شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل:
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۱3533فروشگاهبازاراپراتور كامپیوترلیسانس......زن۹الی۵زرنگ وفعال علاقه مندبه کاروفعالیت های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳3534كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانکارگر سادهدیپلم......مرد7:30 الی 17:30نیروی مورد نظر در کارگاه اسکان دارد و 24روزکار و 6 روز استراحت، اضافه کاری دارد.قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳3535كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانراننده بیل مکانیکیدیپلم......مرد7:30 الی 17:30اسکان در معدن 24 روز کار و 6 روز استراحت دارد.وعده های غذایی داردبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۰3536دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زن9 الی 18نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3537كارخانه آجرمنطقه صنعتی دولت آباد نگهبان حتما بازنشستهدیپلم / زیردیپلم......مرد6صبح تا 18حتما بازنشسته باشد1میلیون و800هزارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3538كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریزن8 تا17تسلط کامل به حسابدار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3539كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کتابداریکامپیوترزن8 تا17تسلط به امور اداری وکامپیوتروروابط عممومی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3540كارخانهشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كار خانمدیپلم......زن8 تا17توانایی امور نظافت کارخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3541كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين برق- تاسیساتفوق دیپلمبرق - تاسیساتمرد8 تا17عدم اعتیاد - سلامت جسمانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۳3542دفتر كاراصفهان مدير فنيلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زن8الی 14نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۳3544دفتر كاربزرگمهربازاریاب فوق دیپلممدیریت بازاریابیزن8:30 الی 16:30نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3545دفتر كارخ بزرگمهرکارشناس فروش خانم لیسانسبازرگانیزن8/30 تا 16/30دارای سابقه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3546دفتر كارخ بزرگمهرکارمند دفتری خانم لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8/30 تا 16/30تسلط به امورسایت واینترنت وفضای مجازیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3550كارگاه شهرک صنعتی محمود ابادتراشکار دیپلمساخت و توليدمرد۸۰۵تا۱۸۰۵نقشه خوان و علاقه مند به کار فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3551كارگاه شهرک صنعتی محمود اباداپراتور تولیدلیسانساظهار نشدهمرد۸۰۵تا۱۸۰۵ نیروی فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۴3552كارگاهشهرک صنعتی محمود ابادفرزکار لیسانساظهار نشدهمرد۸۰۵تا۱۸۰۵علاقه مندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵3553كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتسه رزو کار - سه روز شبکار- سه روز استراحت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵3554كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهینامه الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵3555دفتر كاراصفهانمنشی شركتفوق دیپلمبازرگانیزن8 الی 14مسلط به کامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3556كارخانهمحمودآباداپراتور فروش فوق دیپلممدیریت بازاریابیمهم نیست8 الی 17فعال متعهد پیگیر با انگیزهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3557كارخانهمحمودآبادفروشندهدیپلم......مهم نیست8 الی 17متعهد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3558كارخانهمحمودآبادبازاریاب دیپلم......مهم نیست8 الی 17متعهدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3559كارخانهمحمودآبادمدير بازار يابيلیسانس......مهم نیست8 الی 17فعالبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3561كارگاهشاهپور جدیدبرقکار صنعتی آشنا به الکترونیکلیسانسالكترونیکمرد8الی17.5ترجیها اشنا به جوشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3562كارخانهمحمودآبادمنشی شركتدیپلم......مهم نیست8 الی 17پیگیرقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3563كارخانهمحمودآبادتكنسين مكانيكدیپلم......مرد8 الی 17فعالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۶3564كارخانهمحمودآبادتكنسين برقفوق دیپلم......مرد8 الی 17فعالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۰3565سايراصفهان ویزیتور كالالیسانسبرقمهم نیست9 تا 13 4تا 20قدت کلامقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۰3566سايراصفهان اپراتور كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیست9 تا 13 4تا 20اشنایی با طراحی وب و شبکه های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۰3567فروشگاهسه راه درچهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری فروش بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3568دفتر كارخ نظر شرقیحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3569دفتر كارخ نظر شرقی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17داشتن تجربه کار در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3571كارگاهخ بسیجبرقکار صنعتی آقافوق دیپلم /لیسانسبرقمرد8الی 17داشتن تجربه کاری در زمینه ساخپت تابلو برققانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱3573كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارارشد خانم لیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط کامل به کلیه امور حسابدار - بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3575كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ساده 10 نفردیپلم / سیکل......مرد8الی 17داشتن توانایی بار گیر کیسه های 20 کیلویی مواد شیمیاییقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3576دفتر كارشيخ صدوق منشی شركتلیسانس......زن8-16مسلط به تايپ - اموراداري و ترجيحا كار با اتو كدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3577كارخانهشهرک صنعتی جیراننده لیفتراکدیپلم / زیر دیپلم......مرد7/30 تا 19/30داشتن گواهینامه وسلامت جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3578كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع آقا یا خانملیسانسصنایعهر دو8الی 17 پنج شنبه تعطیل مهندس صنایع خانم حتما مجرد ولی آقآ فرق نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3579كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار 10 نفردیپلم......مرد7/30 الی 19اضافکار اجباری است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲3580كارخانهشهرک صنعتی جیکارگرخط تولید15نفر خانمدیپلم......زن7/30تا 19محجبه باشد - به کار فنی علاقه مند باشدجهت کنترل کیفیت کالای تولید شدهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3581فروشگاهخ مصلی کارگر انباردیپلم......مرد8تا 12 و15تا 20 شبنداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3582كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 تا16تسلط کامل به کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3586كارخانهشهرک صنعتی جی5 نفر انبار دار سادهدیپلم......مرد8 تا17داشتن سابقه کار دراولویت است2 ساعت اضافه کار اجباریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۵3587كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني" تراشکار - جوشکار"دیپلم......مرد8 تا17داشتن مدرک فنی یا تجربه کاری در اولویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3588كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهاناپراتورسنگ محورماهر ونیمه ماهردیپلم......مرد8 تا17ذاشتن تجربه کار یا مدرک فنی در اولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3590كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد تكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد8 تا 14داشتن سابقه کار در اولیت استخدام استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3591كارخانهشههرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8 تا 14داشتن تجربه یا مدرک فنی در اولویت استخدام استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3592كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدار دیپلمحسابداریمهم نیست8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3593کارخانه منطقه صنعتی قهدریجانحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابدارارشد خانمزن8 تا 17تسلط به امور مالیاتی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3594كارگاهمنطقه صنعتی قهردریجاننقشه کش صنعتی خانم وآقالیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمرد 8تا 17تلسبه نقشه کسی صنعتی وپاور میل بالاتر از قانون كار ( توافقی )ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3595كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانخدماتيدیپلم......زن8الی 17تمیزکاری شرکت وطبخ ناهاربرا کارکنانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3596كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانکارگر فني(تراشکار - دریل کار -اپراتور)دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاری در اولویت استخدام . تجحا ساکن محدوده فلورجان وقهدریجان وسه راه سیمینقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3597كارخانهخمینی شهرکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمرد8الی 17آشنائی با اتوکد سه بعدیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۶3598كارگاهخ معراجکارگر فنيدیپلم......مهم نیست8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۷3599كارگاهخ صمدیه حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 12 + 16 تا 20محجبه باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۷3600كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادحسابدار خانملیسانس یا فوق لیسانسحسابداریزن8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۸3601كارگاهخ بسیج کارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مرد8الی 16تسلط کامل به کامپیوتر واینترنت- ورود واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3602كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش آقالیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمرد8الی 17داشتن تجربه به صورت حرفه ای در حوزه مدیریت فروش مواد غذاییبالاتر از قانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3603كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش تلفن خانمفوق دیپلمبازرگانیزن8الی 17داشتن تجربه وعلاقمندی به کار قانون كار+ پور سانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3604كارگاهخ سعادت آباد بازاریاب موادغذائی فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمرد8الی 17علاقمندی وتجربیه کار اولویت استخدام استقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3605كارگاهخ امام خمینی حسابدار پاره وقت فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17آشنائی با نرم افزار شایان محل کار ارغوانیهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3606كارگاهخ امام خمینی حسابدارتمام وقت فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17آشنائی با نرم افزار شایانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3607كارگاهخ امام خمینی کارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17تجربه کاری وعلاقمه مندی به فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3608كارگاهشاپور جدیدمونتاژکاردیپلممکانیکمرد8 الی 17آشنایی و تسلط کامل به مونتاژ قالب های پلاستیک قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۹3609کارگاهشاپور جدیدنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکهر دو8 الی 17تسلط کامل به نرم افزار کتیا و طراحی قالب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3610دفتر كاردورازه تهران مدیر مالی خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن تجربه کافی وموفقیت در مصاحبهبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3611فروشگاهدستگرد برخوار حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنپاره وقت (سه روزدرهفته)آسنانه نرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3612كارگاهمیدان امام کارگر طلا سازيدیپلم......مرد8الی 17اضافه کاری هم داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰3613كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركتلیسانسکامپیوترزن8الی 17تسلط به کامپیوتر- داشتن سابقه کار وترجیحا سکونت در محدوده سرویس شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۱3614دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن9 تا14تسلط به کامپیوتر - ورود واکسل و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3615كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مرد8 الی 17لیست مشتریان شرکت در اختیار بازاریاب قرار میگیرد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3616كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مرد8 الی 17نااهار + سرویس + اضافه کارقانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3617كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار صنعتی مسلط به سیستمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیست مرد8 الی 17داشتن تجربه انباداری با سیستمقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3618كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفن آوري اطلاعات itلیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17تسلط به نرم افزار پشتیبانی همکاران سیستم ورای مندبالاتر از قانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3619كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17تسلط کامل به امور حسابداری ومالی مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3620فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانفروشنده لوازم وقطعات خودور دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مرد8 الی 17داشتن سابقه فروشندگی قطعات خودروقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3621فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به نرم افزار پارسیان ترجیحان ساکن محدوده شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3622كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس بازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاری در امور بازرگانی شرکتها قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3623كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3624كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دستیدیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3625كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدخانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن سابقه کار وتسط به کلیه امورحسابداری قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3626كارخانهشهرک صنعتی اشترجاناپراتور cnc مسلط به نقشه خوانیدیپلممهم نیست مرد8 الی 17داشتن تجربه وسوابق کاریقانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3627كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس برق- قدرت - الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - قدرت- الکترونیکمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن سابقه کار وعلاقمندی به کارقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3628كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد12 ساعت کار 24 استراحتمصاحبه 4 شبنه و5 شنبه در محل شرکتاز ساعت 9 تا 13قانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3629كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن تجربه وقبولی در مصاحبهقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3630كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيكفوق دیپلمساخت و توليد / جامداتمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن تجربه کاریقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3631كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن سابقه کارقانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3632كارخانهشهرک صنعتی سگزیتکنسین مواد متالورژیفوق دیپلممواد و متالورژیمرد12 ساعت کار 24 استراحتداشتن سابقه کار قانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴3633كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم(دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)مرد12 ساعت کار 24 استراحت0 قانون كارسه راه ملک شهر - خانه اصفهان -چمران -پروین - جی آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3634كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیلنداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3635كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلممکانیک و....مردشیفت 12ساعتهآشنائ به ساخت لوله 5 لایه -وتعویض قالب- وplc و دوسال سابقه کاربالاتر از قانون كارسراه سیمین - دروازه شیراز - بهارستان- سپاهان شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3636كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لوله5 لایهدیپلممکانیکمردشیفت 12ساعتهآشنائی به ساخت لوله 5 لایه وداشتن سابقهبالاتر از قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3637كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس تبليغاتلیسانسروابط عمومی زن8 الی 17تسلط به نرم افزار طراحی - عکاسی -وتولید محتوا- اینترنت - فضای اجتماعی قانون كاردروازه شیراز - سه راه سیمین آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3638فروشگاهپل تمدنحسابدار آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8 الی 17مسلط به پارسیان - بعد از یک ماه بیمه می شودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3639فروشگاهخ میر کارشناس فروش وصادراتلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3640فروشگاهخ میر انباردار صنعتیفوق دیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار در زمینه انبار داری با سیستمبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3641فروشگاهخ میر حسابدار ارشد خانم / آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17توانایئ انجام کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی -ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵3642فروشگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگرخانم جهت بسته بندي قطعات خودرودیپلم......زن8 الی 17تسلط به کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3643کارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس کنترل پروژهلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمرد8 الی 17حداکثر 33ساه واشتن تجربه کافیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3644كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3645كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادانبادارلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمرد8 الی 17داشتن تجربه وسابقه کار مرتبط در زمینه زدن کارتکسقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۶3646كارخانهشهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیست8 الی 17حتما مسلط به زبان ( ترجمه - مکالمه ) وترجیحا ساکن خ جیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3647کارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادسریدار/ نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8الی17نگهبانی کارخانه وانجام امور مربوطهبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3648رستورانخ سجاد(آشپز- سالن دار- صندوق دار )خانم یا آقادیپلم / زیر دیپلممهم نیست هردودوشیفت کاری گردشی8216یا 16 تا 22علاقه مندی بکار قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3649کارگاهخ کهندژنیروی فنی ( تراشکار - مونتاژکار )دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مرد8الی17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۷3650كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلمریاضی فیزیکمرد6الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۸3651سايرخ آپاداناتكنسين /مهندس عمرانفوق دیپلم / لیسانسعمرانمرد8-5توانایی سیویل صنعتی و مسلط به فهرست بها وحداقل 5سال سابقه کاربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۸3652دفتر كارشهرک علمی تحقیقاتیکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3653كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17ترجیها مجرد یا تاهل بدون فرزند یا با یک فرزند سن بین 20 تا 35 خدمت رفته یا معاف قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3654فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17حتما مجرد وترجیحا ساکن محدوده آل محمد - بعثت - و کاوهوقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3655كارگاهاصفهانمونتاژکاردیپلم......مرد8 الی 17ترجیها مجرد یا متاهل بدون فرزند یا بایک فرزند نیمه ماهر باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3656كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 17تسلط به جوشکاری درب وپنجره قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3657كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیلآشنا به کامپیوتر و اکسلقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3658كارگاهمحدوده ورزشگاه تختی کارگر سادهدیپلم......زن8 الی 17پس از آموزش قلم زنی شاغل واستخدام طویل المدتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3659كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه ومهارت جوشکاری وترجیحا ساکن اطراف خ امام خمینیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰3660فروشگاه مواد غذاییخ جیبازاریاب مواد غدایی آقا/خانمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستهر دو۸ الی ۱۴پورسانت + حقوق قانوکارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3661كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 16داشتن سابقه کار وآشنایی با نرم افزا اسا الزامی است وترجحا ساکن بهارستان /سپاهان شهر/ دروازه شیراز قانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3662كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3663كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلز یه نرم افزار گیتیقانون كاراز پل چمران به شرکت آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3664دفتر كارشهر اصفهانراننده ایسوزو 5 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد7 تا 21حتما در شرکت های پخش سابقه کار داشته باشد ودارای گواهینامه پایه 2 باشدقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3665دفتر كارشهر اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 18حتما سه سال سابقه کا رداشته باشد ومسلط به نرم افزار کاراقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3666دفتر كاراصفهانکارگر انبارمواد غذائیدیپلممهم نیست مرد7 تا21حتما در شرکتهای پخش کار کرده باشدقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3667دفتر كاراصفهانبازارياب مواد غذاييدیپلم / فوق دیپلم......هر دو8 الی 17داشتن سابقه کار بازاریابی در زمینه مواد غذائیقانون كار+ پاداش مدیریت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3668دفتر كارخ فلاطوری - کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوتر / آی تیزن8 الی 17مسلط به فتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3669كارخانهشهرک صنعتی جی انباردار صنعتیفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر و..مرد8 الی 17آشنائیب کدینگ وکامپیوترقانون كاردورازه شیراز- رباط - چمران - جی آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۱3671فروشگاههمه کشورسرپرست فروشدیپلم......مرد8 الی 18با پرستیژ مودب خوش ارتباط و مردمی و با اخلاقبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3672كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر فروش زن یا مردلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبط08-16فن بیان بالا - انگیزه وتجربه کافی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3673كارگاهخ امام خمینی برشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3674دفتر كارخ امیر کبیر حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی140قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3675دفتر كارمیر دامادحسابدار خانملیسانس حسابداریزن8 تا 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۲3676دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به کلیه امور حسابداری مالی ومالیاتی و...قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۳3677كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیلتسلط به اسا سیستمقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3678كارخانهشهرک رازی کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17مسلط به زبان وآشنا به امور صادرات- واردات بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3679كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر صنایع دستیدیپلممهم نیست مهم نیست8 الی 17علاقه مند به صنایع دستی وفیروزه کوبی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3680دفتر كارخ جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیست8 الی 16روابط عمومی بالا وسابقه فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵3681دفتر كارخ امام خمینی کارگر انباردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17توانانی وقدرت بدنی لازم جهت جابجائی کارتن شکلاتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3682دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزن8 الی 16.30مسلط به اصول و فنون فروش تلفنیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3683دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزن8 الی 16.30مسلط به زبان انگلیسی و اصول و فنون فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3684دفتر كارجیکمك حسابدارلیسانسحسابداریزن8 الی 16.30منظم ,مسئولیت پذیر و دارای روحیه پیگیری با انگیزه بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۷3686دفتر كارخ امام خمینیکارشناس بازرگاني داخليفوق دیپلم / لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزن8 الی 16:30 به همراه اضافه کاریروابط عمومی بالا - مسلط به OFFICEقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3687كارگاهخ امام خمینی راننده وانت دیپلم......مرد8 الی 1730 تا 40 میلیون سفته بابت واگذاری وانت اخذ می شد مسئولت فرد جابجایی مصنوعات تولید ی یا ورققانون كار0 آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3688كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشد یا مدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17تسلط کامل به انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3689كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت 5 نفرکارگر فني(جوشکار -برقکار -تاسیسات)دیپلمفنی وحرفه ایمرد7/30تا 16داشتن مهارت فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3690كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت رانند لیفتراکدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 16داشتن گوهینامه وتجربه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3691كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست8 الی 16تجربه کار قابل قبولقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3692كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مدیر روابط عمومیفوق دیپلمروابط عمومی مرد8 الی 17داشتن سابقه کار مرتبطقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3693كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 16داشتن سابقه کار در زمینه نگهبانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3694کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس کنترل کیفیلیسانس/ فوق لیسانسمواود ومتالورژیمرد 7 الی 16داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3695كارخانهخ هشت بهشت شرقی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 16/30داشتن سابقه کار وتسلط به نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3696دفتر كارخ فروغی کارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم......مرد8 الی 17درشته های فنی مدرک معتبر داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3697كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مرد8الی18:30منظمبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹3698كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمهم نیست7/30 تا 16/30داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3699دفتر كارهشت بهشتمنشی شركتدیپلم......مرد9 الی 18روابط عمومی و قدرت تحلیل بالا ؛ ارتباط موثر با مشتریان ؛ پیگیرومسئولیت پذیر؛ توانایی مدیریت امور موازی ؛ رسیدگی به پروژه ها یا مراکز وابسته قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3700كارخانهشهرک صنعتی جی 10 نفرکارگر ريسندگيدیپلممهم نیست مرددوشیفت کاری گردشی 8صبح تا 8 شب وبالعکسعدم اعتیاد به سیگار و مواد مخدر- پایان خدمت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3701كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژی ( آقا / خانم)لیسانس/ فوق لیسانسمواد و متالورژیمهم نیست8 الی 16سرویس از دروازه شیراز دارد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3702دفتر كاردروازه تهران2 نفر کارمند اداری ، دفتری ( آقا )لیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمرد8 الی 16شم مدیریتی داشته باشد -توان مدیریت بر کارکنان پشتیبان دستگاه کارت خوان فروشگاههابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3703دفتر كاردروازه تهرانپشتيبان كارتخواندیپلم......مرد8 الی 17بازدید از کارتخوان فروشگاهها وارائه سرویس به مشتریانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰3704دفتر كاراستانداری فرشادیمنشی شركت خانمدیپلم......زن۸:۳۰تا۱۳_۱۵:۳۰_۱۸:۳۰ندارد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۱3705دفتر كارخیابان کاوهکارشناس فروشدیپلممدیریت بازرگانیمرد8 الی18دارای سابقه کار موفقبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۱3706كارگاهخمینی شهرانباردار صنعتیدیپلمحسابداریمهم نیست8 الی 17-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3707كارخانهشهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهانکارگر سادهدیپلمریاضی فیزیک و...مرد8 الی 17شنبه تا چهارشنبه - پنچ شنبه ها تعطیلقانون كارفعلا ندلرد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3708کارگاهخ بسیجکارگر فني آشنابه قلاویزکاری وسوراخ کاریدیپلممهم نیست مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3709دفتر کارگاه شرکتهشت بهشت شرقینگهبان شرکتدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17 + روزهای تعطیل0قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3710دفتر كارشمس آبادیطراح گرافیک لیسانسگرافیک و.مهم نیست9 الی 13 ، 14 الی 18مسلط به فتوشاپ و نرم افزارهای طراحیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3711دفتر كارشمس آبادیکارمند اداری ، دفتری لیسانسکامپیوتر و..زن9 الی 13 ، 14 الی 18روابط عمومی بالا ، تسلط نسبی به زبان انگلیسی ، تسلط به نرم افزارهای آفیس ، روحیه کار گروهیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3712دفتر كارهشت بهشت شرقیانبادار سادهدیپلم......مرد8 تا 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3713كارگاهخمینی شهرتراشکار دیپلمتراشکاریمرد8 الی 17مسلط به نقشه خوانی-با سابقهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3714دفترشرکتدفتر شرکت خ سجاد مترجم زبان انگليسیلیسانسزبان وادبیات انگلیسی و..زن8 الی 16تسلط به مکالمه وترجمه+ ترجمه + اینترنت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3715رستورانخ حکیم نظامیسالن داردیپلممهم نیست هر دو16 تا 24 شبحتما مجرد وعلاقه مند به کار ودر محدوده رستوران ساکن باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۷3716دفتر كارمیدان برازندهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمرد8 الی 16تسلط به امور حسابداری + نرم افزار پارسیان + ورود واکسل وقبول ماموریت کاریبه خارج استان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۷3717جایگاه سوختاتوبان اصفهان - شیراز- قلعه شوراپراتور جایگاه سوختدیپلممهم نیست مرد7/30 تا 16/30حتما سابقه در شرکتها مختلف داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3718فروشگاهخ کهندژحسابدار خانم ( پاره وقت )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن9 تا 16پاره وقت محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشدیک میلیون وپانصدندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3719كارخانهشهرک صنعتی جی 10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مردسه شیفت گردشی 8 ساعتهعدم اعتیاد - نداشتن معافیت پزشکی - داشتن دیپلم الزامی است وساکن محدوده سرویس شرکت باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3720دفتر كارسجادکارشناس تحقيق وتوسعهلیسانسمکانیکمهم نیست۸ الی ۱۶تسلط کامل به زبان انگلیسی و تحقیقات و سرچ اینترنتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3721كارگاهشاهپور جدیدتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17استاد کار و مسلط بر تمامی امور فنی مربوطه بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3722كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمرد7 الی 19اشنا با ابزارهای اندازه گیری و اشنایی با فرایندهای کنترل قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3723فروشگاهاصفهان خدمات پس از فروش ( نمايندگي )دیپلمالكترونیکهر دواداری افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3724کارخانه شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر ریسندگی 50 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد شیف گردشی ( 2روز 6تا 18) ( 2 روز 18 تا 6صبح ) 2 روز تعطیل افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردروازه تهران - خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3725كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازکارشناس دفتر فنيلیسانسساخت و توليدمرد7 الی 19فوق دیپلم یا لیسانس - بدون سابقه کار نیز جهت مصاحبه معرفی شود بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3726كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازتراشکار دیپلمتراشکاریمرد7 الی 19تراشکار نیمه ماهر با 2 سال سابقه مورد قبول می باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3727كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازفرزکار دیپلمساخت و توليدمرد7 الی 19فرزکار ماهر و آشنا به دستگاه بورینگبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3728كارگاهفلکه دانشگاه صنعتیتراشکار دیپلممکانیکمرد8:30 الی 17:15پنج شنبه ها تعطیلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3729كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمرد8 الی 170قانون كار دروازه تهران - خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3730كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرقمرد8 الی 170قانون كاردروازه تهران - خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3731كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانس/ فوق لیسانسصنایعمرد8 الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3732كارخانهشهرک سروش بادرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کار فروشبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3733كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیست8 الی 16داشتن تجربه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3734كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)زن8 الی 16داشتن سابقه کار در اولویتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3735كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزن8 الی 16حتما مسلط به زبانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3736كارخانهشاهین شهر خ مخابراتمهندس برق 2 نفرفوق لیسانسبرقمرد7/30 تا 16/30حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3737كارخانهشاهین شهر خ مخابراتحسابدار ارشدفوق لیسانسحسابداریمرد7/30 تا16/40حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۳3738دفتر كارخ هاتفبازاریاب لیسانسبازرگانی و...مرد8-14نوبت صبح/16.30-20نوبت عصرندارد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3739كارخانهسپاهان شهرحسابدار لیسانسحسابداریزن8 الی 17مسط به نرم افزار آسا مسلط به حقوق و دستمزدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3740كارخانهسپاهان شهرمهندس مکانیکلیسانسساخت و توليدمرد8 الی 19نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3741مغازهاصفهاناپراتور فروش دیپلممهندسی کامپیوترزن8داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۰3742كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلماظهار نشدهمرد8 الی 15نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۱3743فروشگاهبروان شمالی حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط،و تجربه حسابداریقانون كار هزینه ایاب وذهاب آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۱3744کارخانهشهرک صنعتی سجزیمهندس کامپیوتر نرم افزارلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمرد8 الی 17تسلط،و تجربه در زمینه شبکه ، برنامه نویسی،و،،،قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3745كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر خط تولید مواد غذایی دیپلم......مرد8 الی 17،قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3746كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر بسته بندي خانم دیپلم......زن8 الی 17،قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3747كارخانهشهرک صنعتی سروش بادرانانبادار سادهدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه انبار داریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3748كارگاهخ جیفرزکار دیپلم......مرد8 الی 20،قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3749كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلممکانیکمرد8 الی 17تسلط به نقشه خوانی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3750كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیررنگ کار استاتیکدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3751كارگاهخ امام خمینی - خ صنعت گرانطراح صنعتيلیسانسمکانیکمرد8 الی 18تسلط به طراحی صنعتی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3752كارگاهخ امام خمینی - خ صنعت گراناپراتور cncدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3753سايرمشتاق سومراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمعمولا 7 تا 17ترجیحا ساکن محدوده مشتاق سوم یا ابشار سومقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3754فروشگاهچهارراه گلزار فروشندهدیپلم......هر دو9/30 تا 14/30ذاشتن تجربه فروشندگیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3755فروشگاهروشن دشتحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9تا 13و16تا 18مسلط به نرم افزار امینقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3756كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر ريسندگي 30 نفردیپلم......مردسه شیفت گردشیعدم اعتیاد - سلامت جسمی- داشتن پایان خدمتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3757كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد سرشیفت کارگران دیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمرد8 تا17داشتن سابقه کارقانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3758كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زن8 تا17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3759فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار /کارپردازدیپلم......مرد8 تا17داشتن موتور سیکلت الزامی است هزینه بنزین و تعمیرات به عهده شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3760كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 تا17تسلط به نقشه کشی کتیابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3761فروشگاهدروازه تهرانانبادار سادهدیپلم......مرد8 تا170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3762كارگاهخ بسیج" تراشکار - جوشکار" اپراتور سری تراش-دیپلم......مرد8 تا17داشتن تجربه کاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3763فروشگاه8بهشت شرقیکارگر سادهدیپلم......مرد8 تا 13 و16 تا 20ساکن محدوده 8 بهشت باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3764كارگاهخ امام خمینی رنگ کار استاتیکدیپلم......مرد8 تا17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3765كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتیفوق دیپلم......مرد8 تا170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3766كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مرددوشیفت 12 ساعتداشتن تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3767كارخانهشهرک سجزیکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 5نیروی خدماتی. زرنگ و کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3768كارخانهشهرک سجزیپاشش کاردیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3769دفتر كارخ میر دامادکارمند فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیهر دو8.30 لغایت 16.30آشنایی با اصول فروش و جذب مشتری در زمینه فروش کالای صنعتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3770كارگاهبهارستان مهندس مکانیکفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمرد8-17دارای روحیه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3771كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلم برقمرد7.30 الی 16-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3772فروشگاهمیدان احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9 تا 18آشنا به نرم افزار آسانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3773دفتر كارخ مشتاق راننده سمند با خودرودیپلم / زیردیپلممهم نیستمرد8 تا17داشتن خودرو سمند مدل 96 به به بالا جهت جابجایی کارکنان و سایر امورشرکت وداربودن سلامتی وعدم سو پیشینه4 تا 5 میلیون + هزینه بنزینندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3774دفتر كارخ مشتاق خدماتيدیپلم......مرد8 تا17جهت امور پذیرایی ونظافت شرکت وسایر امور- نداشتن سابقه کیفری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3775كارگاهخ عبد الرزاق خدماتيدیپلم......مرد8 تا17انجام امور نظافت کارگاه وآبدارچیقانون كار+ اضافه کاریندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3776كارخانهشهرک صنعتی سجزیاپراتور تولیددیپلم......مرددوشیفت 12 ساعتترجیحا جوشکار وساکن محدوده مزرعه شور وقجاورستان باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3777كارگاهخ امام خمینی کارگر خط تولید 2 نفر خانمدیپلم......زن8 تا17جهت کنترل کیفی قطعات قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3778دفتر كارشهرک صنعتی سجزیحسابدار ارشد خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 تا17تسلط به امور حسابداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱3779كارگاهاصفهانکارگر سادهدیپلممهم نیستزن8 الی ۱۷ نیاز به مهارت نیست آموزش لازم داده میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱3780سايرشهر اصفهانراننده ایسوزو/نیساندیپلممهم نیستمرد9 تا 14 و17تا 20تحویل بازیافت از درب منازل وانتقال به انبار با وانت شرکت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3781كارگاهارغوانیه - شهک صنعتی نیک اندیشکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3782كارگاهخ احمد آبادکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17اضافه کاری داردبا حقوققانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3783كارگاهخ احمد آبادتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17داشتنم تجربه تراشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3784دفتر كارمیدان انقلابکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزن8 الی 17تسلط به کامپیوتر - داشتن روابط عمومی خوب وسابقه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3785كارخانه جی شرقیکارگر انباردیپلم......مرد8 الی 20جهت براگیر وتخلیه بار به انبارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3786كارخانهشهرک صنعتی جی راننده میکسردیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه رانندگی با میکسر جهت تخلیه بتونقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3787كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانس/ فوق لیسانسصنایعمرد8 الی 17داشتن تجربه کار در اولویت استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3788كارخانهمنطقه صنعتی خمینی شهرمیدان صنعت خ حافظحسابدار ارشد خانم لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به دفتر نویسی وبویژه تسلط به امور مالیاتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3789دفتر كارمجتمع کوثر کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزن8 الی 17داشتن سابقه کار مناسب با عنوان شغلیبالاتر از قاون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3790فروشگاهاتوبان ذوب آهنحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 14تسلط نسبی به امور حسابداری وفاکتوزنی- ترجیحا ساکن محدوه اتوبان ذوب آهنقانون كاربراساس میزان ساعت کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3791كارخانهشهرک صنعتی اشترجان حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمرد8 الی 17داشتن پایا خدمت - وساکن محدوه زرین شهربالاتر از قانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3792كارگاهمشتاق سوم خدماتي وامو نظافت کارگاه (بازنشسته )دیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17حتما بازنشسته باشد وترجیحا ساکن اطراف پینارتیک میلیون وپانصدندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3793كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده / فنی دیپلم / زیر دیپلم......مرد8 الی 17دیلم فنی دراولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3794كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسایمنی صنعتیمرد8 الی 17داشتن تجربه کافی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3795كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر خط تولیددیپلم......مرد8 الی 19توانائی بدنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3796فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مرد9الی 17سه میلم ن حقوق + بیمه وپورسانتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3797كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کافی در کارخانه جات نساجیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3798كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد 10 نفر کارگر خانم وآقا خط تولید وبسته بندیدیپلم......هر دودوشیفیت 7 تا 14 و14 تا 12 شبناهار + شام= سرویس + بیمه + حقوق قانون کار سفته 100میلیون جهت ضمانت کار نیاز است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3799كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس کنترل کیفيت لیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمرد8 الی 17تسلط به نقشه کشی ونقشه خوانی- آشنا با ابزار ها ی انداززه گیری - بالاتر از قانون كارنقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3800كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران انبادار سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3801كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادنیروکار فنی (پرس کار- خم کار -کار باگوتیندیپلم......مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3802كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران فروشندهدیپلم......مهم نیست9تا 13و16تا20روابط عمومی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3803كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران نگهبان شرکت/مجتمعدیپلم......مرد24ساعت کار 24 استراحتداشت توانایای لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3804كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی16تسلط به نقشه کشی صنعتی تخصصی مکانی اعم از کتیا - سالید ورد- و...قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3805دفتر كارخ مهر آباد تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمرد8 الی 17داشتن تجربه واطلاعات فنی دز زمینه تاسیسات ساختمانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3806دفتر كارخ مهر آبادنگهبان شرکت/مجتمع " بازنشسته"دیپلم......مردشیفت 12ساعتهبازنشسته باشد یک میلیون ونیم ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3807دفتر كارخ مهر آباد سرایداردیپلم......مرد8 الی 17انجام نظافت شرکت وپذیرائی از کارکنانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3808كارخانهشهرک صنعتی سگزی5 نفر کارگر خط تولید دیپلم......مرد8 الی20فاقد سرویس وناهار ترجیحا ساکن محدوده شرکت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3809كارخانهخ شریعتی جنوبی منشی شركتلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 الی 16اشنا به امور اداری - کامپیوتر وروابط عمومی بالا وترجیحا ساکن محدوده شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3810دفتر كارخ طالارحسابدار خانم/ اقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیست7/30 الی 3016تسلط به امور حسابداری - تهیه صورت مالی ونرم افزار اکسل قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3811دفتر كارخ عسکریه حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8 تا 17اشنا به حسابداری فروش ومسلط به امور حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3812كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به کلیه امور حسابداری - امور مالیاتی - وگزارش فصلی و....قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3813كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس مواد ومتالورژی لیسانس/ فوق لیسانس آقامواد و متالورژیمرد8 الی 18/30داشتن تجربه 3 سال کار مرتبط با رشته وحداکثر سن 37بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیداکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3814كارخانهشهرک صنعتی جی مکانیک صنعتی آقا با سه سال سابقهلیسانسمکانیکمرد8 الی 18داشتن تجربه 3 کار مرتبط با مهارت مکانیک صنعتی بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیداکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3815كارخانهتولید5 نفر کارگر سادهدیپلم......مرد8الی16بدون معافیت پزشکیقانون كارفعلا از شاهین شهر دارد اصفهان هم سرویس میگذاریم آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3816دفتر كارخ جابر انصاری طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیست9 تا17طراحی سایت وانجام امور مربوط به فضای مجازیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3817دفتر كارخ جابر انصاری کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن9 تا17داشتن سابقه فروش درالویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3818كارخانهپالایشگاه اصفهان 20 نفر کارگر ساده آقاسیکل یا دیپلم......مرد7/30 تا 17کارگر ساده .فنی در زمینه بتون ریزی -داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت لازم است قانون كار+بیمه + ناهار + سرویسدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3819دفتر كارخ جابر انصاریتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیست9الی 17آشنا به امور فنی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3820سايرجاده اصفهان نائینکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلمکامپیوتر/ علوم اداری و..مردیکهفته 6صبح تا 14 یکفهته 14 تا 22آشنائی نسبی به کامپیوتروحسابداری وامور اداری قانون كاربدون سرویسندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3821دفتر كارخ مصلیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 الی 17داشتن نیسان جهت تحویل فرش به مشتریان الزامی استتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3822كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ريسندگي / رنگ رزی دیپلم / زیر دیپلم......مرد8 الی 18عدم اعتیاد به سیگار و.. حتما مجرد باشد ترجیحا ساک خوراسگانقانون كار+بیمه+ سرویس + اضافه کار یدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3823كارخانهشهرک صنعتی علویجه2 نفر کارشناس کنترل کیفيت (کارشناس شیمی)لیسانسمهندسی شیمی مرد8 تا17عدم معافیت پزشکیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3824كارگاهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر ساده 10 نفردیپلم / زیردیپلم......مرد8 تا17انجام کار در سالن تولید مصالح پیش ساخته وکارگرترجیحا ساکن شاهین شهر باشدقانون كاراز شاهین شهر دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3825فروشگاهخ صارمیهحسابدار پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردپاره وقتقرارداد پاره وقت بسته میشودتوافقیندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3827كارخانهپایانه شرق اصفهاناپرتور سیستم سرمایشیدیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمرد2روز شب کار 2روز روز کار 2روز استراحتسپردن وثیقه 100 میلیون بعد از آموزش 5 روزهه وپذیرشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3828كارخانهاصفهان-دولت آبادتراشکار دیپلمتراشکاریمرد7.30الی15.30نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3829كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط کامل به حقوق ودستمزدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3830كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لولهدیپلم......مرد8 الی 19اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3831كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن سابقه کار در الویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3832كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مرد8 الی 19اضافه کار داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3833كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپرارتور دستگاه ترانسفردیپلم......مرد8 الی 19اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3834كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور مخزندیپلم......مرد8تا 19اضافه کاری داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3835كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفرج کاردیپلم......مرد8تا 19اصافه کار داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3836كارخانهشهرک صنعتی رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترمرد8 الی 17تسلط به اکسل وروابط عمومی بالا وسلامت جسمی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3837كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فني وماهردیپلم......مرد8 الی 17داشتن حداقل یک مهارت فنی جوشکاری - قلاویز کار - سنگ کارو...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3838دفتر كارسه راه صمدیهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن تجربه حسابداری پیمانکار ی و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3839كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلم......مرد8 الی 17حداقل دارای یک مهارت فنی جوشکار.تراشکار . قلاویزکرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3840كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورتولید ماسکدیپلم......مردسه شیفت گردشیداشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3841كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن تجربه وتسلط به کلیه امور حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3842دفتر كارخ آل خجندحسابدار لیسانسحسابداریزن8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3843كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد سیم پیچدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17آشنائی با سیم پیچی تابلوبرققانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3844كارخانهشهرک صنعتی جی کارگرساده (بسته بندي کارتن )دیپلم......مرد8 الی 17کار گر ساده جهت تولید کارتن قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3845كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مرد8 الی 17داشتن حداقل یک مهارت فنی لازم استخدام است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3846كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الکترونیکمرد8 الی 17حتما plc کار کرده باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3847كارخانهخ جیتحلییل سیستم وتولید محتوالیسانسکامپیوترزن8 الی 17داشتن تجربه تولید محتوا ومدیریت شبکه های اجتماعیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴3848دفتر كارخ امام خمینی کارمند اداری ، دفتری آقالیسانسعلوم اداری - کامییوترو..مرد8 الی 17داشتن تجربه امور اداری وکار با کامپیوتر وپاسخ گوی ارباب ورجوعقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴3849كارخانهحبیب آباد کارمند اداری ، دفتری خانملیسانسعلوم اداریزن8 الی 17تسلط به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴3850كارگاهمنطقه صنعتی المهدی ( هسته )کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 18آموزش لازم توسط شرکت انجام میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۵3851كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مرد6:30 الی 18:30رعایت کلیه موارد قانونی و در برخی موارد مزایای مازاد بر قانون کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۶3852كارخانهشهرک صنعتی علویجه10 نفرکارگر خط تولیددیپلم / زیردیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتشام + ناهار+حق شیفت + بیمه + سرویس - محل مصاحبه اصفهان - دفتر شرکت- قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3853فروشگاهخ لاهورکمك انبار داردیپلم......مرد8 تا 16 یا 16 تا 22انجام امور انبار داری وصندوق داری فروشگاهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3854دفتر كارخ کاوهحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3855كارگاهسه راه پینارتنگهبان کارگاهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد17 عصر تا 7 صبحبازنشسته توانمند باشدیک میلیون وهشتصدندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3856فروشگاهپاساژ آزادیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8تا13 و16تا 20داشتن موتورلازم است هزینه پرداخت میشودقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3857كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباداپراتور cncفوق دیپلممکانیکمرد7:30 الی 18:30آشنا به دستگاه های CNCقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3858دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازاریابیزن8 الی 16:30آشنا و مسلط به فرایندهای فروش و بازاریابی، مسلط به نرم افزارهای آفیس، علاقه مند بکار تیمی، خلاق و علاقه مند به یادگیری، دارای روابط عمومی خوب و مهارت در مذاکره قانون كارسه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3859كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلممکانیکمرد7:30 الی 18:30علاقه مند به کار در محیط صنعتی، آسنا به ابزار و تجهیزان صنعتی، آچار به دست، دارای فیزیک بدنی سالم و مناسب جهت تسلط فیزیکی به کار قانون كارسه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3860كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17ترجحا فارغ التحصیل دانشگاه معتربر دولت یا آزاد وتتسلط کامل به نرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3861كارخانهمنطقه صنعتی صفه جوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه مهم است سن تا حد 45 سال بالاتر از قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3862كارخانهمنطقه صنعتی صفهانبادار سادهدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه انباردار یقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3863كارخانهمنطقه صنعتی صفه پیستوله کار دیپلم......مرد8 الی 17داشتن حداقل یک سال سابقه کار قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3864كارخانهمنطقه صنعتی صفه رویه كوب مبلدیپلم......مرد8 الی 17تسلط به رویه کوبیقانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3865كارخانهمنطقه صنعتی صفه دوزندهدیپلم......مرد8 الی 17تسلط به دور دوزی پارچه و راستا دوزیقانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3866كارخانهمنطقه صنعتی صفه کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشت حداقل یکی از مهارتهای پرنیاز تراشکاری - جوشکاری و..قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3867كارخانهمنطقه صنعتی صفه کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17علاقه مند بکار و سلامتی جسمیقانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3868سايرتبلیغاتمنشی شركتدیپلم......زن8.30الی17.30مسلط به فتوشاپ و افیسقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3869سايراصفهانطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیست8.30الی14مسط به این دیزاین وفتوشاپ وایلستریتورقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3870كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردگردشی 12 ساعته حداقل تسلط به یکی از مهارتهای فنی جوشکاری - برق و...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3871كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مرد6 الی 18ناهار + سرویس + پاداش ماهیانه + بیمه + ناهار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3872كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمرد8 الی 17داشتن تجربی مکانیک صنعتی شرکتها بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3873كارگاهمنطقه صنعتی امیر کبیر5 نفر تراشکار ماهر دیپلم......مرد7/30تا18تراشکارماهر وباتجربه وتسلز به بویرینگ کار وفرزکاربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3874كارخانهشهرک صنعتی جی اپراتورخط تولیدتجهیزات برق 10 نفردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 18حقوق قانون کار + بیمه + سرویس + اضافه کاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۴3875كارخانهشهرک صنعتی مبارکه20 نفر کارگر( اپراتورخط تولید )دیپلم......مردسه شیفت گردشی 8 ساعتهحقوق قانون کار + بیمه + ناهار + سرویس + بسته حمایتی + اضافه کاری با حقوق در صورت لزومقانون كارخیابان ها ومیادین اصلی شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3876كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد اپراتور تولیددیپلمفنی وحرفه ایمرد8 تا17داشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3877كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد مکانیک صنعتیدیپلممکانیکمرد8 تا17داشتن تجربه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3878كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 تا17تسل به کویل ومیکرومترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3879كارگاهخ بسیجکارگر فنی و ماهردیپلم......مرد8 تا 17داشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3880هتلاصفهاننگهبان هتلدیپلم......مرد15تا 23ظاهری مرتب وخوش تیپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3881سايراصفهانخدماتيدیپلم......مرد8 تا16انجام امور نظافت هتلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3882سايراصفهانخانه دار هتلدیپلم......زن9تا 17انجام امور خانه داری هتلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3883كارخانهشاهین شهر خیاطدیپلم......مرد6 صبح تا 14سلامت جسمی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3884كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مرد7.30-15مسیولیت پذیر، فنی خوبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3885كارخانهشهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد7.30-15مسیولیت پذیری- سروقت بودن و تعهد کاری- رانندگی عالیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3886كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانس......زن7.30-15سابقه کاری- امکان مسافرت به شهرهای مختلف- تعهد- فن بیان خوبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3887فروشگاهخ هاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 13/30 و 15 تا 17تسلط به آفیس وداشتن روابط عمومی خوبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3888فروشگاهخ احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 13/30 و 15 تا 17تسلط به حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3889كارخانهشهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد8 تا170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3890كارخانهشهرک صنعتی سجزیتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرد8 تا170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3891كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 تا17داشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3892كارخانهشهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 تا17سپردن وثیقه جهت تحویل خوردوقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3893كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 تا17امکان ماموریت به شهرستانها قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3894كارگاهخ امام خمینی خدماتيدیپلم......مرد8 تا175 شنبه ها تعطیلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3895كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......مرد8 تا17توانایی وعلاقمندی به کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3896كارگاهخ کاوهکارگر سادهدیپلم......مرددوشیفت کاری 8 تا 16 یا 16تا 23پرکردن بطری وبسته بندی دوغقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3897كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعت یا 8 ساعتهآشنا به ماشینهای صنعتی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3898كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرد8 تا17تسلط به نقشه کشی تخصصی اتوکد - اینونتور وشناخت ابزار صنعتی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3899كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانسصنایعمهم نیست8 تا17آشنایی به اکسل و سیستمها وروشهاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3900دفتر كارخ بزرگمهر طراح داخليلیسانسمعماریمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه ودانش لازمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3901كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی16داشتن سابقه کار وروابط عمومی مطلوبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3902كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردشیفت 24 ساعتهحتما باز نشسته باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3903كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارگر سادهدیپلم......مرددوشیفت کاری 8 ساعتهسلامت جسمانی وحتما بومی باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3904كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد تراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17آشنا به قالب سازی وتراشکاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3905كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزن8 الی 17حداقل دوسال سابقه کار ادارری داشته باشد وآشنابه کامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3906كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مرد8 الی 17جهت حمل وبارگیری روغنقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3907كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مرد8 الی 17جهت حمل وبارگیری روغنقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3908دفتر كارخ وحید حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الی 14تساط به امور حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3909دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزن8 الی 16به امور اداری آشنا باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3910دفتر كارخ سپه سالارمنشی شركتلیسانسکامپیوترمرد8 الی 16پوشش رسمی داشته باشد وروابط عموی خوب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3911كارگاهپل تمدنکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17جوان وبادقت و انگیزه کار داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3912كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت تعمیر ونگهداری ( نت )فوق دیپلم / لیسانسبرق - قدرت- الکترونیک - مکانیک -تاسیسات مرد8 الی 17فارغ التحصیل یکی از رشته های تحصیلی فوق یا فنی باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۳3913كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزن8 صبح تا 17مسلط به ورد و اکسل با روابط عمومی بالا قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3914كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت راننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الی 17حتماگواهی نامه ویژه وتجربه کاری داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3915دفتر كارخ جی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 13بیمه وحق طبق اداره کار مطابق ساعت کار انجام شدهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3916كارخانهشهرک صنعتی سه راهی مبارکهمدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن 5 تا 7 سال سابقه حسابداری بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3917كارخانهروشن دشت کارگر خط تولیددیپلم......مرد8 الی 17داشتن توانایی لازمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۶3918كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادآبدارچی دیپلم......زن7.30الی 15.30نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3919كارخانهخمینی شهرمدير برنامه ريزيلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / مرد8 الی 17داشتن سابقه کار الزامی مرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3920كارخانهخمینی شهرجوشکار برق /co2دیپلم......مرد8 الی 17تسلط کامل به جوشکاری برق یا co2بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3921كارخانهخمینی شهرمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمرد8 الی 17داشتن توانائی در حوزه مکانیک صنعتی وهیدرولیکبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3922كارخانهخمینی شهرکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ بازرگانیزن8 الی 17آشنای به امورفروش قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3923كارخانهخمینی شهرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17تسلط به نقشه خوانی داشته باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3924كارخانهشهرک صنعتی جی 50 نفر کارگر ريسندگيدیپلم......مرد8صبح تا 8 شب وبالعلکس2نوبت روز کار 2 نوبت شب کار ودوروز استراحت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3925كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد 10 نفر کارگر ساده / ماهردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17حداقل یک مهارت فنی داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3926كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمرد8 الی 17داشتن سابقه کار در استخدام تاثیر گذار استبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3927كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیدیپلم / فوق دیپلم......مرد8 الی 17حتما انبارداری با سیتم کار کرده باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3928كارگاهخ بسیجپرسکار دیپلم......مرد8 الی 17حقوق قانون کار + بیمه + اتاق خواب برای کارگران فاقد مکانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3929كارخانهشهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد24ساعت کار 48استراحتجهت اپراتوری دستگاه ترجیحا به plc آشنا باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3930دفتر كارخ باهنرکارمند اداری مسلط به زبانلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزن8 الی 14تسلط به زبان انگلیسی وعربیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3931كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت اپراتور تولیددیپلماظهار نشدههر دو۸الی ۱۸تعهد کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3932دفتر كارخ شیخ بهایینقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک/- نقشه کشی - مکاترونیک مرد8 تا17تسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی و سه بعدی - اتوکد وروشهای ساخت وتولید بالاتر از قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3933كارگاهخ شیخ بهاییبرقکار صنعتی فوق دیپلم / لیسانس/ فوق لیسانس برق مرد8 تا17تسلط به به برنامه نویسی plc وماژولها- سنسورها - سیستمهای کنترلی صنعتی آشنایی با سیستمهای نیوماتیک وهیدرولیک ومحرک وموتورهای acوdcبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3934دفتر كارخ شیخ بهاییمهندس الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الكترونیکمرد8 تا17تسلط به برنامه نویسی- میکرو کنترلها arm- avr و ساخت بردهای الکترونیکی - تسلط به زبان - کارا تجهیزات ls- plc ومدیریت داده وسیستمهای انتقال نیروبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱3935سايراصفهانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردتمام وقت-- آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مرتبط -- آشنایی با طرح ریزی و کنترل فرآیندهای سازمانی -- آشنایی به فرآیندهای بهبود و بهره وری -- آشنایی و تسلط بر اصول ارزیابی عملکردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱3936كارخانهشهرک امیریه حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17مسلط به امور حسابداری پیمانکاری وآشنا به قوانین کار ومالیاتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱3937دفتر كارشهرک امیریهکارمند اداری ، دفتریلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زن8الی17تسلط به ورود - اکسل وفتوشاپوآشنا به امور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲3938دفتر كارخ بسیجکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی وبهداشتمرد8 الی 1723 روز در استان محل اجرای پروژه ساکن و7 روز استراحت . پروژه ها مشهذد - تهران - بندر عباس و.. هست توافقی دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۶3939دفتر كارخ وحیدحسابدار فروشلیسانس......زنهشت تا چهاردههقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3940فروشگاهخ 8 بهشت غربی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی15تسلط به نرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3941كارخانهمنطقه صنعتی کوهپایهکارگر چاپخانه /مقوادیپلم......مردشیفت 12ساعتهآشنائی با تولید مقوا قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3942دفتر كارارغوانیهحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن9 تا 13 و17 تا 20ترجیحا در محدوده مشاوره املاک ساکن باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3943دفتر كارخ میرداماد طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17مسلط به شبکه های اجتماعی - واینترنت ورود - اکسل و..قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3944دفتر كارخ کاوهکارمند اداری ، دفتریدیپلم......مرد7تا 12و 17تا 20داشتن خط خوب و آشنا به امور اداری- ترجیحا بازنشسته قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3945دفتر كاربلوار کشاورزحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الی 16تسلط به نرم افزار سپیدارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3946كارگاهخ امام خمینی کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم / لیسانسحسابداری- کامپیوتر - علوم اداریزن8 الی 16آشنا به امور اداری وتا حدودی به حسابداری وثبت سفارش د ردفترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3947دفتر كاردشستانمنشي مطب خانم یا آقافوق دیپلمکامپیوترزن17 عصر تا 21 شبداشتن سابقه منشی مطب در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3948كارگاهخ امیر کبیر کارشناس فروشدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانس / فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمرد8 الی 17داشتن تجربه فروش وبازریابی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3949كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشتن گوهینامه و تسلط به کامپیوتر در حد متوسط وفنی کار جهت تست کپسولقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3950كارگاهخ امام خمینی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزن8 الی 17مسئول دفتر مدیر عامل آشنا به کامپیوتروامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3951دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مرد8 الی 17تخلیه وبارگیری محصولات بهداشتیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3952دفتر كاردروازه شیراز سرایداردیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار وغیر بازنشسته قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3953كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمرد7/30الی16/30ممکن بعدا ساعت کارشبفتی شود قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3954كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمرد8 الی 17آشنا به ریخته گریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3955كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17آشنا به قالب سازی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3956دفتر كارسی وسی پلحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17داشتن سابقه کار و آشنا به دفتر نویسیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3957كارگاهقلعه شورکابینت سازدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3958كارگاهخ جیمهندس شيمي لیسانسشیمیزن8 الی 17داشتن سابقه کار در آزمایشگاهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3959كارگاهخ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط کامل به امور حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3960كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر بسته بنديدیپلم......هر دو8 الی 17حداکثر سن خانم 30 وآقا 35 سال قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۴3961کلنیک دندانپزشکیخ بزرگمهر خدماتي وامور نظافت دیپلم / زیر دیپلم......زن8تا 13 یا 15تا 200قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3962دفتر كارخ جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد8 تا17 اخذ چک تضمین کار از کارجوقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3963كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3964كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه کار مرتبط وآشنا به فنون مذاکرهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3965كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر ویزیتور میدانیدیپلم......هر دو7/30 تا 16/30علاقه مند به فروش و جذب مشتریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3966كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس مدیریت صنعتیلیسانسمدیریت صنعتیمرد7/30 تا 16/30تجربه مدیریت برنامه ریزیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3967كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم......مردشیفت 12ساعتهسامن محدوده منطقه سگزیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3968دفتر كارخ بزرگمهر حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 16تسلط کامل به امور حسابدراریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3969كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17آموزش داده میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3970دفتر كاراصفهانمدير دفتر دیپلم......زن8الی140قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲3971كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهتكنسين برق / مکانیکفوق دیپلم / لیسانسبرق/ مکانیک مرد8 الی 17جهت نگهداری وسرویس دستگاههای سرمایشی وخنک کننده آموزش داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲3972كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتی خانم زن8 الی 17مسلط به کتیا واینونتورقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲3973كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان 10 نفر کارگر ريسندگي/ بافندگیدیپلم......مردشیفت 12ساعتهدوروز شبکاری 7عصر تا 7 صبح دورزوز بالاعکسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3974كارخانهشهرک صنعتی سگزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمرد8 الی 17داشتن تجربه وتسلط کاملبه کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3975كارخانهشهرک صنعتی سگزیمدیر کار گزینی لیسانسمدیریت دولتی و....مرد8 الی 17داشتن سابقه کار در کار گزینی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3976دفتر كاراصفهانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 تا 17اشنا به کامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3977كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمرد8 الی 17آشنایی با برنامه های کاربردی کامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3978كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمهم نیست8 الی 17تسلط به انجام امور حسابداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3979كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری لیسانسعلوم اداریزن8 الی 17داشتن سابقه کار اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3980كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8 الی 17تجربه کافی در خصو تعمیر ونگداری تاسیسات صنعتی کارخانجاتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3981كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد8 الی 17داشتن تجربه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3982كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری و آشنای به زبانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3983كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاری در اولویت استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3984فروشگاهخ جی کارشناس خوراک دام و طیورلیسانسگیاه پزشکیزن8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3985كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17حداکثر 30 ساله سن قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3986كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزن8 الی 17داشتن سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3987دفتر كارمیدان شهدا منشی شركتفوق دیپلمعلوم اداریزن9الی 18داشتن روابط عمومی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3988كارخانهنایین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن تجربه کاروتسلط به نقشه کشی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3989كارخانهنایین اپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17تسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3990كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردسه شیفت گردشیداشتن گواهی پایان خدمتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3991دفتر كارسه راه ملک شهر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنسه روز در هفته انجام کلیه امو.ر حسابداری ومسلط به پارسیان بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3992دفتر كاردفتر شرکت خ خرم کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8 الی 17داشتن گواهینامه موتور یا ماشینقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4987كارگاهارغونیه کارگر سادهدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17حداقل داراییک مهارت فنی باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4988دفتر كارخ جیمنشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزن8 تا 13 16 تا 20 شبروابط عمومی و آشنایی به امور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4989كارخانهمنطقه حبیب آباد مامور خرید وتدارکاتدیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا بازنشستهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4990كارخانهمنطقه حبیب آباد کارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلممکانیکمرد8 الی 17جهت کنترل رنگ قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4991دفتر كار سه راه فرودگاهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایزن8 الی 17حداقل یک هارت فنی داشته باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4992كارخانهشهرک صنعتی رازیدامپزشكدکترا و بالاتردام پزشکیمرد7 الی 16جهت نظارت بر عمل آوری گوشتهای ذبح شده وبسته بندی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4993كارخانهتولیدیآبدارچی دیپلمعلوم انسانیهر دو7 الی 16:40دارای سابقه کار مرتبطقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4994كارخانهتولیدیفرزکار دیپلمتراشکاریمرد7 الی 16:40دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۹4995كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر خط تولیددیپلم......مهم نیست8 الی 17بعد از سه ماه بیمه می شوندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۹4996كارخانهشهرک رازی شهرضاکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17در زمینه خرید دارای سابقه کار باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳4997كارخانهاصفهانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 16حسابدار وارد به امور مالیاتی ارسال دفاتر، اظهارنامه، بیمه و ...قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵4998كارخانهشهرک صنعتی سگزینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد8 الی 17انجام خدمات تمیز کاری کارگاهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵4999فروشگاهخ احمد آباد حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزن10تا 21 شبترجیحا در محدوه شرکت باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵5000فروشگاهخ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مرد8/30تا 21بعداز دوماه بیمه می شودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵5001كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمرد7 تا 15/30تسلط به جوشکاری آرگون + پاداش تولید داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5002كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک صنعتیدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5003كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک جرثقیل سقفیدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5004كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک خط CCMدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5005كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه برقکار کوره های القاییدیپلم......مرد8 الی 17توانایی وتجربه داشتنبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5006كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه برقکار صنعتی دیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5007كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه کوره بان کوره های القاییدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5008كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه نسوز کاردیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5009كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه جوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5010كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه اپرتورجرثقیل سقفیدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5011دفتر كارمرکز شهر اصفهانکارگر سادهدیپلم......مرد22 شب تا6 صبححتما بازنشسته قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5012دفتر كارشهرک سلامت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد7 تا 15 یا 15 تا 21جوان وعلاقمند به کار در کلینیک بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5013دفتر كارخ پروین مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمرد8 الی 17تسلط به امور کامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5014دفتر كارخ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17تسلط به امور حسابداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5015دفتر كارسه راه سیمین کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن سابقه کار در امور بازرگانی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5016دفتر كارسه راه سیمین مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5017دفتر كارسه راه سیمین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17تجربه کار با سیستمهای گرمایشی وسرمایشیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5018دفتر كارخ فردوسی منشی شركتدیپلم......زن8 الی 17انجام امور خدمات عمومی شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5019كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 220قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5020كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 22داشتن گواهینامه مخصوص لیفتراکقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5021كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مردشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 22آشنای به امورانبارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5022كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر کیف وکفشدیپلم......مرد8 الی 17زرنگ وفعال باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5023دفتر كارخ عسکریه حسابدار ارشدلیسانسحسابداریهر دو8 الی 17مسلزط به امر قرارداد خرید وفروش بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5024دفتر كارخ عسکریه کارپرداز (تحصیلدار)فوق دیپلم......مرد8 الی 17داری گواهینامه خودرو یال موتور سیکلتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5025دفتر كارخ عسکریه منشی شركتلیسانسکامپیوترزن8 الی 17مسلط به تایپ واشنا به امور پذیراییقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5026دفتر كارخ عسکریه طراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیست8 الی 17تسلط به طراحی لوگو - کاتالوگ- فیلم - عکاسی ونرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5027كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5028كارخانهشهرک صنعتی سجزیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسمهندسی شیمی مرد7 الی 19 19 الی 7 شیفتترجیحا آشنا با عملگرد دستگاه تزریق پلاستیکقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5029دفتر كارسه راه صمدیهحسابدار انبارفوق دیپلمحسابداریمرد8 تا 13 و15تا 18داشتن تجربه وتسلط کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5030كارگاهملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 الی 17اخذ وثیقه بابت تحویل نیسان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5031دفتر كارخ سجاد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5032كارگاهخ بسیج مهندس الکترونیک لیسانسالكترونیکزن8 الی 17تسلط به برنامه نویسی تخصصصی میکروکنترل - بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5033كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد8 الی 17انجام امور عمومی شرکت اعم نظافت محل کار - پذیراییقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲5034كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 تا 17تسلط به فرآیندساخت قطعات ماشینکاری-آشنایی با قالب‌های صنعتی وتزریق پلاستیک-تسلط به محیط سطح‌سازی و ابر نقاط و نرم‌افزار مهندسی کتیا (CATIA)-روابط اجتماعی بالا جهت پیگیری امور خارج از شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲5035كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادجوشکار برقدیپلم......مرد8 الی 5جوشکاری و تاسیساتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳5036دفتر كارخ سروش حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17آشنا به حسابداری پیمانکاریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۵5037كارخانهدولت آبادپرسکار دیپلم......مرد7.30الی 16نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۵5038كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیست8 الی 17جهت امور آزمایشگاهی وکنترل کیفیت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5040كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس خرید وتداركاتلیسانسبازرگانیمهم نیست8 تا17مسلط به روش های خرید نقدی یا غیر نقدی وانبار وارزیابی تامین کنندگان- اشنا به زبان- وفنون مذاکره - مسلز به اکسل و آفیسبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5041كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانی و...مهم نیست8 تا17 پنجشنبه هاتعطیل فن بیات قوی- و روابط عمومی بالا- فنون مذاکرات تلفنی - قانون کار وپورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5042كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمرد8 تا17تسلط به تعمیر -عیب یابی - ونصب کولرهای گازی - پکیج - شوفاژ -د اکت اسپلیت وداشتن مدرک فنی حرفه ای - خودرو شخصی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5043كارخانهشهرک صنعتی جیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8 تا14داشتن موتور سیکلت + گواهینامه + آشنایی با امور کارپردازی قانون كار+ هزینه بنزینندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5044كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ایلیسانسبهداشت حرفه ایزن8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیلداشتن تجربه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5045كارخانهکیلومتر 5 جاده تهران - اصفهانکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5046كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر ريخته گريدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5047كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمرد8 الی 17داشتن تجربه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5048كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17آچر بدستقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5049كارگاهجنب پایانه شرق اصفهانکارگر سادهدیپلم / زیر دیپلم......مرددوشیفت کاری 12ساعتهفاقد سرویس قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5050دفتر كاردروازه شیراز حسابدار ساده خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17انجام امور عمومی حسابداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5051فروشگاهخ هاتفکارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمرد8 الی 17داشتن سابقه کار فروش - مامورت خارج از استان دارد با حقو ومزایابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5052دفتر كارچهار باغ بالا - مجتمع کوثر مدير فني زنلیسانسمعماریزن8 الی 16مسلط به اتوکد وآشنایی به انجام امور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5053كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرددوشیفت کاری 12ساعتهاضافه کار با حقوق دارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5054كارگاهچهارراه تختی مدیر فروشفوق دیپلم / لیسانسبازرگانیمرد8 الی 17دوماه امور بازاری بیرون از شرکت است سپس شغل ثابت درون شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5055دفتر كاراقتصاد ودارایی تكنسين تاسيسات لیسانسمکانیکمرد8 الی 17تسلط کامل به امور تاسیسات گرمایشی وسرمایشی تعمیر ونگهداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5056كارگاهخ امام خمینی کارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17 + روز5 شنبه تعطیلحداقل سلط به یک مهارت فنی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5057دفتر كاربوشهرراننده کامیوندیپلم / زیر دیپلم......مرد8 الی17( 20روز کار 10 روز استراحت محل کار بوشهر - پروژه سد سازی - مزایا : مسکن + ناهار + شام + صبحانه + 10 روز مرخصی در ماه5 ال 6 میلیون بابت 20 روز کار دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5058كارگاهجنب شهرک سلامت تابلو ساز برقفوق دیپلم......مرد8 الی 17مسلط بهجوش طرح ریکال - جوش پیچ ومهره ای . کنترلیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5059كارخانهشهرک صنعتی جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد8 الی 17تمیز کاری کارخانه - آماده سازی غذای پرسنل و پذیرایی مهمانان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5060كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعزن8 الی 17کنترلی کیفت تسلط داشته باشد قانون كاراز خ کاوه آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5061دفتر كارخیابان هشت بهشتحسابدار سادهلیسانسحسابداریزن۹ال۱۴آشنا به نرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5062کارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمرد۹ال۱۴آشنا به نرم افزار پارسیانبالاتر از قانون کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5063كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکه نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد8 الی 17داشتن مدرک در زمیه خدماتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5064كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8 الی 17انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5065فروشگاهسه راه ملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 الی 17اخذ وثیقه تحویل خودرو 150 میلیون قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5066دفتر كارخ باهنرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5067کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مهندس صنايع لیسانسصنایعزن8 الی 17داشتن سابقه کار در زمینه کنترل کیفیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5068كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد فن آوري اطلاعات itلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)مرد8 الی 17دآشنایی با شبکه - دوربین مدار بسته وقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5069كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد باغباندیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5070كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زن8 الی 17مسلط به افیس - ورود وامور ادار ی وروابط عمومی مناسبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5071كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران کارگر سادهدیپلم......هر دو8 الی 17سه روز آزمایشی بدون حقوق یک میلون و دویست هزار دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5072فروشگاهخمینی شهر - درچهفروشندهدیپلم......زن14/30 تا 21/30چیدمان کالا ومواد غذایی د رقفسه ها + راهنمایی مشتریان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5073كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيك - برق دیپلم / زیر دیپلمبرق/ مکانیک مرد8 الی 17آچار بدست باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5074كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار انبارلیسانسحسابداریزن8 الی 17آشنا به حسابداری انبار با سیستم و کار با کامپیوتر وامور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5075كارخانهشهرک صنعتی دولت آبادبازارياب مواد غذايیلیسانسمدیریت بازاریابیمهم نیست8-14سابقه بازاریابی حداقل 2 الی 3 سالبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۰5076كارگاهخ شهید باباگلی کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5077دفتر كارخ شیخ بهاییکارمند فروشلیسانسمکانیکمهم نیست8 الی 17فارغ التحصیل برق - مکانیک - صنایع قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5078فروشگاهچهارباغ خواجوراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 الی 14راندده خودرو دارای گوهی نامه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5079كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5080كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس نساجیلیسانسنساجیمرد8 الی 17داشتن تجربه کنترل کیفی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5081كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5082كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5083كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17انجام امور تولید در خطقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5084دفتر كارمجتمع کوثر کارمند اداری لیسانسمهندسی کامپیوترزن8 الی 15فارغ التحصیل رشته کامپیئتر - علوم اداری و... مسلط به آفیس وزبان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5085كارگاهاتوبان شهید چمران جوشكار استیل وco2دیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشتن تجربه جوشکار استیل - co2بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5086كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17جهت تخلیه وبارگیریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5087كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیفوق دیپلم......مرد7 تا 19تسلط به انبار داری سیستم ونرم افزار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5088كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد خدماتی شرکت دیپلم......مرد8 الی 17انجام خدمات عمومی شرکت ودستیاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5089دفتر كارخ کاوه مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه فروشبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5090دفتر كارخ کاوه پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17داشتن مهارت در زمینه فضای مجازی - پشتیببانی سایت -و... قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5091دفتر كارخ کاوهتعمیر كار ماشینهای اداریدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشتن تجربه کافی در مورد شفلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5092كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمرد8 الی 17آشنای با تعمیر ونگهداری سیتمهای سرمایشی وگرمایشیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5093كارخانهشهرک صنعتی مبارکهبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمرد8 الی 15جهت تعمیر ونگهداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5094كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد8 الی 15تخصص سیستم برق جرثقیل بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5095كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمرد8 الی 16داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس صنایعلیسانسصنایعمرد8 الی 16تسلط به ورد واکسلقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5097سايرخ آمادگاهخدماتی شرکتدیپلم......مرد8 الی 16غیر بازنشستهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5098كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمدير دفتر لیسانسکامپیوترزن8 الی 17روابط عم.ی بالا و آشنای با اموراداری وکامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۳5099كارخانهشهرک صنعتی سروشکارگر خط تولیددیپلم......هر دو7الی16 سه روز در هفته به نیرو نیاز استروزی 150تا 170 هزار تومان میدان بزرگمهر به شهرک سروش بادران آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5100دفتر كاراتوبان شهید باباییبازار ياب آسانسوردیپلممهم نیست مرد8 الی 17در زمینه آسانسوربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5101دفتر كارخ مشتاق دومکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17شستشوئی خودرو با نانو وبدون آب در منزل یا پارکینک شرکتهاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5102فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5103دفتر كارشهرک صنعتی محمود آباد راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرد8 الی 17سپردن 40 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5104كارخانهجاده اصفهان - شیراز کارگر بسته بنديدیپلم......مرد8 الی 17سن وی حداکثر 30 سالبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5105كارخانهجاده اصفهان - شیراز 30 نفر کارگر خط تولید ریسندگیدیپلمریاضیمردسه شیفت کاری گردشی یکماه آموزش - قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5106فروشگاهشیخ صدوق جنوبیکارگر سادهدیپلم......مرد9صبح الی 21وردست قصاب ومقسمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5107كارگاهخوراسگاننگهبان پارکینگ خودرودیپلم / زیر دیپلم......مرد8 الی 6 صبحترجیحا بازنشستهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5108کارگاهشهرک صنعتی سروش بادران کمك حسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 170قانون كارلاله - جی - پل غدیر آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5109دفتر كارخ امام خمینی تكنسين ساختماندیپلم / فوق دیپلمساختامانمرد8 الی 17یک دستگاه خودرو وانت در اختیار وی جهت انجام امور کارگاهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5110كارخانهشهرک صنعتی جی راننده وانتدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد8 الی 17داشتن وانت الزامی است هزینه استفاده از خودرو محاسبه میشودقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5111كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار / قالب سازدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشت تجربه قالب سازی وجوشکا یقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5112كارخانهشهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن سابقه کار مدیر تولیدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5113دفتر كارخیابان امام خمینیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیست8 الی 17آشنا به نرم افزار اتوکدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5114كارخانهشهرک صنعتی جی رنگ کار استاتیکدیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5115كارخانهشهرک صنعتی جی نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردشیفتی حتما بازنشسته باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5116فروشگاهخ جیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17آشنائی به امور فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5117دفتر كارسه راه سیمین 20 نفرنگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردشیفت 12ساعتهبازنشسته سرحال باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5118دفتر كارانرژی اتمی منشی شركتفوق دیپلم......زن8 الی 16به کامپیوتر آشناباشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5119كارخانهشهرک صنعتی سگزی10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مرد7/30 الی 16/300قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5120فروشگاهبلوار شهید اشرفی اصفهانی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17حتما 3 تا 5 سال سابقه کار داشته باشدو مسلط به پارسیانبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5121فروشگاهبلوار شهید اشرفی اصفهانی انباردار سادهدیپلم......مرد8 الی 17چیدمان کالا در قفسهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5122فروشگاهبلوار شهید اشرفی اصفهانی منشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزن8 الی 17آشنا به امور اداری وکامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5123دفتر كارخ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17مسلط به پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5124كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارگرساده دیپلم......مرددوشیفت کاری 12ساعتهجهت رنگ رزیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۰5125كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8 الی 17تسلط به پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۰5126دفتر كارشیخ صدوق شمالی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 16داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كار+پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۱5127كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوترمرد8 الی 17حتما به امور شبکه مسلط باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۱5128كارخانهشهرک صنعتی سگزیخدماتی شرکتدیپلم......زن8 الی 17جهت پذیرایی از مدیران و نظافت محیط اداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۱5129كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الی 17داشتن گواهینامه قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5130كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر ساده 5 نفردیپلم......مردسه شیفت گردشیدوروز استراحت بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5131كارخانهمنطقه صنعتی کمشچه5 نفراپراتورخط تولید دیپلم......مردسه شیفت کاری گردشی دو روز استراحت بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5132كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17تراشکارمنوال بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5133دفتر كارپایه شرقحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8 الی 17آشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5134كارگاهپایانه شرقانباردار صنعتیدیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۷5135دفتر كارخ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیلآشنا به امور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۷5136كارخانهشهرک علمی تحقیقاتیکارگر ساده 2 نفردیپلم......مردشیفت 12ساعتهاز لحاظ ریه سالم باشد وعلاقه مند به کار شیفتی ؛ محل کار یا مورچه خورت ویا شهرک علمی تحقیقاتی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۷5137كارخانهمنطقه صنعتی کوهپایهتكنسين برق 8 نفر فوق دیپلم / لیسانسبرقمردشیفت 12ساعتهداشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۸5138كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الی 16 / 16 الی 00.00داشتن گواهی نامه بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۸5139كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مرد8 الی 16 / 16 الی 00.00.قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۸5140دفتر كاراصفهانبازار ياب بيمهدیپلم......هر دوهمه ی ساعاتشرایط خاصی مد نظر نیستقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۹5141كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر بسته بندي مواد غذاییدیپلم......مهم نیست8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۹5142كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر فنی آشنا به برقدیپلمبرقمرد8 الی 17تجربه کار فنی داشته باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5143فروشگاهخ شیخ مفید / منطقه صنعتی قلعه شور3 نفرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 172 نفر جهت واحد تولید موادغذای در منطقه قله شور/ یک نفر فروشگاه قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5144دفتر كارخ شیخ صدوقکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزن9 الی 18ترجیحا مجرد وآشنا به کامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5145دفتر كارسپاهان شهرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرد8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیلداشتن تجربه کاری مرتبط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5146كارخانهنجف آباد خ 17 شهریورفروشندهدیپلم......زن8 الی 17بدون لهجه باشد ترجیحا ساکن نجف آبادقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5147كارگاهخ 24 متری راننده وانتدیپلم......مرد8 الی 20حدود 100 میلون سفت جهت تحویل خودروقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5148كارگاهخ 24 متری حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8 الی 18داشتن سابقه کار وتسلط به پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5149كارگاهخ24 متریتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلم......مرد8 تا20داشتن تجربه کاربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴5150كارخانهویلا شهر مکانیک / الکترونیک 35 نفرفوق دیپلممکانیکمردسه شیفت گردشیترجیحا فارغ لتحصیل داشگاه شهید مهاجر باشدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴5151دفتر كاراصفهانمنشی شركتفوق دیپلم......زن9الی17مسلط به نرم افزار word- excel- مسلط به تایپ و ....قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴5152دفتر كاربازرگانی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزن9الی17دارای روابط عمومی قوی ترجیحاً آشنا به بازار آهنبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵5153دفتر كاراصفهانمدیر فروشلیسانس......هر دو8 الی 17– امکان مأموریت های فرا استانی– روابط عمومی بالا، آشنا به فنون مذاکره، مشتری مداری و توانایی در فروش– اعتقاد به کار اصولی، حرفه ای و تیمی و توانایی پیگیری اموربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵5154كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت اپراتوردیپلمتراشکاریمرد7 الی 17اپراتور دستگاه تراش - فرز - و مونتاژکارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5155كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5156دفتر كارخ گلستان کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17آشنا به نصب سنگ ونور پردازی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5157كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8 الی 16 پنچشنبه تعطیلداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5158كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد جوشکار آرگوندیپلم......مرد8 الی 16 پنچشنبه تعطیلداشتن تجربه کافیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5159كارخانهمنطقه صنعتی شهرضامهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5160كارخانهمنطقه صنعتی شهرضامهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن تجربه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5161كارخانهمنطقه صنعتی شهرضامهندس برق - قدرتلیسانسبرقمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5162كارخانهمنطقه صنعتی شهرضاتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5163كارخانهمنطقه صنعتی شهرضاکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا ساکن بهارستان - سه راه سیمینقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5164دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری لیسانسکامپیوتر ؛ علوم اداری ؛ مدیریت دولتی زن8 تا 16تسلط به کامپیوتر امور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5165سايرخ فلاطوریحسابدار لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمرد8 تا17حتما فارغ التحصبل دانشگاه دولتی یا دانشگاه خوراسگان یا نجف آباد 5میلیون تومانندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5166دفتر كارروبروی باغ فدککارگر سادهدیپلم......مرد9تا 130قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5167دفتر كارشمس آبادیطراح گرافیک فوق دیپلم......مهم نیست9 الی 13 ، 14 الی 18 توافقی می باشدرزومه خود را به ایمیل gctgroup1@gmail.com ارسال بفرماییدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5168كارخانهشهرک صنعتی اشترجان اپراتوردیپلم......مردسه شیفت گردشیحداکثر سن 30سالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5169دفتر كارخ رکن الدولهکارمند اداری لیسانسکامپیوترهر دو9تا 14تسلط به تایپ داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5170كارخانهشهرک صنعتی جی تكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمرد8 الی 17تسلط به لوله کشی واتصالات قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5171كارخانهسه راه سیمین حسابدار سادهلیسانسحسابداریزن8 الی 17آشنا به نو آوران وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5172كارخانهشهرک صنعتی اشترجان کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا ساکن فولاد شهرقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5173كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمنشی شركتلیسانسکامپیوترزن8 الی 17حرفه ای باشد - تجربه کاری وتسلط به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5174كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد8 الی 17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5175كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس صنایعلیسانسصنایعمرد8 الی 17داشتن سابقه کارمرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5176كارخانهشهرک صنعتی اشترجاناپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشتن تجربه وسابقه کاری و تراشکاری منوال قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5177كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8 الی 17داشتن سابقه کاری مرتبط با شغل قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5178دفتر كارخ شمس آبادی منشی شركتلیسانسبازرگانیزن16تا 20روابط عمومی بالا - یک ملینون وپانصدندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5179كارخانهمنطقه صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17ترجیحا ساکن نجف آباد باشد ومسلط به نوآوران وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5180كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرد8 الی 17داشتن سابقه کار بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5181كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5182كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5183دفتر كارخ بزرگمهر منشی شركتدیپلم......زن12تا160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5184كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 17تسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5185كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور تزریق پلاستیکدیپلمفنی وحرفه ایمرد8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۸5186كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارمند اداری لیسانسحسابداریزن9تا14 سه روز در هفتهآشنایی با حسابداری پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۸5187كارخانهجاده فرودگاهفلز كار- جوشکار دیپلمفنی وحرفه ایمرد7تا 16سرویس از میدان لالهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5188كارگاه شهرک صنعتی محمود ابادپرسکار دیپلمتراشکاریمرد۸تا۱۸علاقه مند به کار فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5189كارگاهشهرک صنعتی محمود ابادفرزکار دیپلمبرقمرد۸تا۱۸علاقمند به کار فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5190كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمواد و متالورژیمرد8 الی 17ترجیحا رشته متالورزژ ویا مکانیکبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5191دفتر كارخ شیخ بهائی مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمرد8 الی 16جهت امور پشتیبانی سایت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۰5192كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17جهت کار در چاپ وبسته بندی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۱5193كارخانهخوراسگانتراشکار دیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتذاشتن تجربه کاریقانون كار+ اضافه کاریدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5194كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الی 17درصورت متاهل بودن رضایت نامه همسر لازم است - سفته ضمانت اخذ میشود قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5195دفتر كارخ عبدالرزاق حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمرد8 الی 17سابقه کار مهم نیست مطابق نیاز شرکت آموزش داده میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5196كارخانهاصفهانکارشناس ابتیک و لیزرلیسانس/ فوق لیسانسفیزیکمرد8 الی 17فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5197كارخانهشهر اصفهانمهندس کامپیوترلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمرد8 الی 17فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5198كارخانهشهر اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانس/ فوق لیسانسبرقمرد8 الی 17فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان