبرقکار صنعتی آقافوق دیپلم /لیسانسبرقمرد8الی 17داشتن تجربه کاری در زمینه ساخپت تابلو برققانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3573كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارارشد خانم لیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط کامل به کلیه امور حسابدار - بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3575كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ساده 10 نفردیپلم / سیکل......مرد8الی 17داشتن توانایی بار گیر کیسه های 20 کیلویی مواد شیمیاییقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3576دفتر كارشيخ صدوق منشی شركتلیسانس......زن8-16مسلط به تايپ - اموراداري و ترجيحا كار با اتو كدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3577كارخانهشهرک صنعتی جیراننده لیفتراکدیپلم / زیر دیپلم......مرد7/30 تا 19/30داشتن گواهینامه وسلامت جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3578كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع آقا یا خانملیسانسصنایعهر دو8الی 17 پنج شنبه تعطیل مهندس صنایع خانم حتما مجرد ولی آقآ فرق نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3579كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار 10 نفردیپلم......مرد7/30 الی 19اضافکار اجباری است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3580كارخانهشهرک صنعتی جیکارگرخط تولید15نفر خانمدیپلم......زن7/30تا 19محجبه باشد - به کار فنی علاقه مند باشدجهت کنترل کیفیت کالای تولید شدهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3581فروشگاهخ مصلی کارگر انباردیپلم......مرد8تا 12 و15تا 20 شبنداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3582كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 تا16تسلط کامل به کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3586كارخانهشهرک صنعتی جی5 نفر انبار دار سادهدیپلم......مرد8 تا17داشتن سابقه کار دراولویت است2 ساعت اضافه کار اجباریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3587كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني" تراشکار - جوشکار"دیپلم......مرد8 تا17داشتن مدرک فنی یا تجربه کاری در اولویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3588كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهاناپراتورسنگ محورماهر ونیمه ماهردیپلم......مرد8 تا17ذاشتن تجربه کار یا مدرک فنی در اولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3590كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد تكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد8 تا 14داشتن سابقه کار در اولیت استخدام استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3591كارخانهشههرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8 تا 14داشتن تجربه یا مدرک فنی در اولویت استخدام استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3592كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدار دیپلمحسابداریمهم نیست8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3593کارخانه منطقه صنعتی قهدریجانحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابدارارشد خانمزن8 تا 17تسلط به امور مالیاتی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3594كارگاهمنطقه صنعتی قهردریجاننقشه کش صنعتی خانم وآقالیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمرد 8تا 17تلسبه نقشه کسی صنعتی وپاور میل بالاتر از قانون كار ( توافقی )ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3595كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانخدماتيدیپلم......زن8الی 17تمیزکاری شرکت وطبخ ناهاربرا کارکنانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3596كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانکارگر فني(تراشکار - دریل کار -اپراتور)دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاری در اولویت استخدام . تجحا ساکن محدوده فلورجان وقهدریجان وسه راه سیمینقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3597كارخانهخمینی شهرکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمرد8الی 17آشنائی با اتوکد سه بعدیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3598كارگاهخ معراجکارگر فنيدیپلم......مهم نیست8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۷3599كارگاهخ صمدیه حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 12 + 16 تا 20محجبه باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۷3600كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادحسابدار خانملیسانس یا فوق لیسانسحسابداریزن8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۸3601كارگاهخ بسیج کارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مرد8الی 16تسلط کامل به کامپیوتر واینترنت- ورود واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3602كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش آقالیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمرد8الی 17داشتن تجربه به صورت حرفه ای در حوزه مدیریت فروش مواد غذاییبالاتر از قانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3603كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش تلفن خانمفوق دیپلمبازرگانیزن8الی 17داشتن تجربه وعلاقمندی به کار قانون كار+ پور سانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3604كارگاهخ سعادت آباد بازاریاب موادغذائی فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمرد8الی 17علاقمندی وتجربیه کار اولویت استخدام استقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3605كارگاهخ امام خمینی حسابدار پاره وقت فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17آشنائی با نرم افزار شایان محل کار ارغوانیهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3606كارگاهخ امام خمینی حسابدارتمام وقت فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17آشنائی با نرم افزار شایانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3607كارگاهخ امام خمینی کارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17تجربه کاری وعلاقمه مندی به فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3608كارگاهشاپور جدیدمونتاژکاردیپلممکانیکمرد8 الی 17آشنایی و تسلط کامل به مونتاژ قالب های پلاستیک قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3609کارگاهشاپور جدیدنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکهر دو8 الی 17تسلط کامل به نرم افزار کتیا و طراحی قالب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3610دفتر كاردورازه تهران مدیر مالی خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن تجربه کافی وموفقیت در مصاحبهبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3611فروشگاهدستگرد برخوار حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنپاره وقت (سه روزدرهفته)آسنانه نرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3612كارگاهمیدان امام کارگر طلا سازيدیپلم......مرد8الی 17اضافه کاری هم داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3613كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركتلیسانسکامپیوترزن8الی 17تسلط به کامپیوتر- داشتن سابقه کار وترجیحا سکونت در محدوده سرویس شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۱3614دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن9 تا14تسلط به کامپیوتر - ورود واکسل و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3615كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مرد8 الی 17لیست مشتریان شرکت در اختیار بازاریاب قرار میگیرد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3616كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مرد8 الی 17نااهار + سرویس + اضافه کارقانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3617كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار صنعتی مسلط به سیستمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیست مرد8 الی 17داشتن تجربه انباداری با سیستمقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3618كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفن آوري اطلاعات itلیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17تسلط به نرم افزار پشتیبانی همکاران سیستم ورای مندبالاتر از قانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3619كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17تسلط کامل به امور حسابداری ومالی مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3620فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانفروشنده لوازم وقطعات خودور دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مرد8 الی 17داشتن سابقه فروشندگی قطعات خودروقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3621فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به نرم افزار پارسیان ترجیحان ساکن محدوده شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3622كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس بازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاری در امور بازرگانی شرکتها قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3623كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3624كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دستیدیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3625كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدخانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن سابقه کار وتسط به کلیه امورحسابداری قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3626كارخانهشهرک صنعتی اشترجاناپراتور cnc مسلط به نقشه خوانیدیپلممهم نیست مرد8 الی 17داشتن تجربه وسوابق کاریقانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3627كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس برق- قدرت - الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - قدرت- الکترونیکمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن سابقه کار وعلاقمندی به کارقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3628كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد12 ساعت کار 24 استراحتمصاحبه 4 شبنه و5 شنبه در محل شرکتاز ساعت 9 تا 13قانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3629كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن تجربه وقبولی در مصاحبهقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3630كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيكفوق دیپلمساخت و توليد / جامداتمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن تجربه کاریقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3631كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن سابقه کارقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3632كارخانهشهرک صنعتی سگزیتکنسین مواد متالورژیفوق دیپلممواد و متالورژیمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن سابقه کار قانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3633كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم(دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)مرد12 ساعت کار 24 استراحت0 قانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان -چمران -پروین - جی آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3634كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیلنداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3635كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلممکانیک و....مردشیفت 12ساعتهآشنائ به ساخت لوله 5 لایه -وتعویض قالب- وplc و دوسال سابقه کاربالاتر از قانون كارسراه سیمین - دروازه شیراز - بهارستان- سپاهان شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3636كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لوله5 لایهدیپلممکانیکمردشیفت 12ساعتهآشنائی به ساخت لوله 5 لایه وداشتن سابقهبالاتر از قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3637كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس تبليغاتلیسانسروابط عمومی زن8 الی 17تسلط به نرم افزار طراحی - عکاسی -وتولید محتوا- اینترنت - فضای اجتماعی قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3638فروشگاهپل تمدنحسابدار آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8 الی 17مسلط به پارسیان - بعد از یک ماه بیمه می شودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3639فروشگاهخ میر کارشناس فروش وصادراتلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3640فروشگاهخ میر انباردار صنعتیفوق دیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار در زمینه انبار داری با سیستمبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3641فروشگاهخ میر حسابدار ارشد خانم / آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17توانایئ انجام کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی -ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3642فروشگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگرخانم جهت بسته بندي قطعات خودرودیپلم......زن8 الی 17تسلط به کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3643کارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس کنترل پروژهلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمرد8 الی 17حداکثر 33ساه واشتن تجربه کافیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3644كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3645كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادانبادارلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمرد8 الی 17داشتن تجربه وسابقه کار مرتبط در زمینه زدن کارتکسقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3646كارخانهشهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیست8 الی 17حتما مسلط به زبان ( ترجمه - مکالمه ) وترجیحا ساکن خ جیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3647کارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادسریدار/ نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8الی17نگهبانی کارخانه وانجام امور مربوطهبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3648رستورانخ سجاد(آشپز- سالن دار- صندوق دار )خانم یا آقادیپلم / زیر دیپلممهم نیست هردودوشیفت کاری گردشی8216یا 16 تا 22علاقه مندی بکار قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3649کارگاهخ کهندژنیروی فنی ( تراشکار - مونتاژکار )دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مرد8الی17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3650كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلمریاضی فیزیکمرد6الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۸3651سايرخ آپاداناتكنسين /مهندس عمرانفوق دیپلم / لیسانسعمرانمرد8-5توانایی سیویل صنعتی و مسلط به فهرست بها وحداقل 5سال سابقه کاربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۸3652دفتر كارشهرک علمی تحقیقاتیکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3653كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17ترجیها مجرد یا تاهل بدون فرزند یا با یک فرزند سن بین 20 تا 35 خدمت رفته یا معاف قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3654فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17حتما مجرد وترجیحا ساکن محدوده آل محمد - بعثت - و کاوهوقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3655كارگاهاصفهانمونتاژکاردیپلم......مرد8 الی 17ترجیها مجرد یا متاهل بدون فرزند یا بایک فرزند نیمه ماهر باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3656كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 17تسلط به جوشکاری درب وپنجره قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3657كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیلآشنا به کامپیوتر و اکسلقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3658كارگاهمحدوده ورزشگاه تختی کارگر سادهدیپلم......زن8 الی 17پس از آموزش قلم زنی شاغل واستخدام طویل المدتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3659كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه ومهارت جوشکاری وترجیحا ساکن اطراف خ امام خمینیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3660فروشگاه مواد غذاییخ جیبازاریاب مواد غدایی آقا/خانمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستهر دو۸ الی ۱۴پورسانت + حقوق قانوکارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3661كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 16داشتن سابقه کار وآشنایی با نرم افزا اسا الزامی است وترجحا ساکن بهارستان /سپاهان شهر/ دروازه شیراز قانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3662كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3663كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلز یه نرم افزار گیتیقانون كاراز پل چمران به شرکت آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3664دفتر كارشهر اصفهانراننده ایسوزو 5 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد7 تا 21حتما در شرکت های پخش سابقه کار داشته باشد ودارای گواهینامه پایه 2 باشدقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3665دفتر كارشهر اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 18حتما سه سال سابقه کا رداشته باشد ومسلط به نرم افزار کاراقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3666دفتر كاراصفهانکارگر انبارمواد غذائیدیپلممهم نیست مرد7 تا21حتما در شرکتهای پخش کار کرده باشدقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3667دفتر كاراصفهانبازارياب مواد غذاييدیپلم / فوق دیپلم......هر دو8 الی 17داشتن سابقه کار بازاریابی در زمینه مواد غذائیقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3668دفتر كارخ فلاطوری - کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوتر / آی تیزن8 الی 17مسلط به فتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3669كارخانهشهرک صنعتی جی انباردار صنعتیفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر و..مرد8 الی 17آشنائیب کدینگ وکامپیوترقانون كاردورازه شیراز- رباط - چمران - جی آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3671فروشگاههمه کشورسرپرست فروشدیپلم......مرد8 الی 18با پرستیژ مودب خوش ارتباط و مردمی و با اخلاقبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3672كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر فروش زن یا مردلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبط08-16فن بیان بالا - انگیزه وتجربه کافی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3673كارگاهخ امام خمینی برشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3674دفتر كارخ امیر کبیر حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی140قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3675دفتر كارمیر دامادحسابدار خانملیسانس حسابداریزن8 تا 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3676دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به کلیه امور حسابداری مالی ومالیاتی و...قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۳3677كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیلتسلط به اسا سیستمقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3678كارخانهشهرک رازی کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17مسلط به زبان وآشنا به امور صادرات- واردات بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3679كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر صنایع دستیدیپلممهم نیست مهم نیست8 الی 17علاقه مند به صنایع دستی وفیروزه کوبی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3680دفتر كارخ جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیست8 الی 16روابط عمومی بالا وسابقه فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3681دفتر كارخ امام خمینی کارگر انباردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17توانانی وقدرت بدنی لازم جهت جابجائی کارتن شکلاتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3682دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزن8 الی 16.30مسلط به اصول و فنون فروش تلفنیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3683دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزن8 الی 16.30مسلط به زبان انگلیسی و اصول و فنون فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3684دفتر كارجیکمك حسابدارلیسانسحسابداریزن8 الی 16.30منظم ,مسئولیت پذیر و دارای روحیه پیگیری با انگیزه بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3686دفتر كارخ امام خمینیکارشناس بازرگاني داخليفوق دیپلم / لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزن8 الی 16:30 به همراه اضافه کاریروابط عمومی بالا - مسلط به OFFICEقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3687كارگاهخ امام خمینی راننده وانت دیپلم......مرد8 الی 1730 تا 40 میلیون سفته بابت واگذاری وانت اخذ می شد مسئولت فرد جابجایی مصنوعات تولید ی یا ورققانون كار0 آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3688كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشد یا مدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17تسلط کامل به انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3689كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت 5 نفرکارگر فني(جوشکار -برقکار -تاسیسات)دیپلمفنی وحرفه ایمرد7/30تا 16داشتن مهارت فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3690كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت رانند لیفتراکدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 16داشتن گوهینامه وتجربه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3691كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست8 الی 16تجربه کار قابل قبولقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3692كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مدیر روابط عمومیفوق دیپلمروابط عمومی مرد8 الی 17داشتن سابقه کار مرتبطقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3693كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 16داشتن سابقه کار در زمینه نگهبانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3694کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس کنترل کیفیلیسانس/ فوق لیسانسمواود ومتالورژیمرد 7 الی 16داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3695كارخانهخ هشت بهشت شرقی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 16/30داشتن سابقه کار وتسلط به نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3696دفتر كارخ فروغی کارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم......مرد8 الی 17درشته های فنی مدرک معتبر داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3697كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مرد8الی18:30منظمبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3698كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمهم نیست7/30 تا 16/30داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3699دفتر كارهشت بهشتمنشی شركتدیپلم......مرد9 الی 18روابط عمومی و قدرت تحلیل بالا ؛ ارتباط موثر با مشتریان ؛ پیگیرومسئولیت پذیر؛ توانایی مدیریت امور موازی ؛ رسیدگی به پروژه ها یا مراکز وابسته قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3700كارخانهشهرک صنعتی جی 10 نفرکارگر ريسندگيدیپلممهم نیست مرددوشیفت کاری گردشی 8صبح تا 8 شب وبالعکسعدم اعتیاد به سیگار و مواد مخدر- پایان خدمت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3701كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژی ( آقا / خانم)لیسانس/ فوق لیسانسمواد و متالورژیمهم نیست8 الی 16سرویس از دروازه شیراز دارد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3702دفتر كاردروازه تهران2 نفر کارمند اداری ، دفتری ( آقا )لیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمرد8 الی 16شم مدیریتی داشته باشد -توان مدیریت بر کارکنان پشتیبان دستگاه کارت خوان فروشگاههابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3703دفتر كاردروازه تهرانپشتيبان كارتخواندیپلم......مرد8 الی 17بازدید از کارتخوان فروشگاهها وارائه سرویس به مشتریانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3704دفتر كاراستانداری فرشادیمنشی شركت خانمدیپلم......زن۸:۳۰تا۱۳_۱۵:۳۰_۱۸:۳۰ندارد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۱3705دفتر كارخیابان کاوهکارشناس فروشدیپلممدیریت بازرگانیمرد8 الی18دارای سابقه کار موفقبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۱3706كارگاهخمینی شهرانباردار صنعتیدیپلمحسابداریمهم نیست8 الی 17-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3707كارخانهشهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهانکارگر سادهدیپلمریاضی فیزیک و...مرد8 الی 17شنبه تا چهارشنبه - پنچ شنبه ها تعطیلقانون كارفعلا ندلرد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3708کارگاهخ بسیجکارگر فني آشنابه قلاویزکاری وسوراخ کاریدیپلممهم نیست مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3709دفتر کارگاه شرکتهشت بهشت شرقینگهبان شرکتدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17 + روزهای تعطیل0قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3710دفتر كارشمس آبادیطراح گرافیک لیسانسگرافیک و.مهم نیست9 الی 13 ، 14 الی 18مسلط به فتوشاپ و نرم افزارهای طراحیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3711دفتر كارشمس آبادیکارمند اداری ، دفتری لیسانسکامپیوتر و..زن9 الی 13 ، 14 الی 18روابط عمومی بالا ، تسلط نسبی به زبان انگلیسی ، تسلط به نرم افزارهای آفیس ، روحیه کار گروهیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3712دفتر كارهشت بهشت شرقیانبادار سادهدیپلم......مرد8 تا 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3713كارگاهخمینی شهرتراشکار دیپلمتراشکاریمرد8 الی 17مسلط به نقشه خوانی-با سابقهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3714دفترشرکتدفتر شرکت خ سجاد مترجم زبان انگليسیلیسانسزبان وادبیات انگلیسی و..زن8 الی 16تسلط به مکالمه وترجمه+ ترجمه + اینترنت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3715رستورانخ حکیم نظامیسالن داردیپلممهم نیست هر دو16 تا 24 شبحتما مجرد وعلاقه مند به کار ودر محدوده رستوران ساکن باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۷3716دفتر كارمیدان برازندهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمرد8 الی 16تسلط به امور حسابداری + نرم افزار پارسیان + ورود واکسل وقبول ماموریت کاریبه خارج استان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۷3717جایگاه سوختاتوبان اصفهان - شیراز- قلعه شوراپراتور جایگاه سوختدیپلممهم نیست مرد7/30 تا 16/30حتما سابقه در شرکتها مختلف داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3718فروشگاهخ کهندژحسابدار خانم ( پاره وقت )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن9 تا 16پاره وقت محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشدیک میلیون وپانصدندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3719كارخانهشهرک صنعتی جی 10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مردسه شیفت گردشی 8 ساعتهعدم اعتیاد - نداشتن معافیت پزشکی - داشتن دیپلم الزامی است وساکن محدوده سرویس شرکت باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3720دفتر كارسجادکارشناس تحقيق وتوسعهلیسانسمکانیکمهم نیست۸ الی ۱۶تسلط کامل به زبان انگلیسی و تحقیقات و سرچ اینترنتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3721كارگاهشاهپور جدیدتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17استاد کار و مسلط بر تمامی امور فنی مربوطه بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3722كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمرد7 الی 19اشنا با ابزارهای اندازه گیری و اشنایی با فرایندهای کنترل قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3723فروشگاهاصفهان خدمات پس از فروش ( نمايندگي )دیپلمالكترونیکهر دواداری افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3724کارخانه شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر ریسندگی 50 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد شیف گردشی ( 2روز 6تا 18) ( 2 روز 18 تا 6صبح ) 2 روز تعطیل افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردروازه تهران - خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3725كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازکارشناس دفتر فنيلیسانسساخت و توليدمرد7 الی 19فوق دیپلم یا لیسانس - بدون سابقه کار نیز جهت مصاحبه معرفی شود بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3726كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازتراشکار دیپلمتراشکاریمرد7 الی 19تراشکار نیمه ماهر با 2 سال سابقه مورد قبول می باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3727كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازفرزکار دیپلمساخت و توليدمرد7 الی 19فرزکار ماهر و آشنا به دستگاه بورینگبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3728كارگاهفلکه دانشگاه صنعتیتراشکار دیپلممکانیکمرد8:30 الی 17:15پنج شنبه ها تعطیلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3729كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمرد8 الی 170قانون كار دروازه تهران - خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3730كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرقمرد8 الی 170قانون كاردروازه تهران - خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3731كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانس/ فوق لیسانسصنایعمرد8 الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3732كارخانهشهرک سروش بادرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کار فروشبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3733كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیست8 الی 16داشتن تجربه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3734كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)زن8 الی 16داشتن سابقه کار در اولویتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3735كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزن8 الی 16حتما مسلط به زبانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3736كارخانهشاهین شهر خ مخابراتمهندس برق 2 نفرفوق لیسانسبرقمرد7/30 تا 16/30حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3737كارخانهشاهین شهر خ مخابراتحسابدار ارشدفوق لیسانسحسابداریمرد7/30 تا16/40حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۳3738دفتر كارخ هاتفبازاریاب لیسانسبازرگانی و...مرد8-14نوبت صبح/16.30-20نوبت عصرندارد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3739كارخانهسپاهان شهرحسابدار لیسانسحسابداریزن8 الی 17مسط به نرم افزار آسا مسلط به حقوق و دستمزدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3740كارخانهسپاهان شهرمهندس مکانیکلیسانسساخت و توليدمرد8 الی 19نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3741مغازهاصفهاناپراتور فروش دیپلممهندسی کامپیوترزن8داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۰3742كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلماظهار نشدهمرد8 الی 15نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۱3743فروشگاهبروان شمالی حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط،و تجربه حسابداریقانون كار هزینه ایاب وذهاب آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۱3744کارخانهشهرک صنعتی سجزیمهندس کامپیوتر نرم افزارلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمرد8 الی 17تسلط،و تجربه در زمینه شبکه ، برنامه نویسی،و،،،قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3745كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر خط تولید مواد غذایی دیپلم......مرد8 الی 17،قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3746كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر بسته بندي خانم دیپلم......مرد8 الی 17،قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3747كارخانهشهرک صنعتی سروش بادرانانبادار سادهدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه انبار داریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3748كارگاهخ جیفرزکار دیپلم......مرد8 الی 20،قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3749كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلممکانیکمرد8 الی 17تسلط به نقشه خوانی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3750كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیررنگ کار استاتیکدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3751كارگاهخ امام خمینی - خ صنعت گرانطراح صنعتيلیسانسمکانیکمرد8 الی 18تسلط به طراحی صنعتی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3752كارگاهخ امام خمینی - خ صنعت گراناپراتور cncدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3753سايرمشتاق سومراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمعمولا 7 تا 17ترجیحا ساکن محدوده مشتاق سوم یا ابشار سومقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3754فروشگاهچهارراه گلزار فروشندهدیپلم......هر دو9/30 تا 14/30ذاشتن تجربه فروشندگیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3755فروشگاهروشن دشتحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9تا 13و16تا 18مسلط به نرم افزار امینقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3756كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر ريسندگي 30 نفردیپلم......مردسه شیفت گردشیعدم اعتیاد - سلامت جسمی- داشتن پایان خدمتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3757كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد سرشیفت کارگران دیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمرد8 تا17داشتن سابقه کارقانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3758كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زن8 تا17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3759فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار /کارپردازدیپلم......مرد8 تا17داشتن موتور سیکلت الزامی است هزینه بنزین و تعمیرات به عهده شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3760كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 تا17تسلط به نقشه کشی کتیابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3761فروشگاهدروازه تهرانانبادار سادهدیپلم......مرد8 تا170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3762كارگاهخ بسیج" تراشکار - جوشکار" اپراتور سری تراش-دیپلم......مرد8 تا17داشتن تجربه کاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3763فروشگاه8بهشت شرقیکارگر سادهدیپلم......مرد8 تا 13 و16 تا 20ساکن محدوده 8 بهشت باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3764كارگاهخ امام خمینی رنگ کار استاتیکدیپلم......مرد8 تا17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3765كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتیفوق دیپلم......مرد8 تا170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3766كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مرددوشیفت 12 ساعتداشتن تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3767كارخانهشهرک سجزیکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 5نیروی خدماتی. زرنگ و کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3768كارخانهشهرک سجزیپاشش کاردیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3769دفتر كارخ میر دامادکارمند فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیهر دو8.30 لغایت 16.30آشنایی با اصول فروش و جذب مشتری در زمینه فروش کالای صنعتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3770كارگاهبهارستان مهندس مکانیکفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمرد8-17دارای روحیه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3771كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلم برقمرد7.30 الی 16-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3772فروشگاهمیدان احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9 تا 18آشنا به نرم افزار آسانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3773دفتر كارخ مشتاق راننده سمند با خودرودیپلم / زیردیپلممهم نیستمرد8 تا17داشتن خودرو سمند مدل 96 به به بالا جهت جابجایی کارکنان و سایر امورشرکت وداربودن سلامتی وعدم سو پیشینه4 تا 5 میلیون + هزینه بنزینندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3774دفتر كارخ مشتاق خدماتيدیپلم......مرد8 تا17جهت امور پذیرایی ونظافت شرکت وسایر امور- نداشتن سابقه کیفری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3775كارگاهخ عبد الرزاق خدماتيدیپلم......مرد8 تا17انجام امور نظافت کارگاه وآبدارچیقانون كار+ اضافه کاریندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3776كارخانهشهرک صنعتی سجزیاپراتور تولیددیپلم......مرددوشیفت 12 ساعتترجیحا جوشکار وساکن محدوده مزرعه شور وقجاورستان باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3777كارگاهخ امام خمینی کارگر خط تولید 2 نفر خانمدیپلم......زن8 تا17جهت کنترل کیفی قطعات قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3778دفتر كارشهرک صنعتی سجزیحسابدار ارشد خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 تا17تسلط به امور حسابداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱3779كارگاهاصفهانکارگر سادهدیپلممهم نیستزن8 الی ۱۷ نیاز به مهارت نیست آموزش لازم داده میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱3780سايرشهر اصفهانراننده ایسوزو/نیساندیپلممهم نیستمرد9 تا 14 و17تا 20تحویل بازیافت از درب منازل وانتقال به انبار با وانت شرکت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3781كارگاهارغوانیه - شهک صنعتی نیک اندیشکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3782كارگاهخ احمد آبادکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17اضافه کاری داردبا حقوققانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3783كارگاهخ احمد آبادتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17داشتنم تجربه تراشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3784دفتر كارمیدان انقلابکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزن8 الی 17تسلط به کامپیوتر - داشتن روابط عمومی خوب وسابقه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3785كارخانه جی شرقیکارگر انباردیپلم......مرد8 الی 20جهت براگیر وتخلیه بار به انبارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3786كارخانهشهرک صنعتی جی راننده میکسردیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه رانندگی با میکسر جهت تخلیه بتونقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3787كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانس/ فوق لیسانسصنایعمرد8 الی 17داشتن تجربه کار در اولویت استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3788كارخانهمنطقه صنعتی خمینی شهرمیدان صنعت خ حافظحسابدار ارشد خانم لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به دفتر نویسی وبویژه تسلط به امور مالیاتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3789دفتر كارمجتمع کوثر کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزن8 الی 17داشتن سابقه کار مناسب با عنوان شغلیبالاتر از قاون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3790فروشگاهاتوبان ذوب آهنحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 14تسلط نسبی به امور حسابداری وفاکتوزنی- ترجیحا ساکن محدوه اتوبان ذوب آهنقانون كاربراساس میزان ساعت کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3791كارخانهشهرک صنعتی اشترجان حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمرد8 الی 17داشتن پایا خدمت - وساکن محدوه زرین شهربالاتر از قانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3792كارگاهمشتاق سوم خدماتي وامو نظافت کارگاه (بازنشسته )دیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17حتما بازنشسته باشد وترجیحا ساکن اطراف پینارتیک میلیون وپانصدندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3793كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده / فنی دیپلم / زیر دیپلم......مرد8 الی 17دیلم فنی دراولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3794كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسایمنی صنعتیمرد8 الی 17داشتن تجربه کافی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3795كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر خط تولیددیپلم......مرد8 الی 19توانائی بدنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3796فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مرد9الی 17سه میلم ن حقوق + بیمه وپورسانتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3797كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کافی در کارخانه جات نساجیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3798كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد 10 نفر کارگر خانم وآقا خط تولید وبسته بندیدیپلم......هر دودوشیفیت 7 تا 14 و14 تا 12 شبناهار + شام= سرویس + بیمه + حقوق قانون کار سفته 100میلیون جهت ضمانت کار نیاز است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3799كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس کنترل کیفيت لیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمرد8 الی 17تسلط به نقشه کشی ونقشه خوانی- آشنا با ابزار ها ی انداززه گیری - بالاتر از قانون كارنقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3800كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران انبادار سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3801كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادنیروکار فنی (پرس کار- خم کار -کار باگوتیندیپلم......مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3802كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران فروشندهدیپلم......مهم نیست9تا 13و16تا20روابط عمومی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3803كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران نگهبان شرکت/مجتمعدیپلم......مرد24ساعت کار 24 استراحتداشت توانایای لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3804كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی16تسلط به نقشه کشی صنعتی تخصصی مکانی اعم از کتیا - سالید ورد- و...قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3805دفتر كارخ مهر آباد تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمرد8 الی 17داشتن تجربه واطلاعات فنی دز زمینه تاسیسات ساختمانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3806دفتر كارخ مهر آبادنگهبان شرکت/مجتمع " بازنشسته"دیپلم......مردشیفت 12ساعتهبازنشسته باشد یک میلیون ونیم ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3807دفتر كارخ مهر آباد سرایداردیپلم......مرد8 الی 17انجام نظافت شرکت وپذیرائی از کارکنانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3808كارخانهشهرک صنعتی سگزی5 نفر کارگر خط تولید دیپلم......مرد8 الی20فاقد سرویس وناهار ترجیحا ساکن محدوده شرکت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3809كارخانهخ شریعتی جنوبی منشی شركتلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 الی 16اشنا به امور اداری - کامپیوتر وروابط عمومی بالا وترجیحا ساکن محدوده شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3810دفتر كارخ طالارحسابدار خانم/ اقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیست7/30 الی 3016تسلط به امور حسابداری - تهیه صورت مالی ونرم افزار اکسل قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3811دفتر كارخ عسکریه حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8 تا 17اشنا به حسابداری فروش ومسلط به امور حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3812كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به کلیه امور حسابداری - امور مالیاتی - وگزارش فصلی و....قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3813كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس مواد ومتالورژی لیسانس/ فوق لیسانس آقامواد و متالورژیمرد8 الی 18/30داشتن تجربه 3 سال کار مرتبط با رشته وحداکثر سن 37بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیداکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3814كارخانهشهرک صنعتی جی مکانیک صنعتی آقا با سه سال سابقهلیسانسمکانیکمرد8 الی 18داشتن تجربه 3 کار مرتبط با مهارت مکانیک صنعتی بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیداکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3815كارخانهتولید5 نفر کارگر سادهدیپلم......مرد8الی16بدون معافیت پزشکیقانون كارفعلا از شاهین شهر دارد اصفهان هم سرویس میگذاریم آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3816دفتر كارخ جابر انصاری طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیست9 تا17طراحی سایت وانجام امور مربوط به فضای مجازیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3817دفتر كارخ جابر انصاری کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن9 تا17داشتن سابقه فروش درالویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3818كارخانهپالایشگاه اصفهان 20 نفر کارگر ساده آقاسیکل یا دیپلم......مرد7/30 تا 17کارگر ساده .فنی در زمینه بتون ریزی -داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت لازم است قانون كار+بیمه + ناهار + سرویسدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3819دفتر كارخ جابر انصاریتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیست9الی 17آشنا به امور فنی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3820سايرجاده اصفهان نائینکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلمکامپیوتر/ علوم اداری و..مردیکهفته 6صبح تا 14 یکفهته 14 تا 22آشنائی نسبی به کامپیوتروحسابداری وامور اداری قانون كاربدون سرویسندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3821دفتر كارخ مصلیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 الی 17داشتن نیسان جهت تحویل فرش به مشتریان الزامی استتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3822كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ريسندگي / رنگ رزی دیپلم / زیر دیپلم......مرد8 الی 18عدم اعتیاد به سیگار و.. حتما مجرد باشد ترجیحا ساک خوراسگانقانون كار+بیمه+ سرویس + اضافه کار یدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3823كارخانهشهرک صنعتی علویجه2 نفر کارشناس کنترل کیفيت (کارشناس شیمی)لیسانسمهندسی شیمی مرد8 تا17عدم معافیت پزشکیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3824كارگاهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر ساده 10 نفردیپلم / زیردیپلم......مرد8 تا17انجام کار در سالن تولید مصالح پیش ساخته وکارگرترجیحا ساکن شاهین شهر باشدقانون كاراز شاهین شهر دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3825فروشگاهخ صارمیهحسابدار پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردپاره وقتقرارداد پاره وقت بسته میشودتوافقیندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3827كارخانهپایانه شرق اصفهاناپرتور سیستم سرمایشیدیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمرد2روز شب کار 2روز روز کار 2روز استراحتسپردن وثیقه 100 میلیون بعد از آموزش 5 روزهه وپذیرشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3828كارخانهاصفهان-دولت آبادتراشکار دیپلمتراشکاریمرد7.30الی15.30نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3829كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط کامل به حقوق ودستمزدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3830كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لولهدیپلم......مرد8 الی 19اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3831كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن سابقه کار در الویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3832كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مرد8 الی 19اضافه کار داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3833كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپرارتور دستگاه ترانسفردیپلم......مرد8 الی 19اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3834كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور مخزندیپلم......مرد8تا 19اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3835كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفرج کاردیپلم......مرد8تا 19اصافه کار داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3836كارخانهشهرک صنعتی رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترمرد8 الی 17تسلط به اکسل وروابط عمومی بالا وسلامت جسمی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3837كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فني وماهردیپلم......مرد8 الی 17داشتن حداقل یک مهارت فنی جوشکاری - قلاویز کار - سنگ کارو...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3838دفتر كارسه راه صمدیهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن تجربه حسابداری پیمانکار ی و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3839كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلم......مرد8 الی 17حداقل دارای یک مهارت فنی جوشکار.تراشکار . قلاویزکرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3840كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورتولید ماسکدیپلم......مردسه شیفت گردشیداشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3841كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن تجربه وتسلط به کلیه امور حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3842دفتر كارخ آل خجندحسابدار لیسانسحسابداریزن8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3843كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد سیم پیچدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17آشنائی با سیم پیچی تابلوبرققانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3844كارخانهشهرک صنعتی جی کارگرساده (بسته بندي کارتن )دیپلم......مرد8 الی 17کار گر ساده جهت تولید کارتن قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3845كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مرد8 الی 17داشتن حداقل یک مهارت فنی لازم استخدام است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3846كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الکترونیکمرد8 الی 17حتما plc کار کرده باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3847كارخانهخ جیتحلییل سیستم وتولید محتوالیسانسکامپیوترزن8 الی 17داشتن تجربه تولید محتوا ومدیریت شبکه های اجتماعیقانون كاردارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان