دسترسی کارجویان به آدرس وتلفن شرکتها

جهت مشاهده آدرس وتلفن شرکت یادريافت معرفي نامه ؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روی لینک " آدرس/ تلفن " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3505دفتر كارخ امام خمينيفروشندهدیپلم......زن8الي١٦شرايط طبق اداره كارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3504كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد خ 20خدماتی کارخانه دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن تجربه وعلاقمه مندی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3503كارخانهشهرک صنعتی جینقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمکانیکمرد8الی 17مسلط به سالید وردبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3502كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس برق آقا ( گرایش مخابرات - الکترونیک)لیسانسبرقمرد8الی 170بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3501فروشگاهمحدوده قائمیهپشتيبان سايتلیسانسکامپیوترزن8الی 17ترجیحان ساک محدوده قائمیهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3500دفتر كارچهار باغ بالا کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زن9الی 17تسلط به ورود واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3499كارخانهشهرک صنعتی سروش بادرانسرپرست انبار فوق دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه سرپرستی انبارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3498كارخانهشهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3497كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارصنعتی دیپلم / فوق دیپلممرتبط مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل انبارداری با سیستم را بلد باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3496كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيت ( کارشناس شیمی)لیسانس یا فوق لیسانسشیمیمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن سابقه کار در آزمایشگاه پلیمربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3495كارخانهشهرک صنعتی جیمدیر تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / مدیریت صنعتی مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3494كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرد8الی 17 پنجشنه تعطیلداشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3493كارگاهخ امام خمینی مکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلممکانیک ورشته های مرتبطمرد8الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3492شرکت پخش قهوهخ طیب کارمند دفتری خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 17روابط عمومی مناسبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3491مجتمع کشاورزی منطقه زیار کارشناس علوم دامی آقالیسانس یا فوق لیسانسعلوم دامیمرد8الی 17داشتن تجربه فعالیت در مجتمع کشاورزیبالاتر از قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3490مجتمع کشاورزی منطقه زیار حسابدارآقا فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به پارسیان وهلوقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3489كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانمترجم زبان انگليسی خانملیسانس یا فوق لیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8الی 17حتما مسلط به icedlقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3488كارخانه آجرحبیب آباد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17آشنائی به نرم افزار ایلیاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3487كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیان بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3486دفتر كارخ مشیرالدله کمك حسابدارآقا /خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 16نوع نرم افزار شرکت الیاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3485كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادانباردارفوق دیپلم......مرد8الی 17مسلط به اکسل بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3484دفتر كارخ رباطکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزن8الی 17تسلط به تایپ - اینترنت - کامپیوتر وفتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3483دفتر كارخ سپهسالارمدير دفترخانم ( منشی مدیر عامل )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن7/30 تا 15تسلط با تایپ سریع - وکامپیوتر وروابط عمومی مناسب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3482دفتر كاربهارستان کمك حسابدارخانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16ترجیحا ساکن بهارستان باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3481دفتر كاربهارستان کارشناس علوم دامی خانم /آقالیسانسعلوم دامیمهم نیست8تا 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3480كارخانهحبیب آبادکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی17تسلط به امور اداری وکامپیوتر وترجحا ساکن زینبیهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3479كارگاهخ چهار باغمدير دفتر خانملیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 16تسلط به امور اداری وکامپیوتر وداشتن روابط عمومی مناسبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3478كارگاهچهار باغمترجم زبان انگليسی خانم /آقالیسانسمترجمی زبان انگلیسیهر دو8الی 17آشنائی به امور مکاتبات وتعامل با شرکتهای خارجی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3477كارگاهخ امام خمینی صندوقدارخانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزن8تا 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۰3476فروشگاهخ لاهورفروشنده / صندوق دار( اقا وخانم)دیپلم......مهم نیست8الی 17 /یا 17 تا 23داشتن انگیزه وعلاقه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۴3475سايراستان اصفهانبرقکار ساختمان دیپلمبرقمرد7/30 الی 17احتمال ساعت کاری بیشترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3474كارخانهشهرک صنعتی رازیکارمند فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن کارت پایان خدمت - برا آقایان - ماموریت خارج از اصفهان دارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3473كارخانهشهرک صنعتی رازیانباردار سادهفوق دیپلم......مرد8الی 16داشتن سابقه کار انبار داری معمولیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3472كارخانهشهرک صنعتی رازیسرپرست تولیدلیسانس......مرد8الی 16داشتن تجربه سرپرست کارگاه - تولیدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3471كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر تولیدفوق لیسانسشیمیمهم نیست8الی 16داشتن سابقه کار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3470دفتر شرکتنمایندگی بیمه اصفهان کارمند اداری بیمه سلامت 5 نفر لیسانس کامپیوتر / علوم اداری و..مرد8الی 16آموزش در تهران سپس در دفاتر نمایندگی اصفهان شاغل میشودقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3469كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ساده 10 نفردیپلم......مرد8الی 16ندارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3468كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور دستگاه 5 نفر خانم دیپلم......زن7/30الی 17شرکت آموزش لازم کار را ارائه می دهدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3467كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادانبارداردیپلم / فوق دیپلم......مرد7/30الی 17سابقه کار با انبار داری سیستمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3466كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس تضمين كيفيت آقالیسانسمهندس صنایعمرد8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3465كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر فني ( تراشکار - جوشکاربرق )دیپلم......مرد7/30الی 17/30داشتن تجربه وسابقه کافیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3464كارگاهخ کهندژتابلو ساز برقدیپلم......مرد8الی 18داشت سابقه کار تابلو سازی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3463دفتر كارمشتاق اول خدماتيدیپلم......مرد8الی 17انجام نظافت وامور خدمات دفتر شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3462دفترشرکتمشتاق اول کارمند اداری ، دفتری (آقا )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مرد7الی 18داشتن سابقه کار امور اداری وتسلط به تایپ وکامپیوتر- داشن ضامن معتبرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3461كارخانهزینبیهتكنسين عمرانفوق دیپلمعمرانمرد8 الی 17توانایی سرپرستی و اوپراتوریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3460سايرکل کشورکارشناس اتوماسیون و کنترل ابزاردقیقلیسانسبرقمرد8 الی 16اجرا و نصب تجهیزات ابزاردقیق-چک تجهیزات ابزاردقیق با هارت کامونیکیتور و میلی آمپر سورس- آشنایی با کالیبراسیون و برنامه نویسی PLC و زیمنس و استانداردهای IEC , IPS در بخش برق و ابزار دقیق-اجرای سیستم ارت -آشنایی با شیرهای صنعتی، کنترلی و فشارشکن -آشنایی با سیستم های PLC ،DCS،RTUو مانیتورینگ (HMI) و شبکه های صنعتی، تسلط به نرم افزار EPLAN وتابلو بندی MCC _ کنترلی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3459كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زن8الی 170بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3458كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن تجربه وتسلط به زبانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3457كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمکانیکمرد7/15تا 15/30تسلط به سالید ورک - کتیا - اینونتوربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3456كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد8الی 17داشتن تجربه کافی وتسلط به زبانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3455كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرانبارداردیپلم......مرد8الی 17 با سیستم انبار داری کار کرده باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3454كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر انباردیپلم......مرد8الی 17توانائی لازم جهت کار در انبارقطعات خودروقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3453كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار خانم مسلط به نوآورانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17مسلط به نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3452دفتر كارخ سروش مهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3451دفتر كارخ نیکبخت حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16مسلط به نوآورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3450دفتر كارخ نیکبخت کارمند امور بيمهلیسانسمدیریت بیمه / کامپیوترو..زن8الی 16آشنا به صدور بیمهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3449كارگاهخ 24 متری 10 نفر کارگر فیروزه کوبدیپلممهم نیستمرد8الی 17شرایط خاصی نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3448كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 16تجربه کافی در امور مکانیک وتعمیرات صنعتی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3447فروشگاهاتوبان ذوب آهنحسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3446كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیمرد8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل تسلط به زبان وامور خرید وفروش بالاتر از قانون كار ( توافقی )دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3445كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8الی 16تسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3444كارخانهمنطقه صنعتی شهرضادیپلم شیمی 12 نفر دیپلم / فوق دیپلمشیمیمرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3443كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانسمترجمی زبان انگلیسی / کامپیوترزن8الی 16داشتن تجربه امور اداری ومنابع انسانی- تسلط به زبان در حد مورد انتظار - قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3442فروشگاهخ امام خمینی فروشنده محصولات شرکت نفت دیپلم / فوق دیپلم......زن8الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3441دفتر كارخ شیخ طوسیفتوشاب كارطراح خانم فوق دیپلمگرافیکزن9 تا 13 و 3 تا 9شبمسلط به طراحی وفتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3440فروشگاهخ هاتف حسابدارخانم ( پاره وقت)فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9 تا 13مسلط به پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3439فروشگاهخ احمد آبادفروشنده موبایل ( خانم )دیپلم / فوق دیپلم......زن9 تا 18علاقمه مند به فروش ثابت در فروشگاه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3438فروشگاهخ احمد آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانیمرد8الی 17داشتن تجربه کار توافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3437فروشگاهخ احمد آبادحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن9 تا 18مسلط به کلیه امور حسابداری- مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3436كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد10 نفرکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهدیپلم فنی یا غیر فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3435كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك دیپلم / فوق دیپلمالكترونیکمرد8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه لوازم خانگی در اولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3434كارخانهشهرک صنعتی جی10نفرکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهبعد از مصاحبه -طب پزشکی استخدام می شود - داشتن پیان خدمت - عدم اعتیاد - وقصد ماندگاری وعد ترک کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3433مغازهچهار باغ بالاکارگرفست فوت دیپلم......مرد17 تا 22حتما در فست فوت کار کرده باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3432كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار آقا بدون سابقه کارلیسانسحسابداریمرد8الی 17تازه فارغ دالتحصیل و بدون سابقه کار باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3431دفتر كارخ آتشگاه کارمند دفتر خدمات الکترونیک لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن9 تا 13حتما متاهل وچادری باشد - تسلط به کامیپوتر وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵3430دفتر كارخ جی غربی حسابدار لیسانسحسابداریزن8-16جهت یادگیری وکمک حسابدارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵3429دفتر كاراصفهانکارشناس فروشلیسانساظهار نشدهمهم نیست8 الی 16نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۳3427كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادتراشکار ماهر یا نیمه ماهردیپلمتراشکاریمرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3426فروشگاهخ جیفروشندهدیپلم......مرد8تا 16و 16تا 21تحویل فرش به مشتری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3425كارخانهخ کهندژتابلو ساز برقدیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه وآشنائی به جوشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3424كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادآشپزدیپلم......زن7الی 16طبخ غذا برا 10 نفر وامورخدمات کارکاخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3423كارگاهخ عاشق اصفهانی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار امین قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3422كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی وطراحی قالبهای صنعتیفوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیست8الی 17تسلط به سالدورد و...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3421دفتر كارشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوترمرد8الی 17حتما تسلط به کامپیوتر - ورود - اکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3420فروشگاهملک شهر کارمند فروشگاه مواد غذاییلیسانسکامپیوترمهم نیست8الی 17تسلط به کامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3419كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس آزمایشگاهفوق دیپلم /لیسانس......مرد7/30الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3418كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد7الی 15/30داشتن تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3417كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادراننده لیفتراکدیپلم......مرد7الی 15/30داشتن تجربه وگواهینامهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۱3416كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی با سه 3 ال سابقهدیپلم / فوق دیپلمبرقمرد8الی 15داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3415كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیدیپلم......مرد7 الی 15داشتن سابقه کار وتوانائ جوشکاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3414كارگاهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلم......مرد8 الی 5فرزکار منوال کار با دستگاه آلمان شرقیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3413كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مرد8-5تراشکار منوال حرفه ای بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۷3412دفتر كارخ باهنر نصاب تجهیزات اطفاء حریقدیپلمفنی وحرفه ای مرد8 الی 16توانائی نصب وتعمیر تجهیزات برق داشته باشدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۷3411كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمهندس برق / الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرقمرد8الی14آشنائی به دستگاه نساجی وتعمیرات مشکلات الکترونیکی دستگاهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶3410دفتر كارخ محتشم کاشانی کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزن8تا 12 یا 15 تا 19تا حدودی تسلط به زبان داشته باشد وروابط عمومی خوبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶3409دفتر كارخ شمس آبادی حسابدار خانم 5 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16/30حتما مسلط به سپیدارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۵3408کارخانهاتوبان ذوب آهن مهندس مکانیک سیالاتلیسانس یا فوق لیسانس مکانیک مرد7/30 تا 16پنج شنبه ها تا ساعت 2قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3407كارگاهخ امام خمینی مكانیك صنعتیدیپلم......مرد8الی 17توانایئ تعمیر لیفتراک وجرثقیل بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3406کارخانهشهرک صنعتی اشترجان نیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -فرزکار )دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3405كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس آی تیلیسانستكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتمهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3404كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشد خانملیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابدریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3403كارخانهشهرک صنعتی شماره 2مهندس مکانیک ساخت وتولید /جامداتلیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط به کتیا - اینونتور بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3402كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زن8الی 17داشتن تجربه کار در الویت استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3401کارخانهشهرک صنعتی اشترجان مهندس صنایع اقا /خانملیسانس یا فوق لیسانسصنایع مهم نیست8 الی 17داشتن تجربه در زمینه ایزو وکنترل کیفیت توافقی دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3400كارگاهخ کهندژ مونتاژکارالکترونیک 10 نفر خانمفوق دیپلم /لیسانسالكترونیکزن8الی 17توانای کار با هویه ولحیم کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3399كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهداشتن توانایی لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3398فروشگاهدفاتر نمانیدگی اصفهانفروشندهفوق دیپلم......مرد9 تا 13/30و16تا 21مشتری مدار وروابط عمومی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3397فروشگاهخ احمد آباد کارمند اداری ، دفتریدیپلمعلوم کامپیوترزن9الی 13داشتن تسلط به کامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3396كارخانهشاهین شهر.گزوبرخوارکارگر سادهدیپلم......مرد7.30الی17.15سالم.اهل دود دم نباشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3395كارگاهخ امام رضاراننده کامیوندیپلم......مرد8الی 17خودرو مسقف بدی داشته باشد بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3394كارگاهخ امام رضامامور (مدير)خريدلیسانسبازرگانیمرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3393كارگاهخ امام رضا رویه كوب مبلدیپلم......هر دو8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3392كارگاهخ امام رضامدير سايتلیسانستكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتمهم نیست8الی 17مدیریت سایت وشبکه های اجتماعی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3391كارخانهشهرک صنعتی اشترجان کارمند فروشفوق دیپلم بازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی16سه ماه دوره آموزش + حقوق+ بیمه پس از استخدام نیاز به حضور فیزیکی در محیط کار ندارد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3390كارخانهشهرک صنعتی جیتراشکار دیپلم......مرد8تا17داشتن تجربه کافی وترجیحا ساکن محدوده دروازه تهران ودروازه شیزار وچمرانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3389كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم ......مردشیفت گردشی 8 ساعتهحتما مجرد باشد وساکن محدوده چمران - جی لاله قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3388كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن7/30الی 16آشنایی با حسابداری داشته باشد خودمان آموزش می دهیمقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3387كارخانهناحیه صنعتی حبیب آباد دو نفر کارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 17 قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3386كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر انباردیپلم......مرد8الی 17ترجیحا راننده لیفتراک قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3385كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر فني ( ریخته گر-تراشکار - نقاش )دیپلم......مرد8الی 17توانائی در زمنیه ریخته گری - تراشکار - سنگ زنی - دریل کاری و....قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3384كارگاهخ امام جواد تابلو ساز برقدیپلمبرقمرد8الی 17توانائ ساخت اسکلت تابلو برق داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3383كارگاهخ دانش دریل کار /سنگ زنی دیپلم......مرد8الی 17توانایئ فنی لازم در زمینه دریل کاری وسنگ زنیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3382كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني 10 نفردیپلم /سیکل......مرد8الی 17ترجحا ساکن محدوده چمران - لاله - جی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3381كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس الکترونیک 3 نفرلیسانس یا فوق لیسانسالكترونیکمهم نیست8الی 17حتما مسلط به زبان و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبر باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3380كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس فیزیک 3 نفرلیسانس یا فوق لیسانسفیزیکمهم نیست8الی 17حتما مسلط به زبان وفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبر باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3379كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمهندس صنایع 3 نفر لیسانس یا فوق لیسانسصنایعمرد8الی 17حتما مسلط به زبان وفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبرباشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3378دفتر كارخ میر دامادکارمند فروشلیسانسمترجمِی زبان عربمرد8 الی 17داشتن تسلط به مکالمه زبان عربیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3377كارخانهسه کیلومتری حبیب آبادراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الی 17داشتن گواهی رانندگی لیفتراکقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3376دفتر كارخ خیام طراح گرافیک خانمفوق دیپلم / لیسانسگرافیک و.زن8 الی 17آشنائی به سایت هم داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3375دفتر كارخ خیام حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به پارسیان واشنا به امور مالیاتی وبیمه بطور نسبیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3374دفتر كارنظر شرقی کارمند فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 17داشتن سابقه در اولویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳3373كارخانهسه راه مبارکهکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیست7/ تا 14/30داشتن آشنایی به ریزی تولید یا کنترل پروژه یا تجربه کاری بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳3372كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncفوق دیپلمساخت و توليدمرد8 الی 17آشنا به نرم افزارهای ماشین کاری cncبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳3371كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادطراح صنعتيفوق دیپلمطراحی صنعتیزن8 الی 17آشنایی با اتوکد و کتیا و ...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3370فروشگاهمیدان شهدامدیر فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3369كارخانه خ عسگریهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن سابقه کار در اولویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3368كارگاهخ امام خمینی کارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزن8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3367دفتر كارخ چمرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 17داشتن تجربه کاری در اولویت است بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3366كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر فنيدیپلم......مرد8 الی 17توانائی فنی بالای داشته باشد خصوصا دستگاه چاپ آشنا باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3365فروشگاهخ کاوهفروشندهدیپلم......زن8 الی 180قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3364كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ساده 5 نفردیپلم......مرد8 الی 17ترجحا فنی باشند قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3363كارخانهشهرک صنعتی جی 5 نفرجوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17داشتن توانائی لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3362كارخانهمنطقه صنعتی کرچگانتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17نیمه ماهر وماهر باشد ؛ اضافه کاری داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۶3361كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمرد8 الی 17آشنایی کامل به نرم افزارهای ماشینکاری cnc و برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3360كارخانههشت بهشت کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8 الی 17داشتن موتور سیکلت الزامی است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3359كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......زن8 الی 17بعد از یک ماه بیمه میشود قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3358فروشگاهشاهپورجدیدکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمرد8 الی 17مسلط به پاسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3357كارخانهناحیه صنعتی دولت آباداپراتور تولیددیپلم......مرد8 الی 17داشتن دیپلم وپایان خدمت وسلامت جسمی الزامی است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3356رستوراننجف اباد - کهریزسنگکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیست8 الی 17شرکت پیمانکار گاز جهت اشتغال کارجو در رستوران به عنو ان کارشناس بهداشت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3355دفتر كارشمس آبادیتحلییل محتوا وسئونویسلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمهم نیست8:30 الی 17:00تجربه سئو نویسی ؛ وتحلی محتوا قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3354دفتر كارشمس آبادیطراح گرفیک حرفه ای لیسانس/ فوق لیسانسگرافیکمهم نیست8:30 الی 17:00- مهارت و تسلط بر طراحی سفارش های گرافیکی توافقیندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۴3353دفتر كارسه راه سیمینخدماتيدیپلم......مرد8الی 16/300قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۴3352كارخانهشهرک صنعتی خمینی شهر کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۴3351دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 17توانائ کار با کامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3350دفتر كارخ باهنر آبدارچی وخدمات شرکتدیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 16توانائی انجام نظافت وتهیه چای برای پرسنلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3349كارگاهسه راهی دنارت پرسکار دیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 17کارجو جهت استفاده از سرویس در محدوده مشتاق سوم باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3348فروشگاهبازار حکیمفروشنده صنایع دستی خانمدیپلم / زیر دیپلم......زن9تا 16 و 16تا 22همراه با آموزشقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3347رستورانمرداویج کارگر ظرف شودیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3346دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارگر انباردیپلم......مرد6 صبح تا15/30جهت تخلیه داروبه انبارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3345كارگاهخمینی شهر فتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزن8الی 16مسلط به فتوشاپبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3344كارگاهخمینی شهر حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط به نرم افزار امینبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۷3341كارخانهدولت ابادکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا با سابقه تولید درب و پنجرهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۷3340دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8 الی 17مسلط به مهارت های فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3339كارخانهشهرک صنعتی رازیمهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمردشیفت گردشی 12 ساعتداشتن سلبقه کار الزامی است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3338كارخانهشهرک صنعتی رازیمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8الی 17داشتن تجربه کاری الزامی استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3337سايرخ آپادانا اول نگهبان بازنشستهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتعنوان شغلی صرفا نگهبانی است و فردحتما بازنشسته باشد 1تا 1/5 میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3336دفتر كارخ جی کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8 تا 13تسلط به کامپیوتر وامور بیمهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3335كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادپرسکار10 نفرجهت سازه های گلخانه ای دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار پرسکاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3334دفتر كارسه راه سیمینحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17آموزش حسابداری وجذب کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3333دفتر كارسپاهان شهر پیك موتوریدیپلم......مرد18تا 22شبجهت بررسی سلامت تابلوهای تبلیغاتی منصوب در داخل شهر 900 هزار تومانندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3332كارگاهجی- اللهیهحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8الی 14تسلط به کلیه امور حسابداری - مالیات- قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3331كارخانهشهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مرد 17 تا 8.....قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3330كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مردشیفتی 8 ساعتهتوانای کار شیفتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3329كارخانهشهرک صنعتی سجزیجوشکار برقدیپلم......مرد 17 تا 8سابقه کار داشته باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3328كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید 3 نفردیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مردشیفت گردشی 12 ساعته حداقل فنی باشند قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3327كارخانهشهرک صنعتی سگزیخدماتي / امور نظافت شرکت 3 نفردیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 16جهت امور نظافت کارخانه جوان وتوانایی کار کرد باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3326دفتر كارخ سجادکمك انبار داردیپلمبرقمرد8الی 17ترجیحان رشته برق باشد وآشنا به قطعات برقیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3325كارخانهخ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8الی 17آشنا به نرم افزار الماس , وتسلط به امورحسابدار ی- حقوق ودستمزد - ارزش افزووده - مالیات و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3324كارگاهشهرک صنعتی جرقویهسرپرست کارگاه تولید قارچ "خانم "لیسانسعلوم و صنایع غذایی ورشته های مرتبط وترجیحا ساکن سپاهن شهر وبهراستان وزن8الی 17حتما درآزمایشگاه سابقه کار داشته باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3323كارخانهکوهپایهکارشناس مواد ومتالورژی گرایش سرامیکلیسانس یا فوق لیسانسمواد و متالورژیزن8الی 17ححتما در امور آزمایشگاه سابقه کار داشته باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3322دفتر كارخ مهر کارمند فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 16بیان خوب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3321دفتر كارچهار باغ بالا آبدارچی دیپلم......مرد7/30 تا 17/30انجام امور خداماتی شرکت وآبدارچیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۹3320كارگاهخ عبدالرزاق خدماتيدیپلم......مرد8الی 16جوان وچابک جهت تمیز کاری وپاکردن شیشه های درب شرکت و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۹3319كارگاهخ عبدالرزاق کارگر سادهفوق دیپلم......مرد8الی 16اهل کار باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۹3318كارگاهخ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مرد8 تا 16قوی بینه باشد وچابک قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3316كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریمرد8 الی 17داشتن تسلط نسبی به حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3315كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8 الی 17تسلط به کلیه امور حساداری ومالی شرکتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3314فروشگاهخ استانداری فتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزن8 الی 16تجربه فتوشاپ وکارلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3313فروشگاهخ استانداری کارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانیزن8 الی 16داشتن سابقه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3312فروشگاهخ هاتففروشندهدیپلم......مرد8 تا 13/30 و16تا 18داشتن تجربه بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3311فروشگاهخ هاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 13/30 و 16تا 18آشنائی با نرم افزار امین یا پارسیان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3310فروشگاهدروازه تهرانکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد9تا 20 شبداشتن موتورسیکلت جهت وصول مطالبات لازم است بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3309فروشگاهدروازه تهرانانبارداردیپلم......مرد9تا 18داشتن تجربه انبار داری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3308رستورانخ جیکمك آشپزدیپلم......مرد8تا 22 شبداشتن تجربه کافی در پخت غذابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۶3307دفتر كارخ علامه امینی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن9الی 17تسلط به زبان وکامپیوتر ورابط عمومی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۶3306كارگاهپل چمران تعمیركار لوازم خانگیدیپلم......مرد8الی 17فنی وآچار بدست باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۶3305كارخانهشهرک صنعتی منتظریه نیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -فرزکار )دیپلم......مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن تجربه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3304دفتر كارچهارباغ بالاکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزن9تا 17حتما مسلط به word- eXelقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3303كارخانهسپاهان شهرکارشناسی شیمی خانملیسانسشیمیزن7/30تا 17ترجیحا فارغ التحصیل دانشگاه دولتی ؛ روابط عمومی بالا وعلاقه مند بکاربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3302كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد ومتالورژی 5 نفر لیسانسمواد و متالورژیمرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3301كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتراشکار دیپلم......مرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه تراشکاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3300كارخانهشهرک صنعتی مبارکهپرسکار 10 نفردیپلم......مرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه پرسکاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3299كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیک 5 نفر لیسانس مکانیکمرد7/30 تا 16/30اپراتور خط تولید قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3298كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور تولید 15 نفردیپلم......مرد7/30 تا 16/30ترجحا مدرک فنی داشته باشندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3297كارخانهشهرک صنعتی مبارکه20 نفر کارگر سادهدیپلم......مرد7/30 تا 16/30ترجحا مدرک فنی داشته باشنندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3296كارگاهخ بسیججوشکار co2دیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3295كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17تسلط به فتوشاپ ، راین آشنا به چوپ وطراحی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3294دفتر كارسعادت اباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه وتوانائی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3293دفتر كارهشت بهشت کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامپیوترمهم نیست8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3292كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارگر ريخته گريدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3291رستورانمشتاقآشپزدیپلم......مهم نیست11ظهر تا 23 شب0بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3290دفتر كارمشتاق دوم کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3289كارخانههشت بهشت کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3288كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت آشپزدیپلم......مرد8 الی 17توانائی طبخ غذا برای 50 نفر کارگر شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3287كارگاهشهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17ندارد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3286كارخانهشهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 الی 17تسلط به امور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3285فروشگاهخ امام خمینی راننده وانتدیپلم......مرد8الی 17سفته یا چک 100 میلیون جهت ضمانت تحویل خودرواخذ میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3284كارخانهشهرک صنعتی اشترجانجوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17داشتنم تجربه وتسلط به کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3283كارخانهشهرک صنعتی اشترجانجوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کار وتسلط حرفه ا ی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3282كارخانهشهرک صنعتی جی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 الی 16داشتن تجربه کار امور اداری وبایگانی وامور دبیرخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۳3281دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارشناس کامپیوتر خانم لیسانسکامپیوترزن8الی 16تسلط به نصب ویندوز - واستمبل سیستم - ونصب قطعاتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۳3280كارگاهملک شهر نگهبان / انتظامات کارگاهدیپلم......مرد7/30الی 17حتما بازنشسته باشدیک میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3279كارگاهشهرک صنعتی محمود آبادریخته گردیپلم......مرد7.5-16...بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3278كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور، cncدیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3277كارخانهشهرک صنعتی جیتراشکار دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3276كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک آقا لیسانسمکانیکمرد8الی 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3275رستورانخ گلزار جنوبیکمک آشپز خانم / آقادیپلم......مهم نیست7/30تا 16داشتن سابقه کارتوافقی دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3274كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانآشپزآقا یاخانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمهم نیست8الی 17طبخ غذا برای 50 تا 60 نفربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3273كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس نساجی آقا - خانم لیسانسنساجیمهم نیست8الی 160بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3272كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسصنایع ورشته های مرتبطمرد8 الی 16دانش مدیریت ریسک- ایزو 14001وایزو 45001 - نداشتن معافیت پزشکی یا دانشجو - بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3271كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست كارگاهدیپلمفنی وحرفه ای مرد8 الی 16آشنابه جوشکار - ساخت سازه های فلزی - وتاسیسات قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3270فروشگاهآپادانافروشنده لباس ( آقا )دیپلممهم نیستمرد9تا 13و16تا21جوان باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3269كارخانهشهرک صنعتی شماره 2پرسکار دیپلم......مرد8الی 17تسلط به پرس کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3268كارخانهشهرک صنعتی شماره 2 سرپرست انبار فوق دیپلم /لیسانسحسباداری ورشته ای مرتبطمرد8الی 17مسلط به آفیس وبرنامه حسابداری آسا بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3267كارخانهشهرک صنعتی شماره 2تراشکار CNCدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3266كارخانهشهرک صنعتی شماره 2دایکاست کاردیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3265دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسحسابداریزن8الی 17آشنائی مختصر به حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3264كارگاهحبیب تراشکار فوق دیپلمتراشکاریمرد8 الی 5به صورت درصدی قرارداد بسته میشودبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3263دفتر كارپل تمدنراننده ایسوزودیپلم......مرد8الی 17150 میلیون وثیقه تحویل خودرو قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3262كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مرد8الی 190قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3261كارگاهاصفهان5 نفر جوشکار co2دیپلم......مرد8الی 19تجربه وتسلط کافی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3260كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد مامور (مدير)خريددیپلم......مرد8الی 17کارشناس خرد داخلی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3259كارگاهخ مسجدسیدکارگر طلا سازيدیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3258دفتر كارخ شمس آبادی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزن8 تا 13 و16 تا 19آشنا به وظائف مدیر دفتر مدیر عامل قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3257دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس ماليلیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط به نرم افزارهای حسابداری وفرایند آنبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3256دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8تا 13و16تا 19آشنا به سیستم شبک فروش وای سی تی وروابط عمومی بالاوهمکاران سیستم بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3255كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردشیفت گردشی 8 ساعتهنداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3254كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارلیسانسحسابداریزن8الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3253كارخانهخ امام خمینیانباردارلیسانس......مرد7.30الی4.30-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3252كارخانهشهرک صنعتی سگزیسرپرست امور مالی لیسانس یا فوق لیسانسحسابداریمرد8الی 170بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3251كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه کار ایمنی شرکتها قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3250كارخانهشهرک صنعتی سگزیاپراتور دستگاه ضایعات دیپلم......مرد8الی 17فنی کار باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3249كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ساده وخدمات شرکتدیپلمبرقمرد7/30 تا 16ترجحا رشته برق واشنا به سازه های برقی باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3248دفتر كارخ شهیدان غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8الی 14/30تسلط به زیان واموراداری وتایپ قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3247كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار حرفه ای دیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 17تراشکار وتجربه میل لنک تراشیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3246فروشگاهخ شریعتی فروشنده گلدیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 18داشتن شرایط لازمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3245كارخانهخ امام خمینی حسابدار صنعتی خانم/ آقالیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17حتما حسابداری قیمت تمام شده بلد باشدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3244كارگاهخ بسیجسرپرست تولیدلیسانس صنایع / مدیریت صنعتی / مکاینکمرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3243كارگاهخ بسیج ام دی اف كار دیپلم......مرد8الی 17تسلط به نصب نیز داشته باشدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3242سايرپل تمدنکارگر کارواشدیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 190قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3241كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگرسنگبری دیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 17قدرت بدنی مناسب داشته باشد برا ی سنگ چینی قانون كارواضافه کاریندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3240فروشگاهخ هشت بهشت غربی کارمند فروشفوق دیپلم......زن8تا 13و16تا 210قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3239كارخانهخ علامه امینیکارشناس تحقيقات بازارلیسانسبازرگانیزن8الی 17مسلط به نرم افزارcrmقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3238كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱3236كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱3235فروشگاهزینبیهکارگر انباردیپلم......مرد9الی 180قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱3234فروشگاهسه را ه ملک شهرکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزن8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۹3233كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cnc سنگ تراشیدیپلممهم نیستمرد8الی 17مسلط به پاور میل و cncقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۹3232دفتر كارخ شیخ صدوق حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17مسلط به حسابداری وآفیسقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۶3231كارخانهمنطقه صنعتی دولت ابادحسابدار خانملیسانسحسابداریزن۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰مسلط به نرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۶3230كارخانهمنطقه صنعتی دولت ابادطراح صنعتي خانملیسانسمکانیکزن۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰آشنا به نرم افزار های طراحیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۳3229كارگاهخ امام خمینی تراشکاربا منوال 2 نفر دیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 16تسلط به منوال قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۳3228دفتر كارخ جی حسابدار لیسانسحسابداریزننیمه وقت / پاره وقتتسلط به امورمالیاتی - بیمه - دفتر نویسی ودارای تجربهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۳3227كارخانهشهرک صنعتی سگزی10 نفر جوشکار co2دیپلم / زیر دیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهمسلط به جوشکاری بالاتر از قانون كارچمران - احمد آباد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۳3226كارگاهخ بابا گلی مهندس مکانیک مسلط به نقشه کشیلیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط به کتیا قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۳3225دفتر كارچهارراه ملککارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست9 تا 18 پنجشنبه تعطیلروابط عمومی مناسبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۲3224كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17تسلط به امور حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۲3223كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمهندس مواد ومتالورژی لیسانسمواد و متالورژیمرد8الی 17داشتن تجربهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۲3222كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادنگهبان بازنشستهزیر دیپلم / دیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتحتما بازنشسته باشداداره کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۲3221كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادتراشکار دیپلم......مرد8الی 17نقشه خوانی مسلط باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۱3220كارگاهاردستاناپراتوردستگاه راسول حفاریدیپلممهم نیستمرد8الی18به اپراتور دستگاه راسول جهت حفاری در معدن باریت با حقوق و مزایای خوب نیازمندیمبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۱3219كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایع ورشته های مرتبطمهم نیست8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۰3218كارخانهشهرک صنعتی سگزی......لیسانسصنایعمرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۰3217كارخانهشهرک صنعتی سگزیجوشکار برقدیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۰3216كارخانهشهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۰3215كارخانهشهرک صنعتی سگزینقاش صنعتیدیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۰3214كارخانهشهرک صنعتی سگزیتزریقکار دیپلم / زیر دیپلم......مردشیفت گردشی8ساعتیک هفته صبحکار - یک هفته عصر کار - یک هفته شبکارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲۰3213كارخانهنجف آباد5 نفرراننده ایسوزو( بدون خودرو)دیپلم......مرد8الی 16ترجیحا ساکن تیران ونجف آبادقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۸3212كارخانهشهرک صنعتی جیراننده لیفتراکدیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعته0قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۸3211دفتر كاربلوار ارتشکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 16 پنجشنبه تا 13تسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۸3210كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17داشتن سابقه کار درالویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۸3209كارخانهشهرک صنعتی سگزیتراشکار- فرزکار - بویرینگ کار دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد7الی 15/30حتما در یکی از رشته های فنی مهارت داشته باشدبالاتر از قانون كاراکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۷3208كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک ورشته های مرتبطمهم نیست7الی 17 پنج شنبه تعطیل حتما مسلط به سالیدوردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۷3207كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای خانم /آقالیسانسصنایع ورشته های مرتبطمهم نیست7الی 16/30 پنجشنبه تعطیل سرویس - دروازه شیراز - سه راه سیمین - دروازه تهرانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۷3206كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست7تا 16حتما مسلط به پارسیان ودوسال سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۵3205كارخانهشهرک صنعتی جی5 نفر کارگر ساده خانمدیپلم / زیر دیپلم......زن8الی 17دوساعت اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۵3204دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 17مسلط به کامپیوتر - تایپ - ورود - اکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۵3203كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۵3202كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار دیپلم......مرد10 روز شبکار 10روز روزکار 5روز استراحتآشنا به دستگاه بادکن قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۵3201فروشگاهپل فلزیفروشندهدیپلم......مرد9تا 13و 16 تا21گویش وفن بیان وپوشش خوب وظاهری آراسته ومناسب فروشگاهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۴3200کارخانه نرسیده به اردستان 40 نفر کارگر آقا / خانم دیپلم / زیر دیپلممهم نیستهردو8 الی 17نداردقانون كارلاله - سه راه ملک شهر - چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۴3199دفتر كارعرضه کننده فولادهای آلیازیحسابدا خانملیسانسحسابداریزن8الی16مهم نیستقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۳3195فروشگاهفروش محصولات چینود4 نفرحسابدارخانم / آقافوق دیپلم /لیسانسحسابداریهر دو8الی 17مسلط به کلیه امور حسابداری- حقو وددستمزد - مالیات بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۳3194كارگاهفلکه دانشگاه صنعتیجوشکار co2دیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 170بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۱3193دفتر كارخ سعادت آباد کارشناس بازرگاني خارجي خانم لیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیزن8الی 17تسلط نسبی به زبان خارجی و وتجربه بازرگانیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۱3192كارخانهشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس مکانیک 3 نفر لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه کار وشناخت از ابزار دقیق وطراحی قطعاتت صنعتی قانون كار+ بهره وری ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۱3191كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر فنيدیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 18داشتن سابقه در محیطهای صنعتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۰3189رستورانشهرک صنعتی جی کمك آشپزدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۰3188كارگاهچهارراه رودکیکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17توانایی امور مربوط به اسانسورقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۰3187دفتر كارخ رودکی کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم / لیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 ال 16/30اشنابه کامپیوتر - امور اداری وروابط عمومی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۱۰3186كارگاهدوراهی خمینی شهر - نجف آباد10 نفر کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17تسلط ودقت در برش چوب جهت قطعات ریخته گریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3184كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانتكنسين برق آقا دیپلم / فوق دیپلمبرقمرد8الی 17جهت استفاده از سرویس حتما ساکن شاهین شهر باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3183كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس یا فوق لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی16/30تسلط نسبی به زبان انگلیسی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3182كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی اصفهان5 نفر مونتاژکارخانم دیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار مونتاژ کاری - قطعات اپوتومکانیک قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3181كارخانهمنطقه صنعتی کوه کوچک10 کارگر ساده تولید ظروفدیپلم......مرد8الی 18ترجیحا ساکن محدوده شرکت - ساکن خمینی شهر - نجف آبادقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3180فروشگاهخ مسجد سیدراننده آریسوندیپلم......مرد8الی 17عرضه محصولات به خریداران بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3179كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمکانیک ساخت وتولیددیپلم / فوق دیپلممکانیکمرد8الی 17تسلط به تراشکاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۹3178فروشگاهشهرک صنعتی امیر کبیرخدماتيدیپلم......زن8الی 17تمیز کار - قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۸3177كارگاهاصفهانکارگر فنيدیپلم......مرد8الی18 پنجشنبه تعطیلآشنا با جوشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۶3176دفتر كارخ مصلی کارپرداز (تحصیلدار)فوق دیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۶3175دفتر كارخ مصلی مدير دفتر لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 16مسلط به آفیس وزرنگ قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۶3174دفتر كارخ مصلی حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط به امور حسابداری ومایات وارزش افزودهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۶3173سايرداشگاه صنعتی اصفهان تایپیست / فارسی /لاتینفوق دیپلم......مهم نیستپاره وقت تسلط به تایپ1میلیون تا 1/5ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3172دفتر كاراصفانکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلمکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 14/30تسلط به افیس وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3171كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس شیمی گرایش پلیمرآقالیسانس شیمی پلیمرمرد8الی 17تجربه کلر در آزمایشگاه وتست دستگاها بالاتر از قانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3170كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور cncدیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کافیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3169كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مرد24شیفت 24 ساعت استراحتداشتن تجربه کافیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3167كارخانهشهرک صنعتی جیخدماتي / امور نظافت شرکتدیپلم......مرد8الی 17نظافت محیط اداری کارخانه وپذیرایی از پرسنل اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3166كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط داشتن قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3165سايردانشگاهتایپیست / فارسی /لاتینفوق دیپلممهم نیستمهم نیستپاره وقت تسلط کامل به تایپ1300000ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3164كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادانبارداردیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3163كارخانهشهرک صنعتی سگزینقاش صنعتیدیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3162كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس برنامه ريزي تولید لیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه در دراستخدام موثر استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۴3161كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان دیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحت0قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲3160كارخانهشهرک صنعتی علوِیجهکارشناس صنایع خانملیسانسصنایعزن5/30 تا15 سه تا چهار روز در هفتهحتما مسلط به word - exel قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲3159كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمرد8الی 16داشتن پایان خدمت - تسلط به اتوکد ومینی تببالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲3158كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17حداقل تسلط به یک مهارت : جوشکاری - تراشکاری - فرزکاری- دوزنده ..بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۷/۲3157كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار دیپلم......مرد8الی 17با دستگاه بلغاری کار کرده باشدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱3156كارخانهخمینی شهرسرپرست كارگاهلیسانسمدیریت اجرائیمرد7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12با جذبه کاری و سیاستمدار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱3155كارخانهخمینی شهرمدیر كنترل كیفیتلیسانسمکانیکمرد7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12آشنا به نرم افزار های طراحیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱3154كارخانهخمینی شهرکارشناس برنامه ريزي لیسانسمدیریت صنعتیمرد7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12مسلط به نرم افزار های برنامه ریزیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۰3153دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسبازرگانیزن8الی16حضور در نمایشگاهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3152كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت15 نفر کارگر جوان 20تا 25دیپلم......مرد8 تا 19 یکماه روزمزد درصورت توافق قراداد بلند طبق قانون کاراداره کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3151كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......زن7/30الی 17آگاهی از تکنیکهای برخورد برای وصول مطالبات شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3150كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3149كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مرد8الی 174 ساعت اضافه کار داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3148كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار دیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگیداشتن سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3147دفتر كارخ باهنر مترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربزن8الی 17تسلط به زبان عربی وکامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3146كارگاهناحیه صنعتی دولت آباد10 نفرتراشکار دیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 17تسلط به ماشینهای لهستانی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴3145دفتر كارجیکارمند كافي منلیسانسبازرگانیزن8الی16با ماموریت خارج از استان مشکل نداشته باشهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴3144دفتر كارپروینحسابدار لیسانسحسابداریزن8الی16آشایی با امور دارائی و مالیاتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3143فروشگاهسپاهان شهر12 نفر فروشنده لوازم آرایشی خانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنشیفت 9 تا 16/30 یا 16/30تا 23روزهای تعطیل باز است1300+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3142سی سنتر سپاهان شهرسوپروایزرحراست دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمردشيفتي بصورت گردشي 8 تا 16 ؛ 16 تا 24؛ 24 تا 8 صبحمسلط به زبان انگلیسی وتوانائی مدیریت بر نگهبانانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3141كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد5 نفر دیپلم یا فوق دیپلم عمراندیپلم / فوق دیپلمعمرانمرد7الی 14نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3140موسسه حقوقیشهرک صنعتی محمود آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8 تا 14/30نداردقانون كارطبق میزان کارکردندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3139دفتر كارخ توحید میانی کارشناس حقوقلیسانسحقوقمهم نیست8الی 16انجام امور مشاوره اعم ارحضوری / غیر حضوریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3138كارگاهمیدان امامحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی13نیاز به تسلط کامل به حسابداری نداردقانون كاربراساس ساعت موظف کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3137كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار( دارای لسیانس حسایداری)لیسانسحسابداریمرد8الی18حتما لیسانس حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3136كارخانهشهرک صنعتی سگزی10نفرکارگرخط تولید ظروف دیپلم / زیر دیپلم......مرد8 تا 18/30شرایط تحصیلی ندارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۹3135دفتر كاراصفهانمترجم زبان عربيلیسانسزبان وادبیات عربیزن۸:۳۰ الی ۵:۳۰مسلط به زبان عربی و اینترنتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3133كارخانهشهرک صنعتی رازی تكنسين مكانيكفوق دیپلم......مردشیفت 12 ساعتهآشنائی به تعمیر قطعات تزریق - ترجیحا ساکن شهرضا - وآشنا به تزریقات - برق صنعتی وتمیر قالبهای تزریق بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3131فروشگاهصمدیهکارشناس فروشدیپلم......مرد8 الی 17اخذ سفارش از مشتریان وتامین توسط شرکت بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3130مجتمع تجاریخ وحیدنگهبان سیکل یا دیپلممهم نیست مرد 12 ساعت کار 12 ساعت استراحتنگهبانی مجتمع تجاری وانجام امور نظافتیک میلیون 300 هزار تومان0 آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3129كارخانهشهرک صنعتی جیطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزن8الی 16تسلط کامل به فتوشاپ وگرافیکقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3128كارخانهخ بسیج کارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه در زمینه کنترل کیفیت یا برنامه ریزی تولیدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3127كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3126كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3125دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن9الی 17ترجیحادر زمینه نساجی اطلاعات داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3124دفتر كارخ پاسدارانکارشناس صنایع دستیلیسانسصنایع دستیزن8/30 تا 16/300قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3123شرکتمیدان انقلابکارمند اداری / دفتری(خانم )لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8/30تا 17/30داشتن سابقه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3122دفتر كاراصفهانتکنسین معماریفوق دیپلممعماریزن8الی 17*قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3121دفتر كاراصفهانطراح داخلي صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمعماریزن8الی17*قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3120دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشلیسانسشیمیمرد8-16.30نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3119دفتر كاراصفهانطراح گرافیک خانم فوق دیپلم / لیسانسگرافیکزن8الی17*قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3118كارگاهرازیبازرس جوش فوق دیپلممکانیکمرد8الی17*قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3117كارگاهجوزداناپراتور cncدیپلم......مرد8الی17*قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3116كارگاهجوزدانتراشکار دیپلمتراشکاریمرد8الی14*قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3115دفتر كارخ قائم مقامحسابدار خانملیسانس حسابداریزن٨:٣٠ الي ١٦:٣٠اشنا ب نرم افرار حسابداري اساقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3114كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننگهبان دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3113كارخانهشهرک صنعتی اشترجانانبارداردیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمرد8الی 17تسلط به نرم افزار انبارداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3112كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیک خانم (کارشناس كيفي ) لیسانسمکانیکزن8الی 17 پنج شنبه تعطیل 0قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3111كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس ایمنی صنعتيفوق دیپلمایمنی صنعتی مرد8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل دوره آموزش عمومی مسئول ایمین وشناسائی خطرات وارزیابی ریسک را گذارنده باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3110كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16/30تسلط به نوآورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3109كارخانهشهرک رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 16/30تسلط به کامپیوتر -وامور اداری وحداقل دوسال کار ترجیحا ساکن سپاهان شهر وبهارستان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۹3108كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3107كارگاهچهار باغفروشنده کفش( آقا )دیپلممهم نیستمرد8تا 17حتما سن کارجو 30 سال به پایین باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3106کارگاهچهار باغ بالامسئول دفتر آشنا به امور اداری وتایپ لیسانسکامپیوتر / حسابداری / علوم اداریزن8 الی 17داشتن شرایط لازم وحداکثر 30 سال سن / روابط عمومی بالاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3105كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس خوراک دام وطیورلیسانس/ فوق لیسانسکشاورزی/ علوم دامیمهم نیست8 الی 17داشتن شرایط لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3104كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیزن8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه بازرگانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3103كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الی 17آشنائی به امور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3102كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ حسابداریزن8 تا 17آشنا به امور حسابداری واداریقانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3100كارگاهچهار باغکارگر ساده 5 نفردیپلم......مرد8الی 17حداکثر سن 30 سال قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۵3099كارگاهشاپور جدیدکارگر سادهدیپلم......مرد8الی17-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3098کارگاهچهارباغانباردار کارگاه کفشدیپلم/ فوق دیپلممهم نیست مرد8 تا 17مسلط به پارسیانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3097كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار دیپلمبرق - مکانیکمردشیفت گردشی 12 ساعتترجحا سان بهارستان - سپاهان شهر ومحدوه شهرک رازیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار - اعتماد به نفس - آشنا به امور فروش قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3095فروشگاهشاهین شهر واصفهانحسابدار خانم / آقا لیسانسحسابداریهر دو8الی 17حتما لیسانس حسابداری غ آقایان حتما کارت پایان خدمتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3094كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3093دفتر كارمیدان بزرگمهر کنترل پروژهلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3092كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزن8الی 16داشتن ومهارت وسابقه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3091كارگاهبروان شمالی کارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17آچار بدست وفنی باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3090كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیمونتاژکارخانم وآقادیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای هر دو8الی 17سابقه کار فنی داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3089كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )لیسانس......مرد8الی 17داشتن سابقه کار حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3088كارگاهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مرد8الی 16سابقه کاربا دستگاه منوال قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3087كارگاهخ بسیججوشکار co2 وبرقدیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17تسلط به هردو مهارت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3086كارگاهخ بسیج برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 17داشتن سابقه کار وتجربهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3085كارگاهخ بسیج ورقکار دیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3084فروشگاهخ آتشگاه حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3083كارگاهشهرک علی وتحقیقاتی اصفهان حسابدار نیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8 تا 13تسلط به امور حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3082كارخانهشهرک صنعتی سگزینقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیست8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3081دفتر كارخ شمس آبادی مدير آموزشلیسانسآموزشمرد9 تا 20آشنا به امور اداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3080دفتر كارخ شمس آبادی مدیر فروشلیسانسبارزگانی مرد9 تا 20آشنا به امور بازاریابی وتبلیغاتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3079دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس امور بین للمل لیسانسروابط بین المللمرد9 تا 20تسلط به زبان وکامپیوتر الرامی است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3078دفتر كارخ شمس آبادی مسئول نشر وپژوهشلیسانسگرافیکزن9 تا 20تسلط به کامپیوتر وفتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3077دفتر كارخ استانداری طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزن8الی 16داشتن سابقه کار مرتبط با شغل الزامی استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3076كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3075كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتنداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3074كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردارفوق دیپلم......مرد8الی 17مسلط به نرم افزار ن آورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3073كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیست8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3072كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربمرد8الی 17تسلط به عربی اعم از مکالمه وقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3071كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهینامه مهم نیست قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3070كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراک دیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهی مهم نیستقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۷3069دفتر كاراصفهانحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی1725 الی 40بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۷3068فروشگاهخ رباطفروشندهدیپلم......مرد9 صبح تا 13 و16 تا 22 ظاهر آراسته ومرتب ؛ انجام امور تخلیه و اداری وثبت اسناد در سیستم قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3067كارگاهخ جهاد گران حسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 20آشنا به نرم افزار آسا ؛ ترجحا ساکن امام خمینی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3066كارخانهشهرک صنعتی رازیبرنامه نويس وبلیسانسکامپیوترمرد8الی 17آشنائی کامل به پایگاه داده - سرور وهمکاران سیستم بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3065دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانس......زن8 الی 16:30کارشناس فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3064كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمرد8الی 17ایزو 14001 و18001 کارکرده باشد حتما ساکن بهرستان یا سپاهان شهربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3063دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8 الی 16:30کارمند فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3062دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دو8 الی 16:30آشنا به مباحث فروش و بازاریابی-مسلط به مذاکره تلفنی-پر انرژی و مسئولیت پذیرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3061كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncدیپلم......مرد8الی 17آشنا به نرم افزار پاورمیلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3060كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کار فنیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3059دفتر كارخ پروین مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8الی 17تسلط به کامپیوتر +فتوشاپ + امور اداری + تایپ قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3058سايرشهرک سلامت تایپیست / فارسی /لاتیندیپلم / فوق دیپلممهم نیستزن10الی 14تسلط به تایپ سریعقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۰3057كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکنترل پروژهلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن تجربه کنترل پروژه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3056كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتپیستوله کار دیپلم......مرد8الی 18داشتن کارت پایان خدمت - سکونت در محدوده گز - برخوار - شاهین شهر واصفهانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3055فروشگاهخ کاشانی پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیست8الی 16توانائی پشتیبانی سایت وتولید محتوا قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3054كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیست8الی 17توانائی مونتاژ dip- smdقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3053كارخانهشهرک صنعتی جیخدماتي شرکتدیپلم......زن8الی 17توانایئی وعلاقممندی انجام امور خدماتی محیط شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3052فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مرد8الی 12داشتن سابقه فروش - دورزو درهفته ساعت کار 8 تا 16قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۴3051دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8 الی 4عصرترجمه ،مکالمه ،نوشتن زبان انگلیسی عالی باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۴3050دفتر كارخ سجادمهندس الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرق والکترونیک مرد8الی 17طراح دیجیتال -آنالوگ وریز پردازه - arm-abr - تسلط به بردهای smdبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۳3049كارگاهاتش نشانیکارمند فروش خانم دیپلمبازرگانیزن8الی14توافقیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۳3048كارگاهاتش نشانیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی17توافقیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۲3047دفتر كارخمینی شهرکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزن8الی 17:30.قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3046دفتر كارشیخ صدوق شمالیحسابدار خانمفوق دیپلمحسابداریزن8الی 16اضافه کاری با حقوق داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3045كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادجوشکار co2سیکل یا دیپلم مهم نیستمرد8الی 17داشتن تجربهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3044كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتجوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ای مردشیفت گردشی 8 ساعتهساعت کارشیفتی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3043كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم فنیدیپلم فنی مرد8الی18داشتن دیپلم فنی ویک سال سابقهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3042كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتراننده لیفتراکدیپلم فنیفنی وحرفه ای مرد8الی 17داشتن مدرک فنی وگواهینامهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3041كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور cncفوق دیپلم مکانیک......مرد8الی 18حرفه ای وحداقل سه سال سابقه کار با مدرک فوق دیپلم فنی وتسلط به نرم افزار پاور میلبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3040سايردرچهمکانیک خودرو سبکدیپلم / فوق دیپلممکانیکمرد8الی 18داشتن تجربه در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3039دفتر كاردرچهانباردارفوق دیپلم......مرد8الی 18داشتن سابقه انبار داری در نمایندگیه در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3038نمایندگی خودرودرچهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 18داشتن تجربه کاری د راولویت است ترجیحا ساکن محدوده درچه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3037فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار( کار پرداز)دیپلم......مرد9الی 13 و17تا 20داشتن مور سیکلت وگواهینامه جهت وصول مطالبات وتحویل اجناس به مشتریانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3036دفتر كارخ اتشگاهراننده ایسوزو دیپلم......مرد7الی 14سپردن چک یا سفته 30 تا 50 میلیون + داشتن ضامن معتبر کارمند یا کاسب + گواهینامه وکارت سلامت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3035دفتر كارپروین -شیخ طوسیخدماتي / امور نظافت شرکت خانم دیپلم......زن8الی13 و 16.30الی20.30با ظاهری مناسب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3034كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ريسندگي 10 نفردیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتداشتن مدرک دیپلم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3033كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارلیسانس......مرد8الی 17داشن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3032كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریمرد8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3031كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17آشنا به انگلیسی وتسلط به کامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3030كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزن8 الی 17مسلط به کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3029كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمرد8 الی 17مسلط به نقشه کشی صنعتی و ترجیحا آشنا به تراشکاری یا فرزکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3028كارگاهاستان اصفهانراننده پایه 2دیپلم......مرد8الی 16استخدام راننده با وانت (پراید، آریسان، مزدا) که اتاق عقب محفوظ باشد - هزینه خودرو جدا پرداخت می شودبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3027كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 17داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3026كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمکانیک صنعتیفوق دیپلم......مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3023دفتر كارپل شهرستانکارمند اداری آشنا به حسابداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 17کارند دفتری آشنا به حسابدار وپیگیر امور اداری شهرداری -قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3022كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8الی 17حتما مسلط به پارسیان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۶3021كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انبارو تسلط به رانندگی لیفتراکدیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه انبار داری و لیفتراک قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۶3020كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17حتما متاهل - 35 سال سن - داشتن کارت پایان خدمت- حتما ساکن خ امام خمینی یا شاهین شهر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳3018دفتر كاربرنامه نویسیپشتيبان نرم افزارلیسانسکامپیوترمرد7:30 الی 19دارای مزایابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲3017كارخانهدولت ابادکارمند فروشلیسانسبازرگانیهر دو8تا5نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱3016دفتر كارخیابان امام خمینیکارشناس فروشلیسانس......مهم نیستاداره کاراداره کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۱3015دفتر كارهشت بهشتبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۱3014كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای.مرد8الی 17داشتن سابقه کار الزامی استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۰3013كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارشناس کنترل پروژهلیسانسصنایعمرد7/45 تا 16/45داشتن سابقه کار در زمینه کنترل پروژهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۰3012كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني 10 نفردیپلمفنی وحرفه ای مرد7/40تا 16/30داشتن مدرک فنی + کارت پایان خدمت +قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹3011كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ماهر کارتن سازیدیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 17ترجحا ساکن خوراسگان باشند جهت استفاده از سرویسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹3010فروشگاهخ باباگلیفروشندهسیکل یا دیپلم مهم نیستمرد8الی 17داشتن خودرو شخصی اعم از سواری یا وانت جهت توزیع روغن صنعتی به مشتریان ثابت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹3009كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر خط تولیددیپلم......مرد8الی 17ترجحا ساکن خ امام خمینیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3008دفتر كارخ امام خمینی کارشناس خرید خارجيلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8الی 16/30تسلط به زبان الزامی استبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3007دفتر كارخ امام خمینی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانی - عمران - معماری و..مهم نیست8الی 16/30فارغ التحصیل در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی - عمران - معماری _mbaقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3006دفتر كارخ اما خمینی حسابدار خانم / آقافوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل تسلط به کلیه امور حسابداری ارزش افزوده - مالیات و... ونرم افزازر آسا وآرابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3005كارخانهچمران - خ اشراقحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنپاره وقتتسلط به نو آورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3004دفتر كارخ شمس ابادی دونفرحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداری زن8الی 16تسلط به کلیه امور حسباداری - ارزش افزوده - مالیات - خزانه داری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3003كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارخانم لیسانسترجیحا فارغ لتحصل مواد و متالورژیزن8الی 16/30ترجیحا فارغ التحصیل رشته مواد ومتالورژیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3002دفتر كارخ کاوه مراقب بیمار/ سالمند دیپلم......مهم نیستشیفت گردشی 12 ساعتدارای بیمه مسئولیت -1تا 1/5 میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3001كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 16/30تسلط بخه جوشکاری ونقشه خوانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3000كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتانتظامات کارخانهدیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحتداشتن پایان خدمت - عدم اعتیاد - داشتن دیپلم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۵2999كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی /16/30داشتن مدرک فنی وحرفه ایقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2998كارخانه40 کیلومتری یاصفهانمهندس برق - کنترل لیسانس یا فوق لیسانسبرقمرد8الی 17حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2997كارگاهخ طالقانی تكنسين الكترونيك دیپلمالكترونیکزن9تا 13 و 5تا 20مجرد + داشتن مدرک الکترونیکقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2996كارخانهخ بسیج مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمرد8 الی 17مسلط به نقشه کشی با اینوینتورقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2995كارخانهخ بسیج انبارداردیپلم / فوق دیپلمحسابداری/ بازرگانی و..مرد8الی 17تسلط به انبارداری با سیستم + حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۱2994كارخانهاصفهانتكنسين برقلیسانسبرقمرد8 الی 17دانش آموخته دانشگاه های معتبر دولتیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۹2993كارخانهاشترجانمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیست7-4پاره وقتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۹2992كارخانهریخته گری کارشناس كنترل كيفيتلیسانسمدیریت تکنولوژیمهم نیست7-4تو زمینه ریخته گری اشنایی داشته باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2991كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به کلیه امور حسابداری با نرم افزار پارسیان : امور بیمه ؛ ارزش افزوده ؛ مالیات ودارائی و..بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2990كارخانهشهرک صنعتی سگزیتزریقکار سیکل یا دیپلم ......مردشیفت گردشی 12 ساعتترجحا جهت استفاده از سرویس ساکن محدود خ جی وخوراسگان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2989كارگاهشهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 7صبح تا 7 شب وبلاعکسکار جویان ترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان باشند قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2988سايرچهار باغ بالا پشتيبان كارتخوانفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمرد8الی 17علاقمندی به پشتیبانیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2987فروشگاهگلزارجنوبیکارگر انباردیپلم......مرد8 تا 22توانائی بدنی جهت حمل وچیدمان کالا د رقفسه هاقانون كار+ اضافه کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2986كارخانهدولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردروزکارسلامت جسمانی کامل- عدم سو پیشینه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2985شرکت تولید نرم افزارخ شیخ صفاییبرنامه نویس تحت وب لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمرد8 تا 17سلامت جسمانی کامل وتسلط به php- پایگاه داده - توسعه مدیر محتوا -جملا - قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2984دفترکارشرکتدخ بعثتمهندس کامپوتر نرم افزار آقا لیسانس کامپیوترمرد8 تا 14سلامت جسمانی کامل نداشتن سوئ پیشینهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2983كارخانهدولت آبادکارگر سادهدیپلم / فوق دیپلممکانیک ؛ برق مرد6 تا 14- 14 تا 22- و22 تا 6 صبح دورزو استراحتسلامت جسمانی کامل وداشتن پایان خدمت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2982كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان حسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8 تا 18سلامت جسمانی کامل ؛ وتسلط به کلیه امور حسابدار بجز مالیات قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۵2981كارخانهصنعتیتراشکار دیپلمتراشکاریمرد06:30 تا 18:00اضافه کار دادردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱2980دفتر كارخمینی شهرکارشناس فروشلیسانسمهندسی شیمی مهم نیست8الی 17:30روابط عمومی بالا-آشنایی کامل با ICDL- اشنایی با شبکه های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2979كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادراننده لیفتراک تسلط به انبار داریدیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهی نامه رانندگی و انجام امور انبارداریتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2978كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده{چیدمان سنگ تزئینی)دیپلم......هر دو8الی 19چیدن مان سنگ های تزئینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2977كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت فوق دیپلمعلوم کامپیوتر , کامپیوتر و....زن8الی 17تسلط به امور اداری واپراتوری کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2976كارخانهشهرک صنعتی جیپیستوله کار( نقاش صنعتی ) دیپلم......مرد8الی 18نقاش صنعتی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۶2975كارخانهشهرک صنعتی رازی برق صنعتی دیپلم / فوق دیپلمبرق صنعتی مرد8الی 17 شناخت از برق سه فاز - مجرد - عدم اعتیاد به سیگار وسلامت جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۶2974كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-کارشناس ایمینی صنعتیلیسانسبهداشت حرفه ایمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن سابقه کار در اولویت استخدام است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۶2973كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-نقشه کش صنعتی لیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل تسلط به نرم افزار سالید ورد؛ کتیا و...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2970كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل آشنا به امور صادرات و مسلط به زبان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2969كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی کارگر آبکاری فلزات 5 نفر دیپلم......مرد8الی 17ترجیحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2968كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيتلیسانسشیمیمهم نیست8الی 17حتما گرایش پلیمر ودارای تجره کنترل کیفی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2967كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تا13داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2966كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادتراشکار دیپلم......مرد8الی 16آشنا به برنامه نویسی وزیمنس وپاورمیل قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2965كارخانهشهرک صنعتی نجف ابادخدماتي وآبدار چی کارخانهدیپلم......مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل 0قانون كاراز پل چمران به نجف آباد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2964كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتسرایدارونگهبانی شرکت ( بازنشسته )دیپلم......مرد8الی 17حتما بازنشسته باشد1500000ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2963كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17تسلط وتجربه کافی داشته باشد بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2962كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمرد8الی 17مسلط به تعمیر سیستمهای هیدرولیکی وجکهابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2961كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار پارسیان کلیه امور حسابدار ی- معاملات فصلی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2960كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایعمهم نیست8-17آشنایی به مفاهیم ایزوقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2959كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای هر دو8-17دو سال سابقه کار تتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲2957كارگاهخمینی شهر - میدان صنعتبرشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ای و..مرد8الی 17برشکار cnc وهوا برش وجوشکاری تسلط داشته باشد وترجیحا ساکن محدوده قائمیه وسه راه سیمین وخ کشاورز باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲2956دفتر كارخ پروین تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمرد8الی 17توانائی سرویس انواع وسایل سرمایشی وگرمایشی ( پکیج - کولر آبی یا گازی -اسپیلت و..)را داشته بشدبالاتر از قانون كاریا درصدیندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲2955كارخانهخ امام خمینی تعمیر كار الکتروموتوردیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17 پنجشنبه تا 13داشتن تجربه کار در زمینه تعمیر انواع الکتروموتورها وشناورها وسیم پیچی الزامی اسبالاتر از قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2954كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارآقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به کلیه امور حسابداری ومالیاتی وپارسیان بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2953كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهان10 نفر کارگر سادهدیپلممهم نیست مرد8الی 17جهت استفاده از سرویس حتما ساکن محدوده شمال اصفهان خیابان چمران باشد( خ کاوه - ملک شهر و.. قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2952دفتر كارخ مفتح حسابدار مسلط به پارسیان فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9لی 19تسلط به حسابداری ونرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2951دفتر كارخ مفتح کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسحقوق و...مرد9الی 19ترجیحا آشنا به امور انبارداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2950كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مواد ومتالورژی لیسانسمواد و متالورژیمرد8 ال16/0 پنچشنبه تعطیلداشتن حداقل سه سال سابقه کار در زمینه ریخته گری الزامی - ترجیحا سکن محدوده خ کشاورز- سه راه سیمن - دروازه شیرازبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2949فروشگاهمیدان امام فروشندهدیپلم......مرد8تا 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2948فروشگاهخ کاوهفروشنده آقا دیپلم......مرد9تا 16/30 یا 16/30تا 23ساعت کار نوبت کاری / انتخاب یکی از دو تایمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2947دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیست9 الی 6آشنا با زبان برنامه نویسی C و نرم افزار Code Vision ، و پروگرام کردن میکروهای AVRقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2946دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیست9 الی 6آشنایی با نرم افزارهای Altium , Protel و طراحیPCB مدارهای چاپیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2945دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیست9 الی 6پردازش تصویر آشنا به با matlab و open CVقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2944دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیست9 الی 6آشنایی به زبان های برنامه نویسی ++C# , C , Cقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۹2943كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فنیدیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار فنی وترجیحا اشتغال در واحدهای تولیدی فوم وابر اسفنجیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۹2942كارخانهشهرک صنعتی مبارکهلمینت کار دیپلم......مرد8الی 17داشتن آشنائئ به لمینت و سابقه کار در واحدهای تولیدی داشتن سابقه کار در تولید ظروف یکبار مصرف قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2941كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرشكارسنگ دیپلم......مرد8الی 17داشتن قدرت بدنی جهت برش سنگقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2940فروشگاهخ احمد آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9الی19تسلط به حسابدار ی خرید وفروش قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2939كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیربرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 17آشنائی با برنامه نویس cnc وتابلوی برق قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2938كارخانهشهرک صعتی جیاپراتور تولیدفوق دیپلمکامپیوترمرد8الی 17جهت کار بسته بندی ودستگاه نخقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2937دفتر كارمیدان امام علی مدیر روابط عمومیلیسانسروابط عمومی مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2936دفتر كارمیدان امام علی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8تا 17تسلط به ÷ارسیان کلیه امور مالیاتی وارزش افزوده و... قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2935دفتر كارمیدان امام علی مدير فنيلیسانسمکانیکمرد9 الی 17شرایط خاصی نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2934كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیست8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2933كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیست8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2932دفتر كارخیابان شمس آبادیاپراتور فروش لیسانس......زن8الی 5 روابط عمومی خوب آشنا به کامپیوتر واینترنتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2931دفتر كارمیدان عتیقطراح گرافیک اقا دیپلم / فوق دیپلمگرافیکمرد9 الی 17تسلط کامل به طراحی گرافیکقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2930دفتر كاررباط اولکارمند اداری ، دفتری خانم فوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن9 تا 14آشنا به کامپیوتر وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2929كارگاهخ عبد الرزاقکارگر طلا سازيدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمرد8الی 18داشتن انگیزه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2927دفتر كارخ میر کارشناس بازرگاني خارجي/ برقلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانی ویا برق مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل تسلط به زبان ؛داشتن سابقه کار ؛بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2926دفتر كارشیخ صدوق جنوبیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..مهم نیست8الی 16اشنائی با امور اداری وپذیرش ماموریت خارج از استان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۳2925كارگاهاصفهانحسابدار لیسانسحسابداریزن8الی 17ندارمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۲2924كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده آجر نسوزدیپلم......مرد8الی 17علاقه مند به در زمینه پرس وبسته بندی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۲2923كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیمهم نیست8الی 17حتماگرایش شیمی پلیمر باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۱2922كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ای و..مردشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگیداشتن پایان خدمت - عدم معافیت پزشکی - قبولی در طب صنعتی - توانائییهای فنی وحرفه ای قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۱2921كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامیبوتر - علوم اداری ورشته های مرتبط زن8الی 17داشتن تسلط به امور اداری - کامپیوتر - ورود - اکسل - پاور پوینت و روابط عمومی خوبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۱2920كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمرد8الی 16داشتن سابقه فروش لوازم خانگیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۰2919كارگاهمبارکهکارگر مرغداریدیپلم......مردشبانه روزی کارگر جهت مرغداری به صورت شبانه روزی با جای خواب وغذاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۸2917كارخانهشهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مرد8 الی 16:304 نفر مکانیک حرفه ای جهت ریخته گریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۸2916كارخانهشهرک صنعتی سجزیبرقکار صنعتی فوق دیپلم......مرد8 الی 16:30نیروی برقکار حرفه ای جهت کوره القایی در ریخته گریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۸2915دفتر كارخ احمد آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانس یا فوق لیسانسمترجم زبان روسی / عربی / ترکیزن8الی 17حتما مسلط به یکی از زبانهای مورد نیاز قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2914كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک جامداتلیسانسمکانیکمرد7تا 14/30جهت اپراتور دستگاه قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2913كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک سیالاتلیسانسمکانیکمرد7تا 14/30جهت اپراتور دستگاهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2912دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس توليد محتوالیسانسکامپیوترهر دو8 الی 17کارشناس و کارآموز دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا : علاقه به شبکه‌های اجتماعی و تسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا آشنا با مفاهیم برندینگ و بازاریابیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2911كارخانهشهرک صنعتی اشترجانریخته گردیپلمساخت و توليدمرد7 الی 17دارای سابقه کار با دستگاه دایکست قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2910كارخانهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلممکانیکمرد7 الی 17مسلط به کار با دستگاه فرز و فرز Cnc قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2909كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد7 الی 17 آقا، دارای سابقه در حوزه تعمیرات برق، ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه تاسیسات و جوشکاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2908كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمرد7 الی 17نقشه کش صنعتی: آقا، دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2907دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمدير پروژهلیسانسبرقمرد8 الی 17کارآموز برق الکترونیک: آقا، مسلط به سیستمهای کنترلی و هوشمندقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2906دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمعمارلیسانسمعماریهر دو8 الی 17کارآموز معماری یا طراحی شهری: علاقه مند به طراحی نورپردازیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2905دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیبرنامه نویس لیسانسکامپیوترهر دو8 الی 17کارشناس CRM : کارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع و IT، آشنا با زبانهای برنامه نویسی، وب و فرآیند CRMبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2904دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیطراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیست8 الی 17مسلط به نرم افزارهای گرافیکیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2903دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس فروشلیسانسبرقمرد8 الی 175- کارشناس پروژه: کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق و مسلط به زبان انگلیسیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2902كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دو8 الی 17دارای سابقه کار در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2901دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس صادراتلیسانسبرقهر دو8 الی 17کارشناسی مهندسی برق یا MBA ، مسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه صادراتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2900دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیهر دو8 الی 17تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با امور گمرکی و وارداتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۲2899كارخانهدولت ابادکارمند اداری ، دفتریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / ,..مرتبط باشغلزن8الی17:30 ضریب هوشی بالا وترجیحا ساکن دولت آباد - محدوده چمران - آل محمد وبعثت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۲2898كارگاهچهارراه شریفحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست8الی 16حتما با نرم افزار سپیدار اشنا باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2897دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس تحقيقات بازارلیسانسبرقمرد8 الی 17روابط عمومی بالا و دارای سابقه کار در حوزه فروش و بازاریابیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2896دفتر كارخ وحید فروشندگی اینترنتی مبل دیپلم / فوق دیپلم......زن9الی 17تسلط به اینترنت - نداشتن لهجه - کاربا کامپیوتر- خوش بیان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2895كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ريزي تولید لیسانسصنایعمهم نیست8الی 17داشتن تجربه مدیر برنامه ریز تولیدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2894فروشگاهخ کهندژ حسابدارنیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8 تا 12تسلط به ارزش افزوده - مالیات - جهت چهار ساعت کارطبق قانون کار ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2893كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید لوله دیپلم......مرد8الی 17جهت مونتاژ قطعات پی وسی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2892كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی جوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17- پنج شنبه تا 12تسلط به منوتاژ هم داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2891كارخانهشهرک صنعتی رازی مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد3 شیفتبا تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2890كارخانهشهرک صنعتی رازی حسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دو07.40-16 به غیر از پنجشنبهآشنایی به حسابداری صنعتی و انبار و اموالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2889كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مونتاژکارخانم دیپلمبرق / فنی زن8الی 17داشتن سابقه کار درواحدهای تولیدی الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2888كارخانهانتهای زینبیهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمرد8الی 17داشتن تجربه قابل قبولقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2887كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردشیفتی - گردشی 24 ساعتداشتن سابقه کار متناسب ؛ پایان خدمت ؛ منظم و خوش برخوردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2886كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمتراشکاریمرد1داشتن سابقه کار متناسب در تراشکاری کاسه چرخ کامیون پایان خدمتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2885كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ريخته گريدیپلممواد و متالورژیمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری متناسب با نشاط عدم اعتیاد به هرگونه دخانیات و مواد مخدر پایان خدمت نه هر نوع معافیت باهوش و یادگیری مناسب اهل کار و منظمبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2884كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکوره باندیپلممواد و متالورژیمردشیفتیداشتتن سابقه کار متناسب بانشاط یادگیری و هوش مناسب پایان خدمت نه انواع معافیت اهل کار و تلاشبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۵2883كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار/ بویرینگ کار / فرزکار دیپلم / فوق دیپلمدیپلم فنی مرد7/30 تا 18/30داشتن سابقه کار 3 تا 4 سال الزامی استبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲2882دفترشرکتمیدان احمد آبادراننده ایسوزو دیپلممهم نیستمرد8الی 16چک 50 میلیون + سفته 50میلیون به امضای ضامن کارمند جهت تحویل خودرو لازم است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲2881كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مرد7شب تا 7 صبحباز نشسته یا غیر بازنشسته فرق ندارد یک میلیون وپانصددارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2880كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 16داشتن سه سال سابقه + تسلط به نقشه کشی تخصصی ونرم افزارهای مرتبطتوافقیاکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2879كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس برق قدرتلیسانسبرق - قدرت مرد8الی 16داشتن سابقه کار وتسلط به نرم افزار های تخصصی توافقی اکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2878دفتر كارخ شیخ صدوق جنوبی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 16تسلط به زبان و آشنا به امور بازرگانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2877دفترشرکتخ شیخ صدوق جنوبی حسابدارخانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16تسلط به امور حسابداری - ورد واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2876كارخانهاصفهانمكانیك صنعتیدیپلم......مرد8الی17سابقه کار در کارخانه اجرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2875دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 17انجام امور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2874كارخانهدولت آبادفرزکار دیپلم......مرد7.30 الی 18اضافه کاری دارد ، شیفت دارد و کار در روزهای تعطیل بنا به درخواست کارفرماقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2873كارخانهدولت آباداپراتور cncدیپلم......مرد7.30 الی 18اضافه کاری و شیفت ؛کار در روزهای تعطیل به درخواست کارفرماقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۰2872دفتر كارمیدان انقلابکارشناس بيمهدیپلم......زن8-16.30صدور بیمه اموال ،اتومبیل ( ثالث و بدنه ) مسئولیت ، آتش سوزی ، باربری و غیره ، روابط عمومی بالا ، اینترنت ، آفیس ، حداقل دو سال سابقه کارمرتبط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹2870دفتر كاراستان اصفهانبازاریاب دستگاه کارت خواندیپلم......هر دو8:30 الی 18:300بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2869كارخانهبعد از پاسگاه سگزیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به کلیه امور حسابداری شامل حقوق ودستمزد - بهای تمام شده کالا- انبار گردانی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2868كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس یا فوق لیسانسآمارزن8الی 17تسلط به زبان انگلیسی وفرانسهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2867كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرمدیر كنترل كیفیت ( مهندس مکانیک )لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه کنترل کیفیت بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2866كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیان یا نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2865كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید دیپلممهم نیستمرد8الی17/30داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴2864كارخانهشهرک صنعتی رازی2 نفرمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مرد8الی 17داشتن 3 سال سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴2863كارخانهشهرک صنعتی سگزی3 نفر تزریقکاردیپلممهم نیستمردشیفت گردشی 8 ساعتهحتما دیپلم وسابقه کار داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2862كارگاهشاهپور جدیدجوشکار co2دیپلمجوشکاریمرد8 الی 17مسلط در جوشکاری و آبندیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2861كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارآشنا با ابزارالات صنتعیدیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمرد8الی 17تسلط به انبار داری با سیستم وآشنا به قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2860كارگاهخ بسیج کارگر سادهدیپلممهم نیستمرد8الی 17جهت تولید قطعات لاستیکی واورینگقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2859شرکتنظر غربیحسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری ، گزارش فصلی ؛ حقوق ودستمزد مالیات ودارائی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2858دفتر كارخ میرمنشي مرکز سلامتفوق دیپلم......زن8الی 16آشنابه اصطلاحات پزشکیحقوق ثابت +پورسانت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2857دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست9-17سابقه فروش تلفنی داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲2856كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد 2اپراتور، تراشکار cncدیپلم......مرد8به برنامه نویسی cnc تسلط داشته باشدقانون كاراز فلاورجان-فولادشهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2855كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمدیر تولیدلیسانسمواد و متالورژیمرد8الی 17داشتن سابقه کار در کارگاه تولید وسرپرستی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2854دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 17تسلط به کامپیوتر جهت ثبت بارنامه وترجحا ساکن خ بعثت ودولت آبادیک میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2853كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان دیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتحتما سابقه نگهبانی در شرکتها را داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2852كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 18تسلط به پارسیان وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارسه راه ملک شهر - شاهین شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2850كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارسه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2849كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16آشنابه ارزش افزوده ومالیات بالاتر از قانون کار سه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2847كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم /سیکلمهم نیستمردشیفت گردشی 12 ساعتیک هفته 8صبح تا 8 شب - یک هفته 8شب تا 8 صبحقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2846كارخانهشهرک صنعتی سگزیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2845كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت10 نفرمونتاژکارخانمدیپلم......زن8الی 16حتما مجرد وساکن اطراف خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2844كارخانهشهرک صنعتی سگزیمونتاژکاردیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2843دفتر كارخ هشت بهشت غربیبرنامه نویس حرفه ای لیسانسکامپیوترمرد8الی 16تسلط به برنامه نویسی سی شارپ و تحت وبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2842فروشگاهخ گلستان کارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 16حتما مجرد وآشنا به امور اداری وحسابداردر حد متوسط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2841دفتر كاررباط سوم کارمند اداریفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستزن8الی 14آشنا به امور اداری وثبت فاکتور وسندقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2840دفتر کاررباط سوم بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مرد8الی 17توانائی بازار یابی وفروش مواد غذائی قانون كار+ پوسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2839كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقاش صنعتی دیپلمنقاشیمرد7.30الی15.30نقاش ماهر به رنگ آمیزی دستگاه های صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2838كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلم......مرد7.30الی15.30سن و مدرک مهم نیست تجربه برای شرکت مهم می باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۴2835فروشگاهخ غرضی حسابدار خانم / آقا فوق دیپلمحسابداریمهم نیست9 تا 13 و 3 تا 9شبمسلط به پارسیان ودفتر نویسی وترجیحا ساکن خ کاوه -غرضی وشهرک میلادقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۴2834كارگاهخ بسیج حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9الی 16تسلط به امور دارائی - مالیات - تامین اجتماع - وکلیه امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۲2833كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیقالب ساز صنعتی - فلزات لیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط کامل به نقشه کش صنعتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۲2832دفتر كارخ نظر شرقیکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دو8الی 17روابط عمومی بالا وداشتن سابقه فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۱2831كارخانهشهرک صنعتی جیمدیربرنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمرد8الی 16تسلط به افیس+ اکسل قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۰2830كارخانهخ رزمندگانراننده نیسان با خودروی یخچال داردیپلم......مرد4 صبح تا 12 ظهردارای خودروی نیسان یخچال دار جهت پخش محصولات لبنی در سطح شهر-داشتن ضامن کارمند - ضمانت 20تا 30 میلیون لازم است درصدی ( حدود 2 تا 5 میلیون)ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۰2828دفتر كارخ هزار جریبکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیست8/30 تا 16/30تسلط به زبان - ثبت سفارش گمرک و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۹2827دفتر كارشهرک امیرکبیرمرتبط با رشته / مهارتلیسانسبازرگانیزن8:30-16:30مسلط به نرم اقزار های اداری (آفیس) قابلیت ارتباط خوب با مشتریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۹2826نمایندگی خودروخ ارتشکارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 13 و15/30تا 18/30داشتن تجربه فروش خودروقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2825فروشگاهخ کمال اسماعیل کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن وسیله نقلیه الزامی قانون كار+ هزینه خودروندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2824فروشگاهخ کمال اسماعیل کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن تجربه فروش وروابط عمومی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2823كارخانهشهرستان خمین مهندس شيمي خانم / آقا لیسانسشیمیهر دو8منظم-دقیق -با حضور در کارخانه مشکل نداشته باشد - بیمه و مزایا و پاداش بالاتر از قانون كار+پاداشدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۵2822دفتر كارخ فروغیحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط به نو آورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۵2821دفتر كارخ فروغیجوشکار برقدیپلم......مرد8الی 17تسلط به جوشکار و تعهد به ماموریت خارج از شهرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۴2820كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زن8الی 17تسلط به امور اداری کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2819كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریاقا8 تا 17تسلط به امور حسایداری ونداشتن اعتیاد- سلامتی جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2818دفتر كارمجتمع کوثرحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به امور حسابداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2817دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترزن8الی 17تسلط به امور اداری وکامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2816كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع لیسانسصنایعمرد7/30تا 16نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2815كارخانهشهرک صنعتی جیپاشش کار رنگ دیپلم......مرد7/30 تا 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2814كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمرد7/30تا 160بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2813فروشگاهرهنانکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 15 و یا 15 الی 23نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2812كارخانهشهرک صنعتی رازیاپراتور تولید دیپلماظهار نشدهمرد8 الی 17سلامت کامل عدم استعمال دخانیاتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2811كارگاهخ معراجحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابداری ونرم افزار سپیدار- ترجیحا ساکن خ معراجقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2810كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابدراری ونرم افزار الماسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2809رستورانشهرک صنعتی جیکارگر ظرف شودیپلم......مهم نیست8الی 17شستن ظروف رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2808رستورانشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مهم نیست8الی 16نظافت محیط رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2807رستورانشهرک صنعتی جیآشپززیر دیپلم / دیپلم......مرد8الی 23داشتن تجربه در پخت انواع غذاهابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2806كارگاهخ امام خمینی کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17انجام مسئولیت در محل کارقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2804كارگاهخ مصلی 5 نفرخانم خط تولید روشناییدیپلم......زن8الی 17حداکثر سن 30قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2803كارخانهخ معراجکارگر شستشوئی فرشدیپلم......مرد8 تا 12جوان + سلامت جسمی+ بنیه قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۵2801كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور تولیدلیسانسمکانیکمرد8 الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2800كارخانهشهرک صنعتی جیتکنسین کنترل کیفيت فوق دیپلممواد و متالورژیمرد8الی 16دیپلم یا فوق دیپلم مواد متالورژی / ریخته گری وتسلط به کامپیوتر واکسل وحداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2799كارخانهشهرک صنعتی جیمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8الی 16داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس/ حدا قل 6 سال سابقه کارمرتبط با عنوان شغلی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2798كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداریفوق دیپلمآمارمرد8الی 16داشتن 3 سال سابقه کار + فارغ التحصیل در یکی از رشته های علوم اداری - آمار - ریاضی ومسلط به افیس و اشنا به قوانین کار وتامین اجتماعیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2797كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمرد8الی 16داشتن 6 سال سابقه کار در زمینه خرید خارجی - آشنا به قوانین ومقررات بازرگانی _ تسلط به زبان ورابط عموم ی بالابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2796كارخانهسراسر کشورکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمرد8الی 16امکان سفر به شهرستان هاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2795فروشگاهخ فرشادیکارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسلیسانس کامپیوتر / علوم اداری /زنپاره وقت تسلط به کامپیوتر وامور اداری وترجیحا نزدیک محل کار توافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2794كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه پرسکاری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2792سايراستانبازاریاب فوق دیپلممحیط زیستمهم نیستپاره وقتآشنا با برق و تاسیساتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2791كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به حسابداری انبار وساکن محدوده دروازه تهران قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2790كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابدار ارشد ( خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار آسا وترجحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2789كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادصافكار اتومبيلدیپلم......مرد8الی 17تسلط به صافکاری خودرو 70درصد سهم صافکار30درصد کارفرماندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2788كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الی 13 یا 8 تا 17تلسط به کامییوتر وامر اداری - فن بیان قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2787كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی (خانم )فوق دیپلم /لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیزن8الی 17تسلط به اتوکد - کتیا- و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2786كارگاهارغوانیهکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2783دفتر كارسعادت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17تسلط به زبان وآشنا به عرصه نفت وگاز قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2782دفتر كارخ پروین حسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن تجربه حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2781دفتر كارخ آیت الله کاشانیکارمند فروشفوق دیپلم......مهم نیست8الی 17علاقمندی وتوانای انجام کاردر زمینه جی پی اس قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2780فروشگاهفرح آباد فروشنده آقا ( بازنشسته )دیپلم......مرد8الی تا 13 - 16تا 20داشتن توانائی کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2778كارخانهمنطقه صنعتی مبارکهحسابدارخانم لیسانسحسابداریزن8 الی16آشنا به نوآوران وداشتن یک سال سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2777كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتی مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه در زمینه ساخت قطعات صنعتی - ماشین کاری - آشنا به قالبهای صنعتی - تزریق پلاستیک - تسلط به سطح سازی ونقشه کشی کتیا وداشتن روبط اجتماعی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2776كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردشیفت 24 ساعته گردشیداشتن گواهینامه و تعهد به انجام سایر فعالیتهادر کارخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2775فروشگاهخ سجاد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8تا 19مسلط به حسابداری وآشنا به نرم افزار شایگان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2774دفتر كاراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیهر دو8: 30 الی 16:30تلفنی و حضوری حقوق ثابت اداره کار+پورسانتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2773كارخانهابتدای جاده مرغ حسابدارفروش فوق دیپلمحسابداریمرد8الی 17حتما سابقه حسابداری فروش داشته باشد در شرکتهای پخشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2771كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم......مرد7.30الی15.30مسلط به جوش co2جهت مونتاژکاری دستگاه ارهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2770كارخانهشهرک صنعتی سگزینگهبان دیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحتداشتن سابقه نگهبانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2769كارخانهاتوبان فرودگاهکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن7/30 تا 16تسلط به امور اداری - کامپیوتر - هماهنگی کننده واحد جهت اجرای امور قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2768كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدارخانم 2 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن7/30 تا 16حتما مسلط به پارسیان وکار بلد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2765كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرفروشندهدیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار فروشندگی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۸2764دفتر كاراصفهانمنشی شركتدیپلماظهار نشدهزن۹ الی ۱۴ و یا ۱۶ الی ۲۰یکی از شیفت های کاری به انتخابقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۵2763كارگاهعسلویه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8الی17مسلط به نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند aksCariamaCad...بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۴2761دفتر كارشهرک ولی عصر(ع)منشي مطبلیسانسعلوم تجربیزن۳تا ۱۱ شباخلاق و سطح هوشی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان